Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 11074 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 2019 r.

ws. organizacji Korpusu Administracji Rządowej

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 302 z dnia 15 października 2016 roku o przeniesieniu instytucji pod zarząd Rady Ministrów (Dz. P. poz. 8995), zarządza się, co następuje:

Art. 1. [Korpus Administracji]

1. W skład Korpusu Administracji Rządowej, zwanego dalej Korpusem, wchodzą następujące jednostki:

a) Park Stołeczny,
b) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej,
c)Poczta Baridajska,
d) Instytut Edukacji Sarmackiej,
e) Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
f) Grodziska Agencja Prasowa,
g) Dział Wniosków Instytucji i Obywateli,
h) Totalizator Państwowy.

2. Korpus podlega bezpośrednio Ministrowi właściwemu ds. Wewnętrznych.

3. Podległość poszczególnych jednostek Korpusu Administracji Rządowej określa niniejsze rozporządzenie. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, jednostka podlega Ministrowi właściwemu ds. Wewnętrznych.

Art. 2. [Pracownicy Korpusu]

1. Pracownikiem Korpusu może zostać każdy obywatel sarmacki, który jest aktywny w myśl ustawy o obywatelstwie sarmackim.
2. Nabór pracowników Korpusu przeprowadza właściwy minister. Nabór następuje w drodze bezpośredniego mianowania. Jednakże właściwy minister ma prawo ogłosić otwarty konkurs, jeśli uzna to za potrzebne. Czas na składanie ofert w konkursie nie może być krótszy niż pięć dni.
3. W przypadku wakatu na stanowisku w danej jednostce, jej zadania wykonuje bezpośrednio odpowiedni minister, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
4. Pracowników Korpusu odwołuje właściwy minister w przypadku:
a) rezygnacji pracownika,
b) utraty przez pracownika obywatelstwa,
c) niewywiązywania się z obowiązków pracowniczych,
d) polecenia Kanclerza,
e) własnej decyzji uzasadnionej w postanowieniu.
5. Pracownicy Korpusu są powoływani na czas nieokreślony.
6. Zasady wynagradzania pracowników Korpusu określa odpowiedni akt prawny wydany przez Ministra właściwego ds. Wewnętrznych.

Art. 3. [Zadania instytucji]

1. Park Stołeczny

a) Park Stołeczny jest ogólnodostępną agencją prasową, w której mogą publikować wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
b) Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
c) Rada Ministrów może podjąć uchwałę określającą zasady, innego niż w drodze tantiem i dotacji, wynagradzania autorów publikacji umieszczanych w Parku Stołecznym.
d) Zarządcą Parku Stołecznego jest Minister właściwy ds. Kultury, w przypadku braku takiego Minister właściwy ds. Informacji, a w przypadku braku takiego — Kanclerz.

2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej

a) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej może przeprowadzać wśród społeczeństwa badania społeczne.
b) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej podlega Ministrowi właściwemu ds. Wewnętrznych.
c) Redaktorzy Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej mogą przeprowadzać ankiety na wniosek zainteresowanej osoby.
d) Koszt jednego pytania w ankiecie na wniosek wynosi 4000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Zwolniona z opłaty jest Rada Ministrów, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem obowiązków ministra i Jego Książęca Mość, jeżeli wniosek jest związany z pełnieniem funkcji książęcych.
e) Wnioski należy składać w dziale Rady Ministrów na Forum Centralnym bądź przez prywatną wiadomość do Ministra właściwego ds. Wewnętrznych i/lub Redaktorów SOBOS.
f) Wnioski rozpatrywane są przez zatrudnionego Redaktora Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej, a w przypadku braku takiego przez Ministra.

3. Poczta Baridajska

a) Poczta Baridajska musi emitować znaczki pocztowe z okazji świąt państwowych, o których mówi ustawa, o ile zostanie złożona propozycja wydania znaczka rocznicowego. Propozycję znaczka w takich przypadkach może zgłosić właściwa prowincja, Rada Ministrów lub Książę.
b) Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą właściwego ministra lub Dyrektora Poczty, możliwa jest emisja, z której dochód przekazuje się na rachunek wnioskodawcy emisji.
c) Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra.
d) Poczta Baridajska podlega Ministrowi właściwemu ds. Wewnętrznych, a w przypadku braku takiego – Kanclerzowi.

4. Instytut Edukacji Sarmackiej

a) Instytut Edukacji Sarmackiej jest odpowiedzialny za edukację obywateli, w szczególności nowo zamieszkałych. b) Instytut opracowuje i udostępnia do powszechnego użytku materiały edukacyjne, mające pomagać nowym obywatelom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji.
c) Instytut Edukacji Sarmackiej podlega Ministrowi właściwemu do spraw Edukacji, w przypadku braku takiego, Ministrowi właściwemu do spraw Kultury, a w przypadku braku takowego – Kanclerzowi.

5. Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes"

a) Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes" jest odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie w jednym miejscu wypowiedzi, które zostały wyrażone w Sarmacji, zwłaszcza wypowiedzi powszechnie uznawanych za wartościowe, ciekawe, śmieszne i doniosłe.

6. Grodziska Agencja Prasowa

a) Grodziska Agencja Prasowa jest odpowiedzialna za informowanie o wydarzeniach w Księstwie i poza jego granicami.
b) Prawo do publikacji w Grodziskiej Agencji Prasowej mają Kanclerz oraz Ministrowie, Marszałek Sejmu, Jego Książęca Mość, namiestnicy prowincji oraz powołani redaktorzy Grodziskiej Agencji Prasowej.
c) Książę może wnioskować do Ministra właściwego ds. Wewnętrznych u upoważnienie do publikacji GAP 2 osób z Dworu Książęcego.
d) Grodziska Agencja Prasowa podlega Ministrowi właściwemu ds. Wewnętrznych i Ministrowi właściwemu ds. Informacji, a w przypadku braku takich Kanclerzowi.

7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli

a) Dział Wniosków Instytucji i Obywateli jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków w zakresie rejestracji instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli, zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa oraz aktualizację wykazu władz sarmackich.

8. Totalizator Państwowy

a) Totalizator Państwowy może organizować loterie państwowe dla mieszkańców Księstwa Sarmacji.
b) Totalizator Państwowy podlega Ministrowi właściwemu do spraw Finansów oraz Ministrowi właściwemu ds. Wewnętrznych, a w przypadku braku takich – Kanclerzowi.
c) Właściwy minister może zawiesić działalność Totalizatora Państwowego po wydaniu odpowiedniego postanowienia.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Traci moc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych ws. organizacji Korpusu Administracji Rządowej z dnia 28 września 2018 r. (Dz.P poz. 10418) 

(-) Michael kawaler Wolferine
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny