Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 10770 [X]

Almera, dnia 27 lutego 2019 r.

Ordonans Króla

w sprawie zmian w Ordonansie o Rządzie JKM

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu etc. etc.

Na podstawie art. 1 ust. 7 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

Art. 1

W Ordonansie Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10329), po art. 9 dodaje się art. 9a w następującym brzmieniu:

Premier powołuje i odwołuje urzędników będących zastępcami lub pomocnikami członków Rządu oraz urzędników, o których mowa w artykule 9. Premier może szczegółowo określić zakres ich obowiązków, szczegóły współpracy z przełożonymi oraz nazwy ich stanowisk.

Art. 2

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) KJ

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny