Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne ustawy Senatu i edykty Króla, poz. 1079 [X]

Almera, dnia 5 marca 2007 r.

Ustawa Senatu Baridasu nr 1

— Kodeks Społeczny (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu etc., wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Senat naszego królestwa uchwalił, a my postanawiamy:

Rozdział I
HIERARCHIA I TYTUŁY

Art. 1. [Hierarchia]

 1. Porządek społeczny w Królestwie Baridasu opiera się na zasadach hierarchiczności i rodowości.
 2. Na szczycie hierarchii stoi Król.

Art. 2. [Tytuły w hierarchii]

 1. Poddani Króla należą do stanów najwyższego, wysokiego, średniego lub niskiego.
 2. Stan najwyższy tworzą: augustowie i komesowie.
 3. Stan wysoki tworzą: walwasorowie, magnusowie i bannereci,
 4. Stan średni tworzą: grifftonowie, kawalerowie i urodzeni.
 5. Stan niski tworzą: giermkowie, obywatele i słupy.
 6. Tytuły stanów najwyższego, wysokiego i średniego nadaje, obniża i odbiera Król na wniosek seniorów rodów, chyba że dotyczy to samego seniora rodu.
 7. Tytuł giermka nadaje, za zgodą Króla, i odbiera senior rodu, na wniosek członka rodu.
 8. Tytuł obywatela nadaje Gubernator. Obywatelem jest także obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Królestwa Baridasu, chyba, że posiada tytuł wyższy lub odpowiadający mu tytuł arystokratyczny lub szlachecki.

Art. 3. [Dziedziczność]

 1. Tytuły stanów najwyższego i wysokiego są dziedziczne i podlegają adopcji, w ramach rodów.
 2. Członek stanu najwyższego lub wysokiego może wskazać, za zgodą Króla i seniora rodu, syna lub córkę, która otrzymuje jego tytuł. Pozostali zstępni lub adoptowani noszą tytuły o trzy stopnie niższe.
 3. Tytuły stanów średniego i niskiego nie są dziedziczne i nie podlegają adopcji.

Art. 4. [Tytuły ceremonialne]

 1. Augustowi (diukowi) przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
 2. Komesowi (markizowi) przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
 3. Walwasorowi (hrabiemu) przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
 4. Magnusowi (wicehrabiemu) przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
 5. Banneretowi (baronowi) przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
 6. Grifftonowi (baronetowi) przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
 7. Kawalerowi (kawalerowi) przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
 8. Urodzonemu przysługuje tytuł ceremonialny „Szlachetny”.
 9. Giermkowi przysługuje tytuł ceremonialny „Dzielny”.
 10. Obywatelowi przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.
 11. Słupowi przysługuje tytuł ceremonialny „Nędzny”.

Art. 5. [Przysięgi]

 1. Rotą przysięgi składanej przez członków stanów najwyższego, wysokiego i średniego jest: „Ja, NN, [tytuł] Królestwa Baridasu przysięgam wierność Królowi, Królestwu i Jego Prawom [oraz pomoc, szacunek i wierność rodowi, do którego mam zaszczyt należeć]. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu, a ich pomyślność będzie dla mnie najwyższym prawem i obowiązkiem”.
 2. Rotą przysięgi składanej przez giermków jest: „Ja, NN, giermek [NN] przysięgam wierność Królowi, Królestwu i Jego Prawom oraz pomoc, szacunek i wierność rodowi, o członkostwo w którym mam zaszczyt się ubiegać. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu, a ich pomyślność będzie dla mnie najwyższym prawem i obowiązkiem”.
 3. Rotą przysięgi składanej przez obywateli jest: „Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
 4. Przysięgę można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Rozdział II
RODY I PRZYWILEJE RODOWE

Art. 6. [Rody]

 1. Ród tworzą co najmniej dwaj członkowie stanów najwyższego, wysokiego lub średniego.
 2. Król wyraża zgodę na utworzenie rodu oraz nadaje kodeks rodu.
 3. Członkowie stanów najwyższego i wysokiego mogą zakładać rody.
 4. Członkowie stanów najwyższego, wysokiego i średniego mogą należeć do rodów.
 5. Członkowie rodu są obowiązani do wzajemnej pomocy, szacunku i wierności oraz współdziałania dla potęgi oraz chwały Korony i rodu.

Art. 7. [Senior rodu]

 1. Na czele rodu stoi senior rodu.
 2. Seniorem rodu staje się członek stanu najwyższego lub wysokiego, który zakłada ród.
 3. Senior rodu decyduje o swoim następcy oraz rozstrzyga sprawy rodowe, w szczególności postanawia o przyjęciu do rodu i wykluczeniu z rodu.
 4. Członkowie rodu są obowiązani do szczególnej pomocy, szacunku i wierności seniorowi rodu.
 5. O złożeniu z godności seniora rodu postanawia Król.

Art. 8. [Przysięga seniora rodu]

Rotą przysięgi składanej przez seniora rodu jest: „Ja, NN, [tytuł] Królestwa Baridasu przysięgam w imieniu własnym oraz mojego rodu pomoc, szacunek i wierność Królowi, którego mam zaszczyt być poddanym. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu, a ich pomyślność będzie dla mnie zawsze najwyższym prawem i obowiązkiem”. Przysięgę można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Art. 9. [Ziemia rodowa]

 1. Król może nadać rodowi ziemię w wieczyste posiadanie.
 2. Kodeks rodu określa zasady posiadania oraz dziedziczenia ziemi rodowej przez członków rodu.
 3. Kodeks rodu określa zasady wywłaszczania członka rodu.
 4. Ziemia rodowa nie może być przedmiotem sprzedaży.
 5. O pozbawieniu rodu ziemi postanawia Król.

Art. 10. [Tytuły rodów]

 1. Król może nadawać rodom przydomki „zasłużony”, „prześwietny”, „świetny”, „wielmożny”, „czcigodny”, „uznany”, „wierny”, „starożytny”, „sławny” i inne, jakie uzna za słuszne, w uznaniu ich zasług położonych dla Korony i Baridasu.
 2. Król może pozbawić przydomku ród, który swoim postępowaniem dopuścił się hańby, lub którego członkowie dopuścili się czynów hańbiących za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

Art. 11. [Opuszczenie rodu]

Opuszczenie rodu następuje za zgodą seniora rodu. Osoba, która opuściła swój ród zachowuje swój tytuł. Zstępni lub adoptowani przez osobę opuszczającej ród mogą postanowić o pozostaniu w rodzie, jednakże opuszczenie przez nich rodu nie wymaga zgody seniora rodu.

Art. 12. [Wykluczenie z rodu]

Osoba wykluczona z rodu zachowuje swój tytuł, chyba że Król postanowi inaczej w przypadku, gdy wykluczenie z rodu nastąpiło z hańbiącej przyczyny. Zstępni lub adoptowani przez osobę wykluczoną z rodu mogą postanowić o pozostaniu w rodzie, jednakże opuszczenie przez nich rodu nie wymaga zgody seniora rodu.

Art. 13. [Wygaśnięcie rodu]

 1. W przypadku wygaśnięcia rodu wszystkie prawa majątkowe rodu przechodzą na Koronę.
 2. Król może rozwiązać ród, który dopuścił się zdrady, lub którego członkowie dopuścili się zdrady za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

Rozdział III
PRAWA I PRZYWILEJE OSOBISTE

Art. 14. [Prawa publiczne]

Prawa publiczne przysługują wszystkim, za wyjątkiem słupów.

Art. 15. [Prawo i obowiązek stosowania tytułu]

 1. Członkowie stanów najwyższego, wysokiego i średniego oraz giermkowie mają prawo i obowiązek posługiwania się posiadanym tytułem.
 2. Władze publiczne mają obowiązek stosowania tytulatury wobec członków stanów najwyższego, wysokiego i średniego, giermków i obywateli.
 3. Władze publiczne mają prawo stosowania tytulatury wobec słupów.

Art. 16. [Prawo do nazwy ulicy]

Każdy członek stanu najwyższego i wysokiego ma prawo do nadania imienia jednej z ulic Królewskiego Miasta Almery, także własnego imienia.

Art. 17. [Prawo do pomocy materialnej]

Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo do otrzymania pomocy materialnej ze strony Baridasu w przypadku popadnięcia nie z własnej woli w kłopoty majątkowe.

Art. 18. [Prawo do żywienia]

Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo na wyraźną i uzasadnioną prośbę do refundacji przez Baridas poniesionych kosztów wyżywienia.

Art. 19. [Prawo do ochrony zdrowia]

Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo na wyraźną i uzasadnioną prośbę do refundacji przez Baridas poniesionych kosztów leczenia lub innych form opieki zdrowotnej.

Art. 20. [Prawo do zakwaterowania]

Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo do refundacji przez Baridas poniesionych kosztów zakwaterowania lub budowy domu odpowiadającego jego stanowi.

Rozdział IV
PRZEPIS KOŃCOWY

Art. 21. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny