Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 10963 [X]

Eldorat, dnia 6 czerwca 2019 r.

Dekret Konsula

o obywatelstwie sclavińskim

Art. 1.

  1. Konsul nadaje obywatelstwo sclavińskie na wniosek obywatela sarmackiego.
  2. Konsul może, z uzasadnionej przyczyny, odmówić nadania obywatelstwa sclavińskiego.
  3. Od decyzji w sprawie odmowy nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do Rady.

Art. 2.

  1. Konsul pozbawia obywatelstwa sclavińskiego na wniosek obywatela, w przypadku utraty przez obywatela obywatelstwa sarmackiego lub, z uzasadnionej przyczyny, z własnej inicjatywy.
  2. Uzasadnioną przyczyną pozbawienia obywatelstwa jest w szczególności:
    1. w odniesieniu do obywateli zamieszkałych poza obszarem Konsulatu Sclavinii — brak wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii przez co najmniej 30 dni,
    2. w odniesieniu do wszystkich obywateli — działanie na szkodę Konsulatu Sclavinii.
  3. Od decyzji w sprawie pozbawienia obywatelstwa z inicjatywy Konsula przysługuje odwołanie do Rady.

Art. 3.

Decyzje określone w dekrecie nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, dla swej ważności wymagają jednak podania do publicznej wiadomości.

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny