Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 11124 [X]

Grodzisk, dnia 12 października 2019 r.

Rozporządzenie Księcia z mocą ustawy

— Ordynacja wyborcza

Art. 1. [Cel rozporządzenia]

Rozporządzenie normuje zasady i tryb przeprowadzania wyborów i referendów oraz warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu posła.

Art. 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. aktywnym obywatelu — należy przez to rozumieć obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
 2. innej mikronacji — należy przez to rozumieć inną mikronację uznawaną przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 3. komisarzu wyborczym — należy przez to rozumieć członka Książęcej Komisji Wyborczej,
 4. obywatelu — należy przez to rozumieć obywatela sarmackiego.

Art. 3. [Czynne i bierne prawo wyborcze]

 1. Prawo wybierania oraz głosowania w referendum posiadają wszyscy obywatele.
 2. Prawo wybieralności posiada obywatel, który:
  1. nie jest obywatelem innej mikronacji, chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi inaczej,
  2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji, chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi inaczej, oraz
  3. jest aktywnym obywatelem w chwili ogłaszania listy wyborczej oraz rozpatrywania kandydatury po ogłoszeniu listy wyborczej przez komisarza wyborczego.
 3. Prawo wybieralności do Sejmu posiada obywatel, o którym mowa w ust. 2, który nie został skazany na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła lub wszystkich funkcji publicznych.
 4. Prawo wybieralności na tron książęcy posiada obywatel, o którym mowa w ust. 2, który nie został skazany za przestępstwo.

Art. 4. [Książęca Komisja Wyborcza]

 1. Organem właściwym w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych (referendalnych) jest Książęca Komisja Wyborcza, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Księcia.
 2. Książęca Komisja Wyborcza rozstrzyga w przypadkach nieuregulowanych w rozporządzeniu.
 3. Książęca Komisja Wyborcza jest powoływana odrębnie dla każdych wyborów i referendum.
 4. Książęcą Komisję Wyborczą stanowią:
  1. Książę — jako przewodniczący,
  2. członek Naczelnej Izby Architektury powoływany i odwoływany przez Księcia oraz
  3. Marszałek Trybunału Koronnego, a w przypadku nieobsadzenia funkcji Marszałka asesor Trybunału Koronnego powoływany i odwoływany przez Księcia.
 5. Książęca Komisja Wyborcza przyjmuje uchwały większością co najmniej dwóch głosów.
 6. Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem przepisu art. 13.
 7. W przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego Marszałek Sejmu wchodzi w miejsce Księcia w skład Książęcej Komisji Wyborczej oraz wykonuje określone w rozporządzeniu kompetencje, obowiązki i zadania Księcia.

Art. 5. [Organy zarządzające wybory i referenda]

 1. Wybory do Sejmu zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później, niż:
  1. dwa tygodnie przed upływem kadencji Sejmu,
  2. tydzień po rozwiązaniu Sejmu,
  3. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 2. Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż:
  1. dwa tygodnie po opróżnieniu tronu,
  2. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 3. Referendum zarządzają organy określone w Konstytucji.

Art. 6. [Zarządzanie wyborów i referendów]

 1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:
  1. termin głosowania,
  2. termin zgłaszania kandydatur,
  3. liczbę wybieranych posłów:
   1. 5 — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi nie więcej niż 69,
   2. 7 — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 70,
  4. wykaz aktywnych obywateli.
 2. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Księcia określa:
  1. termin głosowania,
  2. termin zgłaszania kandydatur,
  3. wykaz aktywnych obywateli.
 3. Postanowienie w sprawie zarządzenia referendum określa:
  1. termin głosowania,
  2. postawione pytanie lub pytania oraz warianty odpowiedzi,
  3. wykaz aktywnych obywateli.
 4. Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00.
 5. Termin zgłaszania kandydatur w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy trwa co najmniej trzy dni i upływa co najmniej dzień przed rozpoczęciem głosowania.

Art. 7. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydaturę zgłasza się osobiście.
 2. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą, zawierającą zgłoszone i nieodrzucone kandydatury. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku:
  1. wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
  2. nieposiadania przez kandydata prawa wybieralności.
 3. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.
 4. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.

Art. 8. [Siła głosu]

 1. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum nie był aktywnym obywatelem, przysługuje głos o sile 1.
 2. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem, przysługuje głos o sile 3, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.
 3. Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów Księcia był aktywnym obywatelem, przysługuje w wyborach Księcia głos o sile:
  1. 3 — jeżeli liczba nadanych mu w okresie 12 miesięcy poprzedzających chwilę zarządzenia wyborów wsi lennych, pomniejszona o liczbę odebranych mu w tym okresie wsi lennych, wynosi do 2,
  2. 4 — jeżeli liczba ta wynosi od 3 do 6,
  3. 5 — jeżeli liczba ta wynosi od 7 do 10,
  4. 6 — jeżeli liczba ta wynosi od 11 do 14,
  5. 7 — jeżeli liczba ta wynosi co najmniej 15.
 4. Nadanie obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania z głosem o sile 1.
 5. Pozbawienie lub utrata obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos.

Art. 9. [Głosowanie]

 1. Wybory i referenda odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
 3. W wyborach Księcia obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
 4. W referendum obywatel oddaje głos na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi albo oddaje głos pusty.

Art. 10. [Informowanie o głosowaniu]

System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji.

Art. 11. [Ustalenie wyniku wyborów]

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
 2. Wynik wyborów ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5 (http://prawo.sarmacja.org/OpenSTV-1.5-win32-2.zip), z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego pierwszeństwo do uzyskania mandatu (wyboru na tron) przysługuje kandydatowi posiadającemu większą liczbę wsi lennych.
 3. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.

Art. 12. [Ustalenie wyniku referendum]

 1. Wynik referendum ustala się zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów o wyniku rozstrzyga zwykła większość głosujących.
 2. Przepis art. 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 13. [Protest wyborczy]

 1. Przeciwko ważności wyborów (referendum) może być wniesiony do sądu protest z powodu naruszenia przepisów prawa — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu ogłoszenia wyników.
 2. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy oddawaniu lub zbieraniu głosów, sąd orzeka unieważnienie wyborów (referendum) i nakazuje ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli z okoliczności wynika, że skutkiem tego będzie naprawienie stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 14. [Kadencja Sejmu]

Kadencja Sejmu trwa od chwili zwołania przez Księcia Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji albo rozwiązania Sejmu.

Art. 15. [Ślubowanie poselskie]

 1. Nowo wybrani posłowie składają publiczne ślubowania według roty: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
 2. Objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą złożenia ślubowania. Jednakże, jeżeli zwołanie Sejmu na obrady nastąpiło po złożeniu ślubowania, objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą zwołania Sejmu na obrady.

Art. 16. [Przysięga książęca]

Wybrany kandydat obejmuje tron po złożeniu i stwierdzeniu przez Regenta, w drodze postanowienia, rezygnacji ze sprawowanych funkcji publicznych oraz złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Przysięgam Tobie, Narodzie Sarmacki, na tronie książęcym, który obejmuję: Konstytucji i prawom Księstwa Sarmacji wierności dochować, święcie ich przestrzegać i bronić; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać; godności imienia sarmackiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie”.

Art. 17. [Wygaśnięcie mandatu]

 1. Wygaśnięcie mandatu posła następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się mandatu,
  2. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania mandatu,
  3. oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Księstwa Sarmacji,
  4. utraty prawa wybieralności,
  5. utraty statusu aktywnego obywatela,
  6. wykluczenia przez Sejm, na wniosek Marszałka, w następstwie nieusprawiedliwionego niebrania udziału w trzech kolejno po sobie następujących głosowaniach,
  7. upływu kadencji Sejmu.
 2. Wygaśnięcie mandatu posła w przypadkach określonych w ust. 1 pkt a–f stwierdza Marszałek Sejmu. Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu określa kandydata, który obejmuje mandat zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1.
 3. Marszałek-Senior stwierdza wygaśnięcie mandatu Marszałka Sejmu lub w przypadku, gdy funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona.

Art. 18. [Uzupełnienie składu Sejmu]

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu posła dokonuje się ponownego ustalenia wyniku wyborów, w których wybrano posła, z pominięciem kandydatów, których mandat wygasł oraz kandydatów, którzy utracili prawo wybieralności.
 2. Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie, Książę zarządza wybory uzupełniające.

Art. 19. [Przypadki nadzwyczajne podczas wyborów do Sejmu]

 1. Jeżeli po ogłoszeniu listy wyborczej kandydat do Sejmu wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, nie jest brany pod uwagę podczas ustalania wyniku wyborów.
 2. Jeżeli w wyborach do Sejmu zgłoszono lub pozostało tyle kandydatur, ile mandatów jest do obsadzenia, Książę stwierdza wybór kandydatów.
 3. Jeżeli w wyborach do Sejmu zgłoszono lub pozostało mniej kandydatur niż jest mandatów do obsadzenia, wybory zarządza się ponownie; kandydatury dotychczas zgłoszone uważa się za zgłoszone skutecznie.

Art. 20. [Przypadki nadzwyczajne podczas wyborów Księcia]

 1. Jeżeli po ogłoszeniu listy wyborczej kandydat na tron książęcy wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, nie jest brany pod uwagę podczas ustalania wyniku wyborów.
 2. Jeżeli w wyborach Księcia pozostała tylko jedna kandydatura, stosuje się przepis ust. 3.
 3. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na tron książęcy, na karcie do głosowania zadaje się pytanie: „Czy jesteś za wyborem NN na tron książęcy?”, a w głosowaniu obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej albo oddaje głos pusty. W przypadku uzyskania wymaganej większości przez odpowiedź twierdzącą, kandydat zostaje uznany za wybranego, w przeciwnym razie wybory zarządza się ponownie. Przepisy art. 12 stosuje się odpowiednio.
 4. Jeżeli jedyny kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności w trakcie terminu głosowania, wybory zarządza się ponownie.

Art. 21. [Przepisy wprowadzające i końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r., z zastrzeżeniem, że stosuje się jej przepisy w przypadku wygaśnięcia mandatu posła na Sejm trwającej kadencji w zakresie, w jakim nie stosuje się przepisu § 2 ust. 2 Rozporządzenia Księcia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego z dnia 8 października 2019 r.

(—) Piotr III Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny