Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 10805 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

Na podstawie art. 24a ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji Rada Ministrów zarządza, co następuje:

Art. 1

 1. Księstwo Sarmacji może uznać państwowość innych mikronacji w drodze uchwały Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów podejmuje uchwałę w sprawie o której mowa w ust. 1 zwłaszcza wtedy, jeżeli dana mikronacja spełnia większość poniższych warunków:
  1. posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 3,
  2. posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie,
  4. posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe,
  5. posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji,
  6. nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji ani nie prowadzi względem niego działań wrogich,
  7. nie działa wbrew interesom lub na szkodę Księstwa Sarmacji.

Art. 2

Rada Ministrów może, w drodze swojej uchwały, wycofać uznanie państwowości mikronacji, zwłaszcza w przypadku zaprzestania spełniania warunków określonych w art. 1 ust. 2.

Art. 3

W uchwale, o której mowa w art. 2, Rada Ministrów zamieszcza oświadczenie rządowe które stwierdza, czy dotychczasowe umowy z państwem którego uznanie państwowości ma zostać wycofane, ulegają zawieszeniu do czasu ponownego uznania, czy zostają przez Księstwo Sarmacji wypowiedziane.

Art. 4

W uchwałach o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz art. 2 zamieszcza się załącznik, w którym zawiera się listę aktualnie uznawanych przez Księstwo Sarmacji mikronacji.

Art. 5

Dotychczasowy stan państw uznawanych przez Księstwo Sarmacji uznaje się za obowiązujący.

Art. 6

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza ws. kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10557).

 

(—) Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny