Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUchwały, poz. 10623 [X]

Wolnograd, dnia 2 stycznia 2019 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej -

Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.
[Przepis wstępny]

Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Parlamentu i jest wiążąca dla Posłów oraz osób przebywających na terenie budynków izby.

Artykuł 2.
[Prezydent oraz Przewodniczący]

1. Pracami Parlamentu kieruje Prezydent Republiki Bialeńskiej.
2. Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej zastępuje Prezydenta Republiki Bialeńskiej w przewodniczeniu Parlamentowi w trakcie nieobecności oraz w innych przypadkach, w których Prezydent powierzy mu tę czynność, tj. może zarządzać debatami i głosowaniami.
3. Ilekroć mowa o Prezydencie Republiki Bialeńskiej, rozumie się także Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej, chyba że przepis stanowi inaczej.

Artykuł 3.
[Porządek procesu legislacyjnego]

1. Każdy projekt aktu prawnego zgodny z zasadami techniki prawodawczej oraz zawierający uzasadnienie projektodawcy uprawnionego do wnoszenia projektów składa się odpowiednio na ręce Prezydenta, który to rozstrzyga o spełnieniu określonych wymogów przez projekt.
2. Debatę rozpoczyna Prezydent niezwłocznie po wniesieniu projektu. Debata trwa minimum jedną pełną dobę, jednak nie dłużej, niż 7 dób. O jej długości rozstrzyga Prezydent.
3. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki. Autopoprawki wprowadzone przez projektodawcę mogą być naniesione od razu w projekcie właściwym.
4. Po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez Posłów i nad autopoprawkami zgłoszonymi przez projektodawcę, a następnie nad jednolitym tekstem projektu z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek i autopoprawek.
5. Głosowanie trwa do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 3 doby.
6. Projekty poprawek nie mogą być ze sobą sprzeczne, ani wprowadzać dwóch alternatywnych rozwiązań jednocześnie.
7. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje bezwzględną większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
8. Odrzucenie projektu właściwego oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.
9. Terminy o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 5 mogą zostać dowolnie wydłużone poza zakresami określonymi w owych ustępach, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, ale tylko w drodze uchwały Parlamentu.
10. W przypadku niezamknięcia procesu legislacyjnego projektu aktu prawnego w danej kadencji, przechodzi on do następnej, gdzie zostaje on kontynuowany.

Artykuł 4.
[Porządek pracy]

1. Prawo do zabierania głosu na sali obrad Parlamentu posiadają:

  1. Prezydent Republiki Bialeńskiej;
  2. Posłowie;
  3. członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej;
  4. osoby wywołane do zabrania głosu przez Prezydenta;
  5. członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.

2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Prezydenta osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 pełne doby, chyba że podczas jego udzielania Prezydent sprecyzuje inaczej.
3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Prezydenta, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie.
4. Prezydent ma obowiązek przenieść wszystkie bezprawne wypowiedzi umieszczone w Parlamencie poza salę obrad. W przypadku recydywy przez daną osobę – ma prawo do nałożenia grzywny w wysokości nie większej niż minimalna wysokość wynagrodzeń Posła za okres jednego miesiąca i/lub wystąpienia do administracji forum o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Parlamentu.
5. W przypadku niewłaściwego zachowania Posła, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Prezydent ma prawo usunąć Posła z sali obrad na okres jednej pełnej doby.
6. Poprzez niewłaściwe zachowanie rozumie się w szczególności:

  1. wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,
  2. wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Gabinetu Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej, sądownictwa, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.

Artykuł 5.
[Prawa i obowiązki Posłów]

1. Posłowie mają obowiązek brać udział w głosowaniach oraz w debatach.
2. Poseł ma obowiązek usprawiedliwić swoją absencję podczas debat i głosowań Prezydentowi w terminie doby od momentu zalogowania się na forum Republiki.
3. Za wzięcie udziału w debacie uznaje się wyrażenie swojego stanowiska w sprawie danego projektu co najmniej raz podczas trwania debaty.
4. Posłowie mają prawo tworzyć kluby poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej 2 posłów posłów musi być poinformowany Prezydent.

Artykuł 6.
[Komisje parlamentarne]

1. Parlament może na wniosek co najmniej dwóch Posłów powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne. W uchwale wskazuje jej przewodniczącego.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Parlament w uchwale powołującej komisję.
3. Parlament może powołać w skład komisji osoby niebędące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.
4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez przewodniczącego komisji.
5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowo wybrany Parlament podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 7.
[Przepis końcowy]

Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Parlament w formie uchwały o zmianie Uchwały Parlamentu - Regulamin Parlamentu.

Artykuł 8.
[Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny