Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 10880 [X]

Eldorat, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii

o organizacji pracy Rady (uchylony)

Art. 1

Ustawa określa organizację pracy Rady Konsulatu Sclavinii.

Art. 2

 1. Konsul zarządza debatę Rady nad projektem ustawy lub uchwały na czas od 48 do 96 godzin. Wydłużenie czasu debaty następuje na wniosek Konsula lub dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego i jest możliwe trzykrotnie.
 2. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli do projektu nie zgłoszono poprawek — nad całością projektu,
  2. jeśli do projektu zgłoszono poprawki — nad poprawkami, a następnie nad całością projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Konsul podaje do wiadomości Rady wykaz uprawnionych do głosowania, który ustala się na chwilę zarządzenia głosowania:
  1. nad poprawkami do projektu ustawy o zmianie Konstytucji oraz całością projektu — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego,
  2. w pozostałych sprawach — wszystkich członków Rady.
 4. Czas każdego z głosowań ustalany jest na 48 godzin.
 5. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie.
 6. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu debaty lub głosowania w Radzie.

Art. 3

Wniesienie projektu ustawy lub uchwały albo poprawki pod obrady Rady następuje z inicjatywy Konsula lub na wniosek dziesiątej części członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.

Art. 4

 1. Konsul, nie później niż czternaście dni przed upływem kadencji, zarządza wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego w chwili zarządzenia wyboru.
 2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 96 do 168 godzin.
 3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
 4. Konsul, nie później niż siedem dni przed upływem kadencji, zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
 5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — członkowie Rady głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  2. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — członkowie Rady oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
 6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
 7. Konsul ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
 8. Przepisy art. 2 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.

Art. 5

 1. Rada w sprawach ważnych dla Konsulatu może przeprowadzać dyskusje niezakończone głosowaniem.
 2. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji przysługuje każdemu z członków Rady aktywnych w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 3. Konsul niezwłocznie informuje członków Rady, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu dyskusji.

Art. 6

W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Konsul.

Art. 7

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marceli z Ossolińskich Bordoński
Konsul Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny