Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 10714 [X]

Grodzisk, dnia 30 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

ROZDZIAŁ I

RADA MINISTRÓW

 

§ 1. Skład Rady Ministrów

 1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
  1. Kanclerz,
  2. Podkanclerzowie,
  3. Minister Pokoju,
  4. Minister Prawdy,
  5. Minister Obfitości,
  6. Minister Miłości,
  7. Minister Harmonii,
  8. Minister Szacunku,
  9. Minister Wspacia.
 2. W przypadku wakatu na stanowisku danego członka Rządu, jego obowiązki wykonuje Kanclerz.

§ 2. Uchwały Rady Ministrów

 1. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta, jeśli głos przeciw niej oddał Kanclerz.
 3. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 4. W przypadku czasowej nieobecności członka Rady Ministrów podczas głosowania, może on oddać swój głos korespondencyjnie poprzez Kanclerza.
 5. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza po upływie doby od zarządzenia głosowania, jeżeli część członków Rady Ministrów nie oddała jeszcze swojego głosu, a wynik głosowania jest mimo to rozstrzygnięty, Kanclerz może zarządzić o skróceniu głosowania.
 6. W głosowaniu nie biorą udziału Sekretarze i Podsekretarze stanu.

§ 3. Zastępstwo członków Rządu

 1. Podkanclerzowie zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
 2. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.

§ 4. Spójność Rady Ministrów

 1. Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
 2. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości.
 3. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

§ 5. Jednostki organizacyjne

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Fundusz Pracy,
 2. Urząd Skarbowy,
 3. Korpus Administracji Rządowej.

 

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW

 

§ 6. Obowiązki wspólne członków Rządu

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów,
 2. zarządzają Grodziską Agencją Prasową,
 3. zatwierdzają wnioski w sprawie rotatora.

§ 7. Kanclerz i Podkanclerzowie

Kanclerz, z pomocą Podkanclerzych:

 1. stoi na przedzie walki o dobrobyt, rozwój i potęgę Księstwa Sarmacji, używając w tym celu wszelkich możliwych narzędzi,
 2. wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami,
 3. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
 4. administruje Forum Centralnym,
 5. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi,
 6. może wykonywać kompetencje innych członków Rady Ministrów.

§ 8. Minister Pokoju

Minister Pokoju:

 1. reprezentuje i chroni interesy Księstwa Sarmacji i jego obywateli,
 2. utrzymuje dobre stosunki Sarmacji z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi,
 3. współpracuje z obywatelami sarmackimi zamieszkującymi granice innych państw,
 4. promuje Księstwo Sarmacji na arenie międzynarodowej,
 5. ustala organizację i kieruje działalnością misji dyplomatycznych,
 6. w przypadku niemożności wypełnienia postanowień punktu drugiego, prowadzi działania mające na celu zniszczenie, eliminację i spadek pozycji państwa wrogiego, używając wszelkich możliwych sił i środków.

§ 9. Minister Prawdy

Minister Prawdy:

 1. wspiera władzę publiczną w osobie Rady Ministrów, poprzez publikowanie przekazów propagandowych,
 2. informuje o bieżącej działalności Rządu,
 3. ustala jedyny słuszny i prawdziwy przekaz płynący z ust władzy państwowej.

§ 10. Minister Obfitości

Minister Obfitości:

 1. zapewnia dobrobyt i rozwój gospodarczy Księstwa Sarmacji i jego obywateli,
 2. współpracuje z Naczelną Izbą Architektury i innymi odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania, zmiany, realizacji i wdrażania mechanizmów gospodarczych,
 3. jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym,
 4. dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów,
 5. ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych,
 6. prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji,
 7. jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Minister Miłości

Minister Miłości:

 1. wszelkimi możliwymi środkami utwierdza w przekonaniu obywateli Księstwa, o bezgranicznej i pełnej miłości władzy państwowej względem nich,
 2. zarządza państwowym ośrodkiem obozów pracy i zsyłki,
 3. redystrybuuje zasoby miłości między obywateli,
 4. wspomaga utrzymywanie się Rady Ministrów u władzy.

§ 12. Minister Harmonii

Minister Harmonii:

 1. zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków,
 2. nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu.

§ 13. Pozostali ministrowie i inne obowiązki członków Rządu

 1. Pozostali ministrowie wspomagają pracę Kanclerza i Rady Ministrów w zakresie przez niego określonym oraz wykonują powierzone im obowiązki. Szczegóły może określić właściwe zarządzenie Kanclerza.
 2. Szczegółowy zakres działania i kompetencje członków Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze postanowienia.

§ 14. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz pełnomocnicy Rządu

 1. Sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Rady Ministrów lub w ministerstwie powołuje i odwołuje Kanclerz. Wykonują oni zadania powierzone im przez Kanclerza lub odpowiedniego ministra.
 2. Kanclerz powołuje i odwołuje pełnomocników Rządu, określając w postanowieniu o ich powołaniu zakres kompetencji i pełnomocnictw.

 

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 15. Przepisy końcowe

 1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2019 roku (Dz. P. poz. 10656).

 


Uchylono mocą § 14 ust. 3 Zarządzenia Kanclerza z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 10849)

(—) Arped-Friedman

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny