Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduKonstytucja, poz. 10972 [X]

Angemont, dnia 9 czerwca 2019 r.

Konstytucja

Królestwa Hasselandu

Konstytucja Królestwa Hasselandu

Rozdział I [Królestwo Hasselandu]

Art. 1.

Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Prawo Królestwa Hasselandu stanowią według hierarchii:
1. Prawo Księstwa Sarmacji,
2. Konstytucja Królestwa Hasselandu,
3. Ustawy Królestwa Hasselandu,
4. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Szambelana,
5. Uchwały Zgromadzenia Krajowego,
6. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Protektora oraz pozostałych Lordów,
7. Akty prawa miejscowego,
8. Normy prawa zwyczajowego.

Art. 3.

Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
1. Władzę wykonawczą sprawuje w imieniu Króla Hasselandu Lord Szambelan wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski,
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Krajowe, którego obradami kieruje Lord Protektor.
2a. Zgromadzenie Krajowe ma zwyczajową nazwę Saviuna
3. Władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji

Art. 4.

Królem Królestwa Hasselandu jest panujący Książę Księstwa Sarmacji.

Art. 5.

Królestwo Hasselandu sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem swoich obywateli oraz nienaruszalnością swoich granic.

Art. 6.

Stolicą Królestwa Hasselandu jest Miasto Stołeczne Angemont.

Art. 7.

Symbolami Królestwa Hasselandu jest flaga w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy są poziome, czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy oraz herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej.

Art. 8.

Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

Art. 9.
1. Szlachta i arystokracja hasselandzka posługuje się następującymi tytułami: Arcyksiążę, Diuk, Grand, Markiz, Hrabia, Wicehrabia, Baron, Baronet, Pan.
2. Szczegóły określa ustawa.

Rozdział II [Władza wykonawcza]

Art. 10.

Władzę wykonawczą w Królestwie Hasselandu jako przedstawiciel Króla Hasselandu sprawuje Lord Szambelan.

Art. 11.

Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje i odwołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski.

Art. 12.

Lord Szambelan wybierany jest w niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres 4 miesięcy przez wszystkich aktywnych według prawa sarmackiego obywateli Królestwa Hasselandu.

Art. 13.

Za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana odpowiedzialny jest Lord Protektor Królestwa Hasselandu, a w przypadku jego braku poprzedni Lord Szambelan.

Art. 14.

Lord Szambelan:
1. Przewodniczy pracom Dworu Królewskiego,
2. Reprezentuje Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
3. Odpowiada za nawiązywanie oficjalnych relacji z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji,
4. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu,
5. Nadaje i odbiera ordery i odznaczenia hasselandzkie,
6. Zatwierdza ustawy uchwalone przez Zgromadzenie Krajowe,
7. Zastępuje wszystkich urzędników państwowych w przypadku nieobecności bądź wakatu na urzędzie.

Art. 15.

W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward. W przypadku braku lub absencji takowego, pełniącego obowiązki Lorda Szambelana wskazuje Król. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 3 dni, obowiązki przejmuje Lord Konstabl, Lordowie Sekretarze według starszeństwa, określonego kolejnością powołania na urząd, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim.

(Art. 15 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. o zmianie Konstytucji Królestwa Hasselandu)

Art. 16.

Opróżnienie urzędu Lorda Szambelana następuje:
1. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności dłuższej niż 14 dni,
2. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Krajowe uchwały w sprawie odwołania Lorda Szambelana podjętej większością bezwzględną,
3. W przypadku utraty aktywności systemowej bądź utraty obywatelstwa sarmackiego,
4. W przypadku złożenia dymisji.
Decyzję o opróżnieniu urzędu Lorda Szambelana oraz rozpisaniu wyborów na urząd Lorda Szambelana w drodze Postanowienia wydaje Lord Protektor natomiast urząd Lorda Szambelana sprawuje osoba zastępująca go zgodnie z Art 15."

(Art. 16 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. o zmianie Konstytucji Królestwa Hasselandu)Rozdział III [Władza ustawodawcza]Art. 17.

Władzę ustawodawczą pełni Zgromadzenie Krajowe, nazywane zwyczajowo również Saviuna.

Art. 18.

Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Protektor wybierany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres 4 miesięcy spośród wszystkich obywateli Królestwa Hasselandu

Art. 19.

Wybory Lorda Protektora przeprowadza Lord Szambelan, a w przypadku jego braku osoba zastępująca go zgodnie z Art. 15.

Art. 20.

Lord Protektor:
1. Przewodniczy obradom Zgromadzenia Krajowego,
2. Reprezentuje Hasselandczyków przed Lordem Szambelanem oraz Dworem Królewskim,
3. Upomina szlachcica hasselandzkiego gdy ten postępuje niezgodnie z prawem bądź normami prawa zwyczajowego,
4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za rażące łamanie prawa Królestwa Hasselandu, w tym również prawa zwyczajowego grzywnę w wysokości do 10 000 lt.
5. Prowadzi oficjalny spis obywateli oraz członków Zgromadzenia Krajowego.

Art. 21.
1. Zgromadzenie Krajowe tworzą wszyscy chętni obywatele Królestwa Hasselandu
2. Członków Zgromadzenia Krajowego mianuje Lord Protektor na wniosek kandydata na członka Zgromadzenia Krajowego
3. Lord Protektor może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach.

Art. 22.

Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy oraz podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności minimum 1/3 wszystkich członków.

Art. 23.

Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy zmieniające Konstytucję większością 2/3 oddanych głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków.

Art. 24.

Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor, a także grupa dwóch członków Zgromadzenia Krajowego

Art. 25.

Lordowi Szambelanowi oraz arcyksiążętom przysługuje w głosowaniach Zgromadzenia Krajowego głos o wadze 4, diukom, grandom oraz markizom głos o wadze 3, hrabiom, wicehrabiom oraz baronom głos o wadze 2, a pozostałej szlachcie oraz obywatelom głos o wadze 1. Dodatkowy głos posiadają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis lub Orderem Światła Księżyca.

Art. 26.
1. Ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Krajowe wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni, ustawę w imieniu Lorda Szambelana podpisuje Lord Protektor.
2. Lord Szambelan ma prawo odmówić podpisania ustawy zgodnej z prawem jeżeli zagraża ona ważnemu interesowi Królestwa Hasselandu
2. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania ustawy ponownie kierowana jest ona pod obrady Zgromadzenia Krajowego, przy czym do zatwierdzenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum 1/3 wszystkich członków Zgromadzenia Krajowego. Tak przyjętą ustawę Lord Szambelan ma obowiązek podpisać
3. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania zmian w Konstytucji ponownie kierowane są one pod obrady Zgromadzenia Krajowego przy czy do zatwierdzenia wymagają 4/5 wszystkich głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków Zgromadzenia. Tak przyjęte zmiany Lord Szambelan ma obowiązek podpisać

Art. 27.

Lord Szambelan ma obowiązek odmówić podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją lub obowiązującym prawem.

Art. 28.

W przypadku wątpliwości Lord Szambelan może poprosić Trybunał Koronny o sprawdzenie zgodności ustawy z innymi obowiązującymi aktami prawnymi.Rozdział IV [Podział administracyjny]Art. 29.

Królestwo Hasselandu tworzą:
1. Ziemie Razuryjskie ze stolicą w Mieście Stołecznym Angemont,
2. Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien,
3. Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii,

Art. 30.

Lord Szambelan może powołać Lorda Namiestnika sprawującego opiekę nad danym regionem.

Art. 31.

Lord Namiestnik:
1. Odpowiada za inicjację wydarzeń kulturalnych oraz narracyjnych na terenie danego regionu,
2. Wydaje akty prawa miejscowego,
3. Reprezentuje mieszkańców danego regionu przed Lordem Szambelanem.

Art. 32.
1. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów.
2. Lord Konstabl jest Przewodniczącym Rady Regionów. Lord Konstabl może powołać swojego zastępcę spośród Lordów Namiestników.
2. Zasady funkcjonowania Rady Regionów określa Lord Szambelan w drodze rozporządzenia

Art. 33.

Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Kanclerzem Księstwa Sarmacji z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji.

Art. 34.
1. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana.
2. Podpisu Lorda Szambelana nie wymagają rozporządzenia i zarządzenia dotyczące organizacji urzędów w ramach kierowanego przez Lorda Namiestnika regionu.Rozdział V [Obywatelstwo]Art. 35.

Obywatelstwo hasselandzkie nadaje oraz odbiera Lord Szambelan. Szczegóły określa ustawa.

Art. 36.

Obywatelstwo Królestwa Hasselandu zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu Królestwa Hasselandu oraz brania odpowiedzialności za swoje czyny przed władzami Królestwa Hasselandu.

Art. 37.

Przed nadaniem obywatelstwa, wnioskodawca składa przysięgę o następującej treści: „Uroczyście przysięgam, że postępował będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu, na względzie mając dobro kraju jak najlepiej wypełniał ciążące na mnie obowiązki oraz wierny pozostanę wobec Króla i Narodu” Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 38.

W chwili objęcia urzędu Lord Szambelan, Lord Protektor oraz pozostali Lordowie odnawiają przysięgę obywatelską.Rozdział VI [Postanowienia końcowe]Art. 39.

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art. 40.

Moc traci Konstytucja Królestwa Hasselandu z dnia 8 czerwca 2018 r.

(—) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny