Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 111 [X]

, dnia 18 czerwca 2005 r.

Uchwała Senatu Marchii

— Regulamin Senatu Marchii (uchylony)

Art. 1.

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Senatu Marchii odbywa się w terminie oznaczonym przez Namiestnika.
 2. Pierwsze posiedzenie Senatu Marchii otwiera Namiestnik Marchii.

Art. 2.

 1. Obradom Senatu przewodniczy Marszałek.
 2. Marszałek wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Senatu i może być przezeń w każdej chwili odwołany.
 3. Senatorowie mają obowiązek brać aktywny udział w pracach Senatu.

Art. 3.

 1. Po wygłoszeniu mowy inauguracyjnej Namiestnik przeprowadza wybór Marszałka.
 2. Kandydata na Marszałka może zgłosić senator, za zgodą kandydata, w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur, nie krótszym, niż trzy dni i nie dłuższym, niż pięć dni. Jeżeli przed upływem terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur wszyscy senatorowie zgłosili kandydatury lub złożyli oświadczenia o ich niezgłaszaniu, Namiestnik skraca termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur.
 3. Senat wybiera Marszałka większością głosów. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw kandydatowi, Namiestnik ponownie przeprowadza wybór Marszałka.
 4. Jeżeli zgłoszono więcej, niż jednego kandydata, Marszałkiem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równości głosów rozstrzyga Namiestnik, dokonując wyboru spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 5. W uzasadnionych przypadkach Marszałek powołuje Wicemarszałka Senatu.

Art. 4.

Marszałek Senatu:

 1. stoi na straży praw i godności Senatu,
 2. czuwa nad powagą i porządkiem obrad,
 3. reprezentuje Senat,
 4. przewodniczy pracom Senatu oraz ustala ich porządek,
 5. w uzasadnionych przypadkach powołuje z grona senatorów i odwołuje Wicemarszałka,
 6. w ciągu trzech dni od dnia otrzymania projektu ustawy lub uchwały zarządza pierwszy dzień czytania projektu na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania projektu,
 7. przeprowadza głosowania,
 8. zarządza forum i stronami internetowymi Senatu,
 9. wykonuje inne zadania przewidziane w prawie Marchii.

Art. 5.

 1. Projekty ustaw i uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Senatu; wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.
 2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:
  1. wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy (uchwały),
  2. przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
  3. wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
  4. przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
  5. wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu Marchii,
  6. przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych,
 3. Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy.
 4. Marszałek Senatu Marchii może zażądać dołączenia uzasadnienia do projektu uchwały, jeżeli nakłada ona na określone podmioty obowiązki.
 5. Marszałek Senatu Marchii może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy lub uchwały, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu nie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 i 3.

Art. 6.

 1. Rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał odbywa się w jednym czytaniu.
 2. Do chwili zakończenia czytania wnioskodawca może wycofać swój projekt.

Art. 7.

 1. Marszałek zarządza głosowanie najpóźniej w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia wniosku bądź wystąpienia ustawowej konieczności przeprowadzenia głosowania.
 2. Termin głosowania zarządza Marszałek. Głosowanie nie może trwać krócej, niż 3 dni oraz dłużej, niż 7 dni.
 3. Gdy przed zakończeniem terminu oddawania głosów zagłosowała wymagana dla przyjęcia ustawy lub uchwały większość ustawowej liczby posłów, Marszałek skraca głosowanie.
 4. Marszałek w uzasadnionych przypadkach może jednorazowo przedłużyć termin oddawania głosów o 3 dni.

Art. 8.

 1. Czytanie projektu ustawy, uchwały lub poprawki obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, które musi być załączone do zgłaszanego projektu w formie uzasadnienia,
  2. debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania senatorów oraz odpowiedzi wnioskodawcy,
  3. zgłaszanie poprawek do projektu w czasie czytania przez senatorów,
  4. głosowanie nad przyjęciem projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony w trakcie debaty przez co najmniej jednego senatora lub wnioskodawcę bądź jeżeli do projektu nie jest możliwe wprowadzanie poprawek,
  5. głosowanie nad odrzuceniem projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony w trakcie debaty przez co najmniej jednego senatora.
 2. Czytanie trwa siedem dni i może być przedłużone tylko raz, o kolejne siedem dni.

Art. 9.

 1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 6 Marszałek Senatu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Namiestnikowi.
 2. Namiestnik podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania i niezwłocznie po złożeniu podpisu przedstawia ją do zatwierdzenia właściwemu organowi władzy państwowej Księstwa Sarmacji.

(Art. 9 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) mar. Jakob,
Marszałek Senatu Marchii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny