Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUstawy, poz. 10624 [X]

Wolnograd, dnia 2 stycznia 2019 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o zrzeszeniach

Artykuł 1.
[Zrzeszenia]

1. Zrzeszeniem jest organizacja pozarządowa tworzona przez minimum 2 obywateli Republiki Bialeńskiej oraz posiadająca statut.
2. Zrzeszeniami są:

 1. partie polityczne, które posiadają określony program polityczny i realizują cele statutowe w kampaniach wyborczych;
 2. stowarzyszenia i towarzystwa, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach;
 3. związki zawodowe, których celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych;
 4. związki wyznaniowe, które są wspólnotą osób wyznających daną religię;
 5. inne organizacje niepaństwowe zrzeszające ludzi, które określają swoje cele i zadania w statucie.

3. Zrzeszenia posiadają osobowość prawną.
4. Zabronione jest tworzenie i funkcjonowanie zrzeszeń, których działalność narusza przepisy prawa lub które propagują nienawiść i przemoc oraz zabroniona jest dyskryminacja ze względu na przynależność do danego zrzeszenia.

Artykuł 2.
[Rejestracja zrzeszeń]

1. Rejestracji zrzeszeń dokonuje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego minister na drodze postanowienia.
2. Wniosek o rejestrację zrzeszenia musi zawierać:

 1. statut zrzeszenia;
 2. podpisy co najmniej 2 założycieli zrzeszenia.

3. Po rejestracji zrzeszenia jego członkom przysługuje prawo złożenia wniosku o utworzenie działu w urzędzie do tego uprawnionym. Dział powinien się znajdować w miejscu wyznaczonym przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.
[Statut zrzeszenia]

1. Statut musi określać:

 1. rodzaj zrzeszenia zgodnie z art. 1;
 2. miejsce działalności;
 3. przewodniczącego zrzeszenia;
 4. cel działalności;
 5. sposób nabywania oraz utraty członkostwa.

2. Statut nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem.

Artykuł 4.
[Członkostwo]

1. Członkostwo w zrzeszeniach jest dobrowolne.
2. Członkiem zrzeszenia może być każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.
[Partie polityczne]

Zrzeszenia o charakterze partii politycznych posiadają prawo do układania własnej kolejności list wyborczych, które są wymagane w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.
[Zakończenie działalności zrzeszenia]

Zrzeszenia kończą swoją działalność w wyniku:

 1. opublikowania oświadczenia o zakończeniu działalności zrzeszenia przez organ zrzeszenia do tego uprawniony;
 2. wydania postanowienia przez Prezydenta o zakończeniu działalności zrzeszenia wskutek niespełniania wymogów prawnych, braku aktywności dłuższej niż 60 dni lub prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującym prawem.

Artykuł 7.
[Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny