Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10749 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2019 r.

Ustawa konstytucyjna

o dyplomacji Księstwa

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1.

Artykuł 9 ust. 8 w brzmieniu:

Książę wspiera Radę Ministrów w zakresie polityki zewnętrznej Księstwa Sarmacji, a w szczególności:

 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych może powołać i odwołać przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą podlegającą Księciu Służbę Dyplomatyczną Jego Książęcej Mości,
 2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji;
 3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.


przyjmuje brzmienie:

Książę, w kwestii polityki zagranicznej:

 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą Korpus Dyplomatyczny,
 2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji,
 3. ratyfikuje przedłożone przez Radę Ministrów umowy międzynarodowe. Ratyfikacja wymaga zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały.

Art. 2.

Po artykule 24 dodaje się artykuł 24a o tytule "[Polityka zagraniczna]" i brzmieniu:

 1. Umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji zawiera Rada Ministrów.
 2. Korpus Dyplomatyczny podlega Radzie Ministrów. Minister właściwy do spraw zagranicznych w drodze zarządzenia określa jego organizację i strukturę.
 3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa kryteria uznawania innych mikronacji.
 4. Rada Ministrów w formie uchwały postanawia o uznaniu innych mikronacji przez Księstwo Sarmacji. Dla wycofania uznania, przepis ten stosuje się odpowiednio.
 5. Ratyfikacji nie podlegają aneksy i inne załączniki do umowy międzynarodowej, jeżeli ratyfikowana umowa tak stanowi. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
 6. Do wypowiedzenia bądź zmiany umowy międzynarodowej, przepisy dotyczące ratyfikacji stosuje się odpowiednio.

Art. 3.

Artykuł 35 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:

podejmowania, w porozumieniu z Księciem Sarmacji, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,

przyjmuje brzmienie:

podejmowania, za zgodą i w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny