Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11037 [X]

Angemont, dnia 20 lipca 2019 r.

Ustawa

o zmianie Konstytucji Królestwa Hasselandu

Art. 1.
Art. 16. Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019r. o brzmieniu:

"W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 14 dni stwierdza się opróżnienie urzędu i rozpisuje się ponowne wybory na urząd. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Lord Protektor, natomiast obowiązki Lorda Szambelana sprawuje zastępca, zgodnie z Art. 15."

Przyjmuje brzmienie:

"Art 16. Opróżnienie urzędu Lorda Szambelana następuje:
1. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności dłuższej niż 14 dni,
2. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Krajowe uchwały w sprawie odwołania Lorda Szambelana podjętej większością bezwzględną,
3. W przypadku utraty aktywności systemowej bądź utraty obywatelstwa sarmackiego,
4. W przypadku złożenia dymisji.
Decyzję o opróżnieniu urzędu Lorda Szambelana oraz rozpisaniu wyborów na urząd Lorda Szambelana w drodze Postanowienia wydaje Lord Protektor natomiast urząd Lorda Szambelana sprawuje osoba zastępująca go zgodnie z Art 15."

Art. 2.
Art. 15. Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019r. o brzmieniu:
"W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward, a w przypadku braku lub absencji takowego Lordowie niższej rangi, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim."

przyjmuje brzmienie:
"W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward. W przypadku braku lub absencji takowego, pełniącego obowiązki Lorda Szambelana wskazuje Król. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 3 dni, obowiązki przejmuje Lord Konstabl, Lordowie Sekretarze według starszeństwa, określonego kolejnością powołania na urząd, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim."

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji w Dzienniku Praw.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny