Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — jednolite, poz. 11034 [X]

Angemont, dnia 19 lipca 2019 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie ogólnych zasad działania Dworu Królewskiego

Art. 1.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do obrad Dworu Królewskiego Hasselandu.

Art. 2.

W obradach biorą udział członkowie Dworu Królewskiego oraz król Hasselandu.

Art. 3.

W obradach mogą brać także udział osoby zaproszone przez Lorda Szambelana. Zaproszenie rozumie się jako obowiązujące na wszystkich kolejnych posiedzeniach, do czasu jego wycofania w dowolnej formie.

Art. 4.

Obradom przewodniczy Lord Szambelan, a w razie jego nieobecności, Lord Steward. Lord Szambelan może też wyznaczyć w tym celu innego członka Dworu Królewskiego.

Art. 5.

W przypadku osób wymienionych w art. 3. Lord Szambelan może wycofać ich zaproszenie w dowolnym momencie, jeśli uzna to za słuszne. W przypadku pozostałych uczestników obrad Lord Szambelan może udzielić upomnienia, a wyjątkowo także wykluczyć z obrad za rażące naruszanie prawa lub dobrych obyczajów. Nie wyklucza to ewentualnej odpowiedzialności, wynikającej z innych przepisów.

Art. 6.

Obrady mogą odbywać się w wyznaczonym dziale forum centralnego lub na kanale Discorda. O formie i terminie prowadzenia obrad oraz o ich porządku decyduje Lord Szambelan.

Art. 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny