Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 10878 [X]

Grodzisk, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego

MY, PIOTR III ŁUKASZ,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc.,

stanowimy co następuje:

§ 1.

 1. Tworzy się Dwór Książęcy zapewniający obsługę organizacyjną, prawną i techniczną Księcia Sarmacji.
 2. Członków Dworu Książęcego powołuje i odwołuje Książę, z inicjatywy własnej lub na wniosek Marszałka Koronnego, w drodze postanowienia.
 3. W skład Dworu wchodzą:
  • Marszałek Koronny
  • Sekretarz Koronny
  • Herold Koronny
  • Radcy Koronni
  • Referendarze 

§ 2.

 1. Marszałek Koronny:
  • Pełni funkcję rzecznika Dworu.
  • Prowadzi politykę Dworu i przewodniczy Radzie Dworu.
  • Organizuje pracę członków Dworu.
  • Reprezentuje Jego Książęcą Mość przed społeczeństwem i przed  Sejmem.
  • Może w imieniu i za zgodą Księcia publikować akty prawne w Dzienniku Praw.
  • W razie potrzeby zastępuje Sekretarza Koronnego.
 2. Sekretarz Koronny:
  • Pełni funkcję zastępcy Marszałka Koronnego.
  • Doradza w kwestiach związanych z prawem.
  • Wspiera przy czynnościach administracyjnych.
  • Dokonuje wypłat wynagrodzeń z budżetu Dworu.
  • Realizuje wnioski wymienione w art. 3 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz.U, poz. 6833 ze zm.), których wykonanie powierzone jest Księciu.
  • Może w imieniu i za zgodą Księcia publikować akty prawne w Dzienniku Praw.
 3. Herold Koronny:
  • Wraz z Księciem określa zasady heraldyczne obowiązujące w Sarmacji.
  • Realizuje wnioski o nadanie herbu - w zakresie wydania wiążącej opinii o zgodności przedstawionego herbu z zasadami heraldycznymi i, po uzyskaniu zgody Księcia, implementacji herbu.
  • Wykonuje grafiki na zamówienie Dworu.
  • W razie potrzeby wykonuje herby dla sarmackiej szlachty i arystokracji, która herbu nie posiada.
 4. Radcy Koronni:
  • Wykonują zadania zlecone im przez Księcia, Marszałka Koronnego i Sekretarza Koronnego.
 5. Referendarze:
  • Wykonują zadania zlecone im przez Księcia, Marszałka Koronnego i Sekretarza Koronnego.

§ 3.

 1. Tworzy się Radę Dworu. Rada Dworu ustala politykę Dworu oraz doradza Księciu.
 2. W skład Rady Dworu wchodzą: Marszałek Koronny, Sekretarz Koronny, Radcy Koronni oraz Referendarze. Referendarze nie biorą udziału w głosowaniach.
 3. Rada Dworu, dla realizacji swoich celów, może wydawać uchwały. Uchwały są wiążące dla członków Rady Dworu.
 4. Uchwała Dworu uzyskuje ważność po uzyskaniu kontrasygnaty Księcia i po publikacji w dziale Rady Dworu na Forum Centralnym.

§ 4.

 1. Radcy Koronni oraz Referendarze Koronni podlegają systemowi awansowania.
 2. Ustala się następującą hierarchię Radców Koronnych:
  1. Młodszy Radca Koronny,
  2. Radca Koronny,
  3. Starszy Radca Koronny,
  4. Tajny Radca Koronny.
 3. Ustala się następującą hierarchię Referendarzy:
  1. Referendarz,
  2. Starszy Referendarz,
  3. Referendarz Nadzwyczajny.
 4. Awansowanie Radcy lub Referendarza następuje na pozytywnie rozpatrzony wniosek Marszałka lub w drodze samodzielnej decyzji Księcia.
 5. Awansu dokonuje Książę.
 6. Każdorazowo awansować można tylko o jeden stopień. Awans nie może mieć miejsca częściej niż raz na miesiąc.
 7. Młodszym Radcą Koronnym zostać może jedynie Referendarz Nadzwyczajny. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjątki.
 8. Otrzymującemu awans przysługuje nagroda pieniężna.

§ 5.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Zarządzenie Księcia ws. Konstytucji Dworu z  dnia 3 grudnia 2018 r.

 

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny