Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 10995 [X]

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów

§ 1. Skład Rady Ministrów

 1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
  1. Kanclerz;
  2. Podkanclerzy;
  3. Minister Spraw Wewnętrznych;
  4. Minister Informacji;
  5. Minister Edukacji i Nauki;
  6. Minister Sprawiedliwości;
  7. Minister Spraw Zagranicznych;
  8. Wiceministrowie.
 2. Podkanclerzego, ministrów i wiceministrów powołuje Książę Sarmacji w myśl art. 26 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
 3. Wiceministrowie są ministrami w rozumieniu Konstytucji Księstwa Sarmacji.

§ 2. Uchwały Rady Ministrów

 1. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta, jeśli głos przeciw niej oddał Kanclerz.
 3. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 4. W przypadku czasowej nieobecności członka Rady Ministrów podczas głosowania, może on oddać swój głos korespondencyjnie poprzez Kanclerza.
 5. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza po upływie doby od zarządzenia głosowania, jeżeli część członków Rady Ministrów nie oddała jeszcze swojego głosu, a wynik głosowania jest mimo to rozstrzygnięty, Kanclerz może zarządzić o skróceniu głosowania.
 6. Przed podjęciem głosowania nad uchwałą Kanclerz może nadać jednemu ministrowi dodatkowy głos, o czym informuje wtedy Radę Ministrów.
 7. W głosowaniu nad uchwałą poniższym członkom Rady Ministrów przypada:
  1. Kanclerzowi – 4 głosy;
  2. Podkanclerzemu – 3 głosy;
  3. ministrom – 2 głosy;
  4. wiceministrom – 1 głos.
 8. Przedłożyć Radzie Ministrów uchwałę może każdy członek Rady Ministrów.

§ 3. Obowiązki członków Rady Ministrów

 1. Wszyscy członkowie Rady Ministrów:
  1. uczestniczą w głosowaniach nad uchwałami Rady Ministrów;
  2. zarządzają GAP;
  3. wykonują inne zadania administracyjne powierzone im przez Kanclerza.
 2. Kanclerz, z pomocą Podkanclerzego:
  1. wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami;
  2. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji;
  3. administruje Forum Centralnym;
  4. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji;
  5. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi;
  6. może wykonywać kompetencje innych członków Rady Ministrów.
 3. Minister Spraw Wewnętrznych:
  1. współpracuje z Naczelną Izbą Architektury i innymi odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania, zmiany, realizacji i wdrażania mechanizmów gospodarczych;
  2. jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym;
  3. dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów;
  4. ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych;
  5. prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji;
  6. jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych;
  7. zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków;
  8. nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu;
  9. rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne.
 4. Minister Informacji:
  1. redaguje Monitor Rządowy;
  2. prowadzi Tygodnik Informacyjny – serię wydawniczą mającą za zadanie podsumowanie działań Rady Ministrów oraz zbieranie wiadomości z zagranicy;
  3. opracowuje poradniki Instytutu Edukacji Sarmackiej;
  4. prowadzi oficjalne strony Księstwa Sarmacji na Facebooku oraz Twitterze;
  5. zajmuje się promocją Księstwa Sarmacji poza Pollinem.
 5. Minister Edukacji i Nauki:
  1. zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej;
  2. tworzy i administruje państwowymi uczelniami wyższymi;
  3. reprezentuje Radę Ministrów w dziale “Powitania” na Forum Centralnym;
  4. pełni funkcję doradczą przy uznawaniu tytułów naukowych przez Księcia;
  5. wspiera prywatne szkolnictwo wyższe w Sarmacji.
 6. Minister Sprawiedliwości:
  1. obserwuje działania Sejmu i informuje o nich pozostałych członków Rady Ministrów;
  2. pomaga innym członkom Rady Ministrów w przygotowywaniu projektów aktów prawnych;
  3. pełni funkcję obrońcy w Trybunale Koronnym.
 7. Minister Spraw Zagranicznych:
  1. wraz z Kanclerzem reprezentuje Radę Ministrów za granicą;
  2. składa do Księcia wnioski o powołanie i odwołanie ambasadorów Księstwa Sarmacji;
  3. broni praw Sarmatów mieszkających poza granicami kraju.
 8. Wiceministrowie:
  1. wykonują zadania zlecone im przez przełożonych im ministrów w ramach pełnienia obowiązków określonych w tym paragrafie;
  2. w przypadku dłuższej niż 2 dni nieobecności swoich przełożonych do czasu powrotu pełnią ich obowiązki.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2019 roku (Dz. P. poz. 10849).

(—) Albert Jan Maat von Hippogriff
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny