Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUstawy, poz. 10611 [X]

Wolnograd, dnia 28 grudnia 2018 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o systemie szkolnictwa wyższego

Szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowi wspólne dobro całego narodu; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Uczelnia winna zapewnić każdemu studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.

Artykuł 1.

1. System szkolnictwa wyższego obejmuje Uniwersytet Bialeński jako jedyną, państwową jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną i posiadającą osobowość prawną.
2. Uniwersytet Bialeński jest uprawniony do nadawania tytułów naukowych. Nadawane są one przez Rektora w drodze zarządzenia.
3. Naukę na Uniwersytecie Bialeńskim może rozpocząć każdy w oparciu o zasady określone przez Uniwersytet.

Artykuł 2.

1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej spośród pracowników naukowych Uniwersytetu na kadencję wynoszącą 3 miesiące z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3.
2. Upoważnia się Prezydenta Republiki Bialeńskiej do odwołania Rektora przed końcem trwania kadencji na zasadach określonych przez Statut.
3. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego jest uprawniony do nadawania Uniwersytetowi aktów prawa wewnętrznego w drodze zarządzeń.

Artykuł 3.

1. Parlament Republiki Bialeńskiej jest organem Uniwersytetu uprawnionym do podejmowania uchwał oraz mającym wyłączne prawo dokonywania zmian w Statucie Uniwersytetu i jego uchwalania.
2. Wysokość wynagrodzeń pracowników uczelni ustala Rektor za zgodą Parlamentu wyrażoną na podstawie przepisów wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.
3. Upoważnia się Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego do nagradzania wybitnych studentów nagrodami pieniężnymi. Wysokość nagrody musi zostać zaakceptowana przez Parlament.

Artykuł 4.

1. Tytułami naukowymi są magister net., doktor net. i profesor net., przy czym w dziedzinach technicznych tytuł uzupełnia się o słowo inżynier, medycznych — medycyny, a w dziedzinach artystycznych o słowo sztuki.
2. Tytuły naukowe przyznaje Uniwersytet Bialeński w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 5.

Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz Parlament Republiki Bialeńskiej sprawują kontrolę nad Uniwersytetem Bialeńskim.

Artykuł 6.

1. Ustawa wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.
2. Traci moc ustawa o systemie szkolnictwa wyższego z dnia 6 lutego 2017 r. ze zm.
3. Powołuje się mgra net. Michelangela Piccolominiego na Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego na 3 miesięczną kadencję, zobowiązując go do przedstawienia Parlamentowi Republiki Bialeńskiej projektu nowego Statutu Uniwersytetu Bialeńskiego.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny