Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 10671 [X]

Grodzisk, dnia 16 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Art. 1. [Funkcjonariusze państwowi]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:
  1. Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm,
  2. Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu,
  3. Marszałka i Asesorów Trybunału Koronnego,
  4. Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
  5. przedstawicieli dyplomatycznych,
  6. pracowników Korpusu Administracji Rządowej tj. pracowników instytucji podlegających Radzie Ministrów i funkcjonariuszom służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

 1. Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
  1. Kanclerza - 15 000 lt
  2. Podkanclerzego - 5 000 lt.
  3. Ministra - 10 000 lt
  4. Sekretarza Stanu - 7500 lt
  5. Podsekretarza Stanu – 5000 lt
  6. Marszałka Sejmu - 5000 lt
  7. Wicemarszałka Sejmu - 2500 lt
  8. Posła - 7500 lt
  9. Marszałka Trybunału Koronnego - 5 000 lt
  10. Asesora Trybunału Koronnego - 10 000 lt
  11. Prefekta Generalnego – 7500 lt
  12. Podprefekta Generalnego - 2500 lt
  13. Prefekta - 7500 lt
  14. Przedstawiciela dyplomatycznego - 7500 lt
 2. Wynagrodzenie pracowników Korpusu Administracji Rządowej i funkcjonariuszy służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów określa Minister Spraw Wewnętrznych osobnym zarządzeniem.
 3. Wynagrodzenia się łączą.
 4. Kanclerz może przyznawać premię za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy. Suma premii w miesiącu nie może przekroczyć pensji.
 5. W przypadku urzędników, którzy rozpoczęli lub zakończyli pracę w trakcie miesiąca, wypłaca się odpowiedni procent wynagrodzenia, w zależności od ilości przepracowanych dni.

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzeń]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
 2. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 15 grudnia 2016 r.

(—) Andrzej baron Swarzewski
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny