Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty zasadnicze prowincji, poz. 10786 [X]

Grodzisk, dnia 10 marca 2019 r.

Konstytucja Starosarmacji

 

W dobie rozłamu i rozdrobnienia, My, mieszkańcy Starosarmacji, ostatniej ostoi rdzennych Sarmatów, za jedną i niepodzielną Sarmacją się opowiadamy. By ten cel osiągnąć, pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, zjednoczeni wolą utrzymania prymatu narodu sarmackiego w jego Ojczyźnie, czekając na powrót Księcia, który zasiądzie na tronie jednej Sarmacji oraz dążąc do poszerzenia jego władztwa poprzez jednoczenie z innymi prowincjami, ustanawiamy poniższą Konstytucję:


Art. 1. [Starosarmacja]

 1. Starosarmacja to prowincja obejmująca ziemie Gellonii, Trzyczaszkowa, Wagarii, Armerii, Morvanu, Czarnolasu, Złotego Wybrzeża, Baraniego Pola oraz wysp: Tropicany, Troi, Orlego Gniazda i Awary Północnej.

 

Art. 2. [Stolica oraz symbole prowincji]

 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii i Tropicany w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

 


Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]

 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwa tygodnie.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:
  „Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji 
  wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i wartościom narodu sarmackiego, 
  zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej, 
  wszelkimi dostępnymi siłami
  wspierać będę rozwój mojej prowincji 
  i jej wzrost na łonie Sarmacji, 
  a każdy mój czyn 
  służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu, 
  tak dla nas, jak i potomnych”.

 

Art. 4. [Konfederacja]

 1. Władzę najwyższą w Starosarmacji Konfederacja sprawuje.
 2. Przyczyny, wartości i cele Konfederacji w akcie jej zawiązania winny być spisane.
 3. Adherentem Konfederacji może stać się każden Starosarmacji obywatel, który w dowolnej chwili akt jej zawiązania podpisze.
 4. Konfederacją zarządza Namiestnik.

 

Art. 5. [Sejmik Koronny]

 1. Sejmik obrady swe toczy nieprzerwanie.
 2. W obradach Sejmiku wszyscy obywatele udział brać mogą, ale jeno adherenci prawo głosować mają.
 3. Obradom Sejmiku Namiestnik przewodzi, co trzy miesiące przez większość adherentów spośród siebie obierany.
 4. Sejmik większością ⅔ głosów Konstytucję mocen jest zmienić.
 5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.

 

Art. 6. [Namiestnik]

 1. Namiestnik Starosarmacją zarządza i przed obcymi zakusami ją chroni, w oczekiwaniu na Księcia, któren na tron powróci by władzę nad jedną i niepodzielną Sarmacją objąć, bez rozpraszania uwagi swej na inne kraje i narody.
 2. W ciągu tygodnia od obioru Namiestnik obowiązan jest akt nowej Konfederacji spisać lub do istniejącej ponownie przystąpić.
 3. Namiestnik Konfederacją i prowincją zarządza, dekrety wydając.
 4. Aby cele Konfederacji spełnić, Namiestnik Radę Generalną sobie do pomocy tworzy i konsyliarzy do niej powołuje.
 5. Namiestnik i konsyliarze dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.

 

Art. 7. [Sytuacje ekstraordynaryjne]

 1. Jeśliby Namiestnik niegodnym się okazał, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć go przedwcześnie z urzędu może.
 2. Jeśliby Namiestnik obowiązków swych pełnić nie mógł lub w moc realiozy się oddał, nad obiorem nowego przywódcy aktywny adherent najdłużej obywatelstwo Starosarmacji posiadający czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.

 

Art. 8. [Dzielnice]

 1. Starosarmacja z historycznych ziem się składa, których prawem wyłącznem jest organizowanie się w Dzielnice oraz własnych norm, reguł, praw, narracji i historii ustanawianie, w takim stopniu, w jakim nie zakłóca to sprawnego całej prowincji funkcjonowania.
 2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik w drodze dekretu określa dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i nad nią zakres nadzoru. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.

 

Art. 9. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 3. Wszystkich obowiązujących dotąd dekretów Namiestnika ważność potwierdzamy, w tym szczególnie tych, które do Dzielnic Starosarmacji się odnoszą.

 

Załącznik 1. [herb]

ObrazekZałącznik 2. [flaga]

Obrazek

(-) markiz Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny