Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 10629 [X]

Angemont, dnia 2 stycznia 2019 r.

Ustawa

o finansach publicznych Hasselandu

Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNEArt. 1. 


Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
e) Instytucji państwowych
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.

Art. 1. ust. 3e dodano mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r

Rozdział 3
PODATKIArt. 2. 


1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu jest podatek od osób fizycznych (dalej w tym artykule: podatek).
2. Podatek pobierany jest 15. dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość podatku wynosi 1000 lt.
4. Podatek pobierany od mieszkańców oraz obywateli gromadzony jest na koncie Królestwa Hasselandu.
5. Podatek nie jest pobierany od osób, które na moment jego poboru posiadają na koncie mniej niż 10000lt. Jednakże Lord Szambelan, w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów może zdecydować o niestosowaniu niniejszego punktu w razie stwierdzenia transferów pieniędzy, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego.
6. Od decyzji z pkt 5 stronie służy odwołanie w ciągu 5 dni od dnia jej oznajmienia do Lorda Protektora. Lord Protektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, wydaje decyzję, która jest ostateczna.

Nowe brzmienie art. 2. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Art. 3. 


1. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.
2. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.
3. (uchylony).
4. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.
5. Do przychodu nie wlicza się kwot, uzyskanych jako dofinansowanie instytucji na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3 pkt 5 dodany, a pkt 3 uchylony mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Art. 4. 


Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.

Art. 5.


Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 5% od nadwyżki powyżej 50000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 000 lt, chyba że na koncie lenna nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Nowe brzmienie art. 5. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Rozdział 3
DODATKOWE PRZYCHODYArt. 6.


Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Rozdział 4
PODATKIArt. 7.

1. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie.
2. Stawkę podatku od żywienia ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

Art. 7 pkt 2 dodany mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Art. 8.


Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana,
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lordów Sekretarzy,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich.

Art. 9.


1. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości do 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki:
a) Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
b) Napisali przynajmniej pięć postów na forum Królestwa Hasselandu
c) Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej.
2. Jeśli obywatel w ciągu siedmiu dni od wypłaty dofinansowania przeprowadził się do innej prowincji, zrzekł się obywatelstwa lub został go pozbawiony, Lord Szambelan może zdecydować o obowiązku zwrotu dofinansowania.

Nowe brzmienie art. 9. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Rozdział 5
DOFINANSOWANIAArt. 10.


Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 1. niniejszej ustawy

Art. 10 zmieniono mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r

Art. 11. 


Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 9

Art. 12.


Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Art. 13. 


Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym:
1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art. 14. 


1. Miasto może otrzymać dotację w wysokości do 100 000 lt
2. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.
3. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art. 14a.

Królestwo Hasselandu przekazuje subwencję instytucjom państwowym, na wniosek przedstawiciela danej jednostki.

Art. 14a dodano mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r

Art. 15.


Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Art. 16.

Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki

Art. 17.


Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony przez Lorda Kancelarii Gospodarki i Finansów

Rozdział 6
PŁACA MINIMALNAArt. 18. 


Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art. 19.


Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt (stawka dzienna 500 lt)
2. Lorda Protektora - 10 000 lt. (stawka dzienna 333,3 lt)
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt (stawka dzienna 300 lt)
4. Lorda Konstabla - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
6. Lordów Doradców - 7 000 lt (stawka dzienna 250 lt)
7. Innych urzędników dworskich, w tym Lordów Namiestników. - 5 000 lt (stawka dzienna 166,6 lt).

Nowe brzmienie art. 19. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

 

Art. 20.


Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów. Jeśli jego obowiązki są wykonywane przez Lorda Szambelana, to ewentualną decyzję w tych sprawach w stosunku do Lorda Szambelana podejmuje Lord Protektor.

Art. 20 pkt 3 dodany mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Art. 21.


1. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt
2. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie.

Rozdział 7
Kancelaria Dworska Gospodarki i FinansówArt. 22.


1. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów kieruje powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu
2. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów:
a) pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu,
b) przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,
c) publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.
3. Lorda Sekretarza Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Art. 23.


W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje:
1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne

Art. 24.

.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor

Art 24a.

Lord Szambelan może podjąć w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów decyzję o przekazaniu pieniędzy na inicjatywę inną niż określona w ustawie.

Art. 24a dodano mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r

Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWEArt. 25. 


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny