Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuAkty wykonawcze, poz. 11121 [X]

Almera, dnia 8 października 2019 r.

Statut

Baridajskiej Grupy Zbrojeniowej

Art. 1 [Cel działań]

1. Baridajska Grupa Zbrojeniowa (w skrócie BGZ) ma za zadanie wyposażenie Królewskiej Gwardii Baridasu (w skrócie KGB) w niezbędny sprzęt i wyposarzenie.
2. BGZ ma za zadanie tworzyć przemysł zbrojeniowy na terenie Królestwa Baridasu oraz Księstwa Sarmacji.
3. BGZ za zgodą władz prowincji może zawierać umowy handlowe z samorządami sarmackimi, a także z Książęcymi Siłami Zbrojnymi za zgodą Hetmana oraz po uzyskaniu zgody władz Baridasu.

Art. 2 [Zakres działań]

1. BGZ jest jedyną instytucją na terenie Baridasu mająca prawo na produkcję, naprawę oraz eksport i import broni, amunicji, wozów bojowych itp. uzbrojenia i wyposażenia.
2.Na potrzeby uroczystości patriotycznych BGZ może prowadzić wyrób replik broni historycznych oraz prowadzi ekspozycję tychże broni.
3.Na wniosek Komendanta KGB kierowany do Prezesa Baridajskiej Grupy Zbrojeniowej jest wytwarzane uzbrojenie, amunicja i inne wyposarzenie na potrzeby Gwardii.

Art. 3 [Zwierzchnik i struktura organizacyjna]

1. Właścicielem BGZ jest Królestwo Baridasu, a zarząd nad BGZ sprawuje Komendant KGB poprzez Prezesa BGZ.
3. Prezes BGZ kieruje działalnością BGZ
4. Do podstawowych zadań BGZ należy: produkcja pojazdów, wozów bojowych, samolotów i okrętów, a także innego uzbrojenia, amunicji i sprzętu wojskowego zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Art. 4 [Zmiana Statutu]

1. Zmiana Statutu musi zostać przeprowadzona przy udziale Prezesa BGZ, Komendanta KGB oraz Zwierzchnika Sił Zbrojnych Baridasu.

Art. 5 [Przepisy przejściowe i końcowe]

1. Obecny Prezes BGZ zachowuję stanowisko wraz z wejściem Statutu.
2. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Julian markiz Fer at Atera

Komendant KGB

(-) Taddeo baronet von Hippogriff-Piccolomini

Prezes BGZ

 

 

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Interrex Królestwa Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny