Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawa zasadnicza, poz. 10958 [X]

Eldorat, dnia 4 czerwca 2019 r.

Konstytucja

Konsulatu Sclavinii

MY, NARODY SCLAVINII, w trosce o los naszej Ojczyzny, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem, w poczuciu odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, ustanawiamy niniejszą Konstytucję jako prawo podstawowe dla prowincji.

Rozdział I
KONSULAT SCLAVINII I OBYWATELE

Artykuł 1. [Konsulat Sclavinii]

 1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli.
 2. Konsulat Sclavinii jest samorządną prowincją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2. [Obywatele]

 1. Obywatelem sclavińskim może być obywatel sarmacki.
 2. Dekret określa warunki posiadania oraz tryb nadawania, stwierdzania utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego.

Artykuł 3. [Symbole i stolica]

 1. Symbole Konsulatu Sclavinii określa dekret.
 2. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest Eldorat.

Rozdział II
WŁADZE KONSULATU SCLAVINII

Artykuł 4. [Organy władzy]

 1. Władzę w Konsulacie Sclavinii, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady, sprawuje Konsul.
 2. Rada wybiera Konsula, wyraża Konsulowi wotum nieufności i wotum zaufania, wyraża uprzednią zgodę na ratyfikację i wypowiedzenie ratyfikowanych umów międzyprowincjonalnych oraz przyjmuje ustawę o zmianę Konstytucji.

Artykuł 5. [Konsul]

 1. Konsul jest namiestnikiem Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Konsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa państwowego, zwanym dalej „aktywnym obywatelem”.
 3. Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:
  1. rezygnacji;
  2. utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  3. wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% aktywnych obywateli sclavińskich;
  4. niewyrażenia przez Radę wotum zaufania; głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula.

Artykuł 6. [Wicekonsul]

 1. Konsul powołuje Wicekonsula w terminie siedmiu dni od dnia opróżnienia urzędu Wicekonsula.
 2. Wicekonsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem.
 3. Opróżnienie urzędu Wicekonsula następuje wskutek:
  1. rezygnacji;
  2. utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  3. odwołania przez Konsula.
 4. Wicekonsul zastępuje Konsula podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula Wicekonsul zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.

Artykuł 7. [Rada]

 1. Radę tworzą wszyscy obywatele sclavińscy.
 2. Rada obraduje jawnie pod przewodnictwem Konsula. Tryb pracy Rady określa dekret.
 3. Rada wyraża Konsulowi wotum nieufności, przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji oraz uchyla wprowadzenie stanu wyjątkowego bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Aktywnym obywatelom przysługują głosy o wadze 2, pozostałym obywatelom — głosy o wadze 1.

Artykuł 8. [Prawo]

Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności:

 1. przepisy prawa państwowego;
 2. Konstytucja Konsulatu Sclavinii;
 3. umowy międzyprowincjonalne ratyfikowane przez Konsula;
 4. dekrety wydawane przez Konsula.

Artykuł 9. [Król]

 1. Królem Sclavinii jest Książę Sarmacji.
 2. W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje lub wskazuje aktywnego obywatela sclavińskiego wykonującego kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.
 3. Król może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące, stan wyjątkowy, przejmując lub powierzając aktywnemu obywatelowi sclavińskiemu kompetencje, obowiązki i zadania Konsula. Rada niezwłocznie rozpatruje proklamację Króla o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE I WPROWADZAJĄCE

Artykuł 10. [Zmiana Konstytucji]

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć Konsul lub grupa 20% obywateli sclavińskich.

Artykuł 11. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ustawy wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji uzyskują rangę dekretów Konsula.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny