Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — jednolite, poz. 11100 [X]

Angemont, dnia 6 września 2019 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

o organizacji władz m. st. Angemontu

Art. 1. [Organy]

Organami m. st. Angemont są:

1. Mer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Merem, wybierany przez ogół mieszkańców miasta bezkadencyjnie,
2. Wicemer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Wicemerem, powoływany przez Mera, a w razie braku Mera i Wicemera - Menedżer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Menedżerem, powoływany przez Lorda Szambelana,
3. Zgromadzenie mieszkańców miasta, zwoływane przez odpowiednie organy z pkt. 1 lub 2.

Art. 2. [Mer]

1. Do kompetencji mera, a w jego braku menedżera należą w szczególności:
a) Zarządzanie miastem, jego budżetem i kadrą urzędniczą,
b) Zarząd zasobem nieruchomości i planowanie rozwoju miasta,
c) Animowanie i tworzenie aktywności kulturalno-narracyjnej,
d) Tworzenie, likwidacja i prowadzenie instytucji miejskich,
e) Reprezentowanie m.st. Angemontu przed organami Królestwa Hasselandu.
2. Wicemer, jeśli został powołany, wykonuje kompetencje przekazane mu przez mera.
3. W celu wykonywania swoich kompetencji mer, wicemer oraz menedżer mogą wydawać zarządzenia. Każde zarządzenie wicemera może być uchylone w całości lub części przez mera.

Art. 3. [Zgromadzenie mieszkańców]

Mer może zwołać zgromadzenie mieszkańców miasta w celu przedyskutowania dowolnej kwestii. Informacja o zwołaniu zgromadzenia powinna być przesłana uczestnikom przynajmniej w dniu poprzedzającym jego zwołanie.

Art. 4. [Referendum miejskie]

1. Mer może zarządzić z własnej inicjatywy lub na wniosek zgromadzenia mieszkańców referendum miejskie.
2. Uprawnionym do głosowania w referendum jest każdy, kto zamieszkuje Angemont w momencie jego ogłoszenia. Listę uprawnionych do głosowania sporządza mer.
3. Głosowanie jest jawne i przeprowadza się je w odpowiednim wątku forum. Jednakże można zarządzić głosowanie tajne, jeśli miasto dysponuje odpowiednim systemem do jego przeprowadzenia. Głosowanie trwa nie krócej, niż 72 godziny.
4. Wagi w głosowaniu w referendum są następujące: mer, wicemer, menedżer Angemontu, oraz jeśli są uprawnieni do głosowania: król Hasselandu i Lord Protektor – po dwa głosy, pozostali po jednym.
5. Nie można dysponować w głosowaniu więcej niż dwoma głosami na raz.

Art. 5. [Wygaśnięcie kadencji]

1. Kadencja mera lub menedżera wygasa wskutek:
a) Rezygnacji,
b) Śmierci,
c) Odwołania na mocy innych przepisów.
2. Kadencja wicemera wygasa wskutek jego rezygnacji, śmierci bądź odwołania przez mera.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny