Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 10656 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

ROZDZIAŁ I
RADA MINISTRÓW

§ 1. [Skład Rady Ministrów]

1. W skład Rady Ministrów wchodzą:

  1. Kanclerz,
  2. Podkanclerzy,
  3. Minister Spraw Zagranicznych,
  4. Minister Finansów i Gospodarki,
  5. Minister Spraw Wewnętrznych,
  6. Minister Kultury i Rozwoju Regionalnego,
  7. Sekretarze i podsekretarze stanu.

2. Szczegółowy zakres działania i kompetencje członków Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze postanowienia. W przypadku wakatu na stanowisku danego członka Rządu, jego obowiązki wykonuje Kanclerz.

§ 2. [Uchwały Rady Ministrów]

Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta, jeśli głos przeciw niej oddał Kanclerz. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania, głos rozstrzygający posiada Kanclerz. W przypadku czasowej nieobecności członka Rady Ministrów podczas głosowania, może on oddać swój głos korespondencyjnie poprzez Kanclerza. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza po upływie doby od zarządzenia głosowania, jeżeli część członków Rady Ministrów nie oddała jeszcze swojego głosu, a wynik głosowania jest mimo to rozstrzygnięty, Kanclerz może zarządzić o skróceniu głosowania. W głosowaniu nie biorą udziału sekretarze i podsekretarze stanu.

§ 3. [Zastępstwo członków Rządu]

Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu lub innemu ministrowi.

§ 4. [Spójność Rady Ministrów]

Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

§ 5. [Jednostki organizacyjne]

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są: Dziennik Praw, Fundusz Pracy, Urząd Skarbowy, Korpus Administracji Rządowej.

 ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW

 § 6. [Obowiązki wspólne członków Rządu]

Wszyscy członkowie Rady Ministrów: mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów oraz komunikaty w Grodziskiej Agencji Prasowej, wykonują inne zadania powierzone im przez Kanclerza.

§ 7. [Kanclerz i Podkanclerzy]

Kanclerz, z pomocą Podkanclerzego: wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami, reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji, wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji, przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi, może wykonywać kompetencje innych członków Rady Ministrów.

§ 8. [Minister Spraw Zagranicznych]

Minister Spraw Zagranicznych:

prowadzi politykę zagraniczną Księstwa Sarmacji, za zgodą Rady Ministrów uznaje państwa obce w imieniu Księstwa Sarmacji oraz wycofuje ich uznanie, odpowiada za nawiązywanie i rozwój stosunków dyplomatycznych z państwami obcymi, negocjuje umowy międzynarodowe, organizuje sarmackie misje dyplomatyczne, proponuje Księciu kandydatów na szefów sarmackich misji dyplomatycznych, w porozumieniu z Księciem przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych, sporządza lub gromadzi raporty z sarmackich misji dyplomatycznych.

§ 9. [Minister Finansów i Gospodarki]

Minister Finansów i Gospodarki:

współpracuje z Naczelną Izbą Architektury i innymi odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania, zmiany, realizacji i wdrażania mechanizmów gospodarczych, jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym we współpracy z Ministrem Spraw Wewnętrznych, dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów, ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych, prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji, jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.

§ 10. [Minister Spraw Wewnętrznych]

Minister Spraw Wewnętrznych:

nadzoruje Korpus Administracji Rządowej, administruje Forum Centralnym, odpowiada za kierownictwo nad działem administracji rządowej — Sprawiedliwość oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu.

§ 11. [Minister Kultury i Rozwoju Regionalnego]

Minister Kultury i Rozwoju Regionalnego:

zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej, podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę, w tym przygotowując i koordynując wdrażanie projektów służących realizacji tych celów. inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii, przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej, odpowiada za promocję Księstwa Sarmacji, przyznaje dotacje i nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla promocji wizerunku Księstwa Sarmacji w mediach, zarządza profilem Księstwa Sarmacji na portalu Twitter i Facebook, odpowiada za kontakt z władzami samorządowymi oraz wspiera lokalne inicjatywy.

§ 12. [Sekretarze i podsekretarze stanu oraz pełnomocnicy Rządu]

Sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Rady Ministrów lub w ministerstwach powołuje i odwołuje Kanclerz. Wykonują oni zadania powierzone im przez Kanclerza lub odpowiedniego ministra. Kanclerz powołuje i odwołuje pełnomocników Rządu, określając w postanowieniu o ich powołaniu zakres kompetencji i pełnomocnictw.

 ROZDZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE

 § 13. [Przepisy końcowe]

W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 10305).


Uchylono mocą http://prawo.sarmacja.org/akt,10714.html

(—) Andrzej Swarzewski
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny