Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 10913 [X]

Grodzisk, dnia 14 maja 2019 r.

Rozporządzenie Księcia

o Medalu Rocznicowym

Na podstawie art. 14b Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r., za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale z dnia 12 maja 2019 r., zarządzamy, jak następuje:

Art. 1.

Rozporządzeniu Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 2 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. słowa „Marszałka Dworu” zastępuje się słowami „Marszałka Koronnego”;
 2. art. 16 ust. 4 („Order nadawany jest na wniosek składany do Księcia w odpowiednim dziale. Wniosek musi zawierać uzasadnienie”) otrzymuje brzmienie „Order jest nadawany w trybie i na zasadach określonych Statutem Orderu Radości”;
 3. w art. 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Do Orderu Radości nie stosuje się przepisu art. 4”;
 4. art. 19 ust. 2 („Order Przyjaźni i Współpracy może być nadawany także w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach”) otrzymuje brzmienie „Do Orderu Przyjaźni i Współpracy nie stosuje się przepisu art. 4”;
 5. skreśla się art. 19 ust. 3 („Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany także po zaopiniowaniu lub na wniosek członka Dworu właściwego właściwego do spraw zagranicznych”);
 6. skreśla się art. 20 ust. 3 („Order Acjo może być nadawany także głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych i w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach”);
 7. dodaje się art. 21a o tytule „Medal Rocznicowy”, w brzmieniu:
  1. Ustanawia się pamiątkowy Medal Rocznicowy, nadawany z okazji rocznic powstania Księstwa Sarmacji.
  2. Wzór Medalu Rocznicowego może być ustanawiany odrębnie dla każdej rocznicy, w drodze zarządzenia Księcia.
  3. Zarządzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może określać szczegółowe zasady nadawania Medalu Rocznicowego;
 8. w art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Do Medalu Nadwyżki nie stosuje się przepisu art. 4”;
 9. w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Do Medalu Ofiarodawców Sarmacji nie stosuje się przepisu art. 4”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz

(—) Alfred Fabian v-hr. von Tehen-Dżek,
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny