Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 10969 [X]

Eldorat, dnia 9 czerwca 2019 r.

Dekret Konsula

o organizacji pracy Rady

Art. 1. [Cel dekretu]

Dekret określa organizację pracy Rady Konsulatu Sclavinii.

Art. 2. [Pierwsze i drugie czytanie]

 1. Konsul zarządza debatę Rady nad projektem ustawy lub uchwały na czas od 48 do 96 godzin. Wydłużenie czasu debaty następuje na wniosek Konsula lub dziesiątej części aktywnych obywateli sclavińskich i jest możliwe trzykrotnie.
 2. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę Konsul zarządza głosowanie:
  1. jeśli do projektu nie zgłoszono poprawek — nad całością projektu,
  2. jeśli do projektu zgłoszono poprawki — nad poprawkami, a następnie nad całością projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Konsul podaje do wiadomości Rady wykaz uprawnionych do głosowania oraz wagi głosu obywateli sclavińskich, które ustala się na chwilę zarządzenia głosowania.
 4. Czas każdego z głosowań ustalany jest na 48 godzin.
 5. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych obywateli sclavińskich rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie.
 6. Konsul niezwłocznie informuje obywateli sclavińskich, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu debaty lub głosowania w Radzie.

Art. 3. [Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza]

 1. Projekt uchwały o wyrażeniu wotum zaufania Konsulowi przedkłada Konsul niezwłocznie po rozpoczęciu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po jego wyborze.
 2. Projekt uchwały o wyrażeniu wotum nieufności Konsulowi przedkłada grupa co najmniej 20% aktywnych obywateli sclavińskich.
 3. Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie ratyfikowanej umowy międzyprowincjonalnej przedkłada Konsul.
 4. Projekt uchwały w pozostałych sprawach przedkłada Konsul lub grupa co najmniej 10% aktywnych obywateli sclavińskich.
 5. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji oraz poprawkę do takiego projektu przedkłada Konsul lub grupa co najmniej 20% obywateli sclavińskich.

Art. 4. [Wybór Konsula]

 1. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula funkcjonariusz wykonujący zgodnie z Konstytucją Konsulatu Sclavinii kompetencje, obowiązki i zadania Konsula, zwany dalej „pełniącym obowiązki Konsula”, zarządza niezwłocznie wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — obywateli sclavińskich aktywnych w chwili zarządzenia wyboru.
 2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 96 do 168 godzin.
 3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
 4. Pełniący obowiązki Konsula zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
 5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem pełniący obowiązki Konsula zarządza głosowanie:
  1. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — obywatele głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  2. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — obywatele oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
 6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
 7. Pełniący obowiązki Konsula ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
 8. Przepisy art. 2 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.

Art. 5. [Upoważnienie dla Konsula]

W przypadkach nieuregulowanych w dekrecie rozstrzyga Konsul.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii o organizacji pracy Rady z dnia 30 kwietnia 2019 r.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny