Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 10968 [X]

Eldorat, dnia 9 czerwca 2019 r.

Dekret Konsula

o Radzie Namiestnikowskiej

Art. 1. [Rada Namiestnikowska]

  1. W skład Rady Namiestnikowskiej wchodzą Konsul i Wicekonsul oraz ministrowie stanu powoływani i odwoływani przez Konsula z grona aktywnych obywateli sclavińskich.
  2. Opróżnienie funkcji ministra stanu następuje w przypadku rezygnacji, odwołania przez Konsula lub utraty statusu aktywnego obywatela sclavińskiego. Opróżnienie funkcji stwierdza Konsul w drodze postanowienia.

Art. 2. [Pełnomocnictwo]

Konsul może, w drodze postanowienia, udzielić jednemu lub więcej członkom Rady Namiestnikowskiej, oznaczonym tak co do osoby, jak i co do funkcji, pełnomocnictwa do załatwienia określonej sprawy lub załatwiania określonych spraw w imieniu i z upoważnienia Konsula.

Art. 3. [Obowiązek zasięgnięcia opinii]

  1. Konsul wydaje dekret, rozpoczyna negocjacje i przyjmuje tekst umowy międzyprowincjonalnej, nadaje lenno lub opiniuje wniosek związany z lennem, rozporządza majątkiem o wartości przekraczającej 50 000 Ⱡ, składa wniosek o założenie lub likwidację miejscowości oraz dokonuje czynności faktycznej o doniosłym znaczeniu dla prowincji po zasięgnięciu opinii Rady Namiestnikowskiej.
  2. Konsul, podejmując czynność urzędową, o której mowa w ust. 1, podaje do publicznej wiadomości stanowiska poszczególnych członków Rady Namiestnikowskiej. Stanowisko uważa się wyrażone także po upływie 48 godzin od chwili doręczenia propozycji ogółowi członków Rady Namiestnikowskiej.

Art. 4. [Zastępowanie Konsula]

  1. Nieobecnością Konsula, o której mowa w Konstytucji Konsulatu Sclavinii, jest nieobecność zapowiedziana ogółowi członków Rady Namiestnikowskiej albo brak wypowiedzi Konsula na Forum Centralnym lub w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przez okres co najmniej 72 godzin.
  2. W przypadku nieobecności Konsula jego kompetencje, obowiązki i zadania przejmuje Wicekonsul, podając tę informację do publicznej wiadomości.
  3. Wicekonsul przewodniczy obradom Rady Konsulatu Sclavinii w przypadkach, gdy przedmiotem obrad jest wyrażenie Konsulowi wotum nieufności lub wotum zaufania albo rozpatrzenie odwołania od decyzji Konsula.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

  1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Z chwilą wejścia dekretu w życie ulegają opróżnieniu wszystkie funkcje publiczne w Konsulacie Sclavinii oprócz urzędów Konsula, Wicekonsula i Mera Eldoratu.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny