Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne, poz. 10867 [X]

Almera, dnia 27 kwietnia 2019 r.

Edykt królewski

o Wicekrólu Baridasu

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

Art. 1

 1. Wicekról Baridasu ma pełnię władzy królewskiej, za wyjątkami poczynionymi poniższymi przepisami.
 2. Wicekróla powołuje i odwołuje osobiście Król — nie czynią tego w jego imieniu żadni inni urzędnicy, a zwłaszcza Interrex bądź Regent.
 3. Wicekról traci urząd z chwilą złożena bądź utraty tronu przez Króla, który powołał go na to stanowisko.

Art. 2

 1. Wicekról nie może:
  1. abdykować w imieniu Króla,
  2. powoływać i odwoływać Regenta.
 2. Wicekról wydaje, zmienia i uchyla Prawa Kardynalne z kontrasygnatą Króla.
 3. Desygnacja i odwołanie Premiera przez Wicekróla, wymaga zaopiniowania przez Króla.
 4. Wicekról nie pełni obowiązków religijnych wynikających z godności Najwyższego Kapłana, która to godność przysługuje wyłącznie Królowi.

Art. 3

 1. Traci moc Edykt królewski w sprawie powołania Wicekróla z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. P. poz. 10768). Powołany wspomnianym aktem Wicekról zachowuje swój urząd i uważany jest za powołanego w zgodzie z niniejszym Edyktem.
 2. Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Znowelizowano mocą art. 2 Edyktu królewskiego w sprawie przygotowań do opróżnienia tronu z dnia 1 czerwca 2019 r. (Dz. P. poz. 10950).

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny