Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 10950 [X]

Almera, dnia 1 czerwca 2019 r.

Edykt królewski

w sprawie przygotowań do opróżnienia tronu

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje

Art. 1

 1. Uchyla się art. 2 ust. 2 Praw Kardynalnych z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10328), w brzmieniu:
  „(Król Baridasu) jest Najwyższym Kapłanem religii málauskiej”.
 2. Tytuł Najwyższego Kapłana Wiary Málauskiej przechodzi z królów baridajskich na rzecz Konrada Jakuba (AF891).
 3. Królestwo Baridasu i osoba Jego króla, zrzeka się na rzecz wyżej wymienionej osoby wszelkich praw do Wiary Málauskiej, a także wynikających z jej tytułu przywilejów i obowiązków.

Art. 2

 1. W Edykcie królewskim o Wicekrólu Baridasu z dnia 27 kwietnia 2019 r. (Dz. P. poz. 10867), zwanym dalej „Edyktem o Wicekrólu”, w art. 1, ust. 2 w brzmieniu:

  Wicekróla powołuje i odwołuje Król

  przyjmuje brzmienie:

  „Wicekróla powołuje i odwołuje osobiście Król — nie czynią tego w jego imieniu żadni inni urzędnicy, a zwłaszcza Interrex bądź Regent”.

 2. W Edykcie o Wicekrólu, po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

  „Wicekról traci urząd z chwilą złożena bądź utraty tronu przez Króla, który powołał go na to stanowisko.”

Art. 3

 1. W Uniwersale Rady Królestwa o wyborze Króla z dnia 5 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10297), zwanym dalej „Uniwersałem o wyborze Króla”, art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 4; art. 6 ust. 1 i ust. 4 — ilekroć przepisy wspominają o „Wicekrólu”, słowo to zastępuje się odpowiednio słowem „Interrex”.

 2. W Uniwersale o wyborze Króla, art. 6 ust. 2 zdanie drugie, w brzmieniu:

  W przypadku równości głosów o wyborze rozstrzyga Wicekról”

  zatępuje się zdaniem:

  „W przypadku równości głosów o wyborze rozstrzyga Rada Królestwa w drodze uchwały”.

 3. Uniwersale o wyborze Króla, art. 7 ust. 1 w brzmieniu:

  W przypadkach nieuregulowanych w uniwersale rozstrzyga Wicekról

  przyjmuje brzmienie:

  „W przypadkach nieuregulowanych w uniwersale rozstrzyga Rada Królestwa w drodze uchwały”.

 4. W Uniwersale o wyborze Króla uchyla się art. 7 ust. 2 w brzmieniu: „w przypadku opróżnienia urzędu Wicekróla kompetencje, obowiązki i zadania Wicekróla określone w uniwersale wykonuje Przewodniczący Rady”.

 5. Art. 2 ust. 1 Uniwersału o wyborze Króla w brzmieniu:

  Wybór Króla zarządza Wicekról w drodze postanowienia określającego termin i miejsce zgłaszania kandydatur, termin głosowania oraz wykaz uprawnionych do głosowania

  przyjmuje brzmienie:

  „Wybór Króla zarządza Interrex, w terminie 10 dni od dnia opróżnienia tronu, w drodze postanowienia określającego termin i miejsce zgłaszania kandydatur, termin głosowania oraz wykaz uprawnionych do głosowania”.

Art. 4

Traci moc Rozporządzenie Króla w sprawie symboli królewskich z dnia 22 września 2018 r. (Dz. P. poz. 10408).

Art. 5

Traci moc Rozporządzenie Króla w sprawie członków Rodziny Królewskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10339).

Art. 6

Odwołujemy Jego Królewską Wysokość Markusa Arpeda z urzędu Emisariusza królewskiego.

Art. 7

Edykt wchodzi w życie o godzinie 21.00 dnia publikacji.

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny