Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawa zasadnicza, poz. 10820 [X]

Eldorat, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Konstytucja

Konsulatu Sclavinii (uchylony)

My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuciu odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.

Art. 1. [Prawo]

1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.
2. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.
3. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
4. Podział administracyjny Konsulatu Sclavinii określa ustawa.

Art. 2. [Obywatelstwo]

1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii i wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem spełnienia wymogu zamieszkania na terytorium Konsulatu Sclavinii i 7 opublikowanych postów na forum Konsulatu w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku.
3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, który utracił obywatelstwo sarmackie, opuścił terytorium Konsulatu Sclavinii, na wniosek własny obywatela lub na podstawie uchwały Rady.
4. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.

Art. 3. [Rada Konsulatu]

1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa. 
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul. 
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Art. 4 [Konsul]

 1. Konsul sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Konsul jest wybierany przez Radę spośród aktywnych obywateli sclavińskich na czteromiesięczną kadencję. 
 3. Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.
 4. Konsul może powołać współpracowników do realizacji określonych obowiązków i zadań.
 5. Konsul podpisuje ustawy i uchwały Rady oraz publikuje ustawy w Dzienniku Praw.

Art. 5 [Zmiana Konstytucji i publikacja przepisów]

1. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością zwykłą. Uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania.
2. Publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Rady, postanowienia i decyzje Konsula, ale dla swojej ważności muszą być podane do wiadomości publicznej.

Art. 6 [Prefekt Sclavinii i stan wyjątkowy]

1. Prefekt Sclavinii wprowadza stan wyjątkowy na czas jednorazowo nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy opróżnieniu uległy urzędy Konsula i Wicekonsula lub w poprzednich 10 dniach na forum Konsulatu Sclavinii nie został opublikowany minimum jeden post.
2. Prefektem Sclavinii z mocy prawa jest w kolejności hierarchicznej:

3. Stan wyjątkowy jest stanem szczególnego zagrożenia dla działania Konsulatu, wobec którego środki konstytucyjne są niewystarczające. Na czas trwania stanu wyjątkowego Prefekt Sclavinii przejmuje uprawnienia Rady Konsulatu Sclavinii i Konsula Sclavinii, z zastrzeżeniem, że nie może zmieniać przepisów Konstytucji, oraz podejmuje przewidziane prawem działania w celu obsadzenia urzędu Konsula.

Art. 7 [Przepisy końcowy i wprowadzające]

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Tracą moc akty prawne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji za wyjątkiem przepisów:

3. Wygaszeniu ulegają kadencje Konsula oraz Senatu. Obowiązki Konsula pełni dotychczasowy Marszałek Senatu do momentu wyboru nowego Konsula.
4. W rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo sclavińskie przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji oraz wymienione w załączniku do Konstytucji. Przepisy art. 2 stosuje się.

 

Załącznik do Konstytucji Konsulatu Sclavinii


Lista mieszkańców Księstwa Sarmacji, którzy są członkami Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii:

 1. Michał August Staropodlaski (A9967),
 2. Mustafa Owski (A9160),
 3. Mateusz von Lichtenstein-Iontz (A9149),
 4. Guedes de Lima (A9121),
 5. Jan Dmowski y Potocki (A9884),
 6. Aaron von Lichtenstein-Rozman (A9211),
 7. Vladimir von Hochenhaüser (AE815),
 8. Piotr von Thorn-Cetnarovich (A9509),
 9. Młynek Kawowy (AE461),
 10. Ludwik Tomović (AF433),
 11. Malcher Estery Naw (AG038),
 12. Roland Heach-Romański (AF181),
 13. Helwetyk Romański (A0001),
 14. Otto von Spee-Asketil (AG243).

(—) Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski
Konsul Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny