Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 11133 [X]

Almera, dnia 12 października 2019 r.

Prawa Kardynalne

na wieczną rzeczy pamiątkę przez Króla nadane (uchylony)

 

MY, LAURẼT GEDEON I,

z łaski i woli Narodu Król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary, Meleny, Elii, Zielonej Krainy, Leśnego Wybrzeża, Nawii, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracoffii, Kartoli, Kimbrusu, Wedli, Juweny i Nikolaopolu, suzeren Altborka, Kalisza, Dahrimu, Zollern, Sierpca, Gideny, Eislar, Markony, Awary południowej, Rafadarvike, Els, Ville de L'amour, Ravenspell, Tokugawy, Márivaru, Gryfiej Skały i Wedli ect.

 oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż z uwagi na zmiany na tronie baridajskim oraz sytuację w jakiej od dawna się znajdujemy, a która to pociąga konieczność gruntownej przebudowy ustroju Królestwa Naszego,

STANOWIMY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I

PRYNCYPIA

 1. Od Narodu do Króla wszelka władza wychodzi.
 2. Osoba Króla jest nietykalna.
 3. Ziemia jest własnością Narodu, a pod zarządem Króla.
 4. Króla wybierają wszyscy obywatele, w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, równym i tajnym. Szczegóły określi właściwy akt prawa.
 5. Król traci urząd w wyniku złożenia abdykacji bądź detronizacji przez Radę Królestwa, uchwałą podjętą większością 4/5 głosów, przy udziale przynajmniej połowy jej członków.
 6. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego ze względu na utratę aktywności obywatelskiej wstrzymuje się możliwość detronizacji przez powołaną przez Króla Patriotyczną Radę Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu zwaną dalej również „PROND KB”.
 7. Król sprawuje władzę publiczną osobiście albo poprzez właściwe organy. Król może wykonywać kompetencje każdego urzędnika Królestwa, a przełożony w przypadku zaniechania czynności urzędowych przez podwładnego, którego bezczynność trwa 3 dni może rozpatrzyć sprawę w jego imieniu.
 8. Król ordonanse, dekrety, rozkazy, postanowienia oraz inne akty prawa wydaje.
 9. Król nadaje, zmienia i uchyla prawa kardynalne.

 

Artykuł II

WŁADZE KRÓLESTWA

 1. Organami Królestwa Baridasu, pozostającymi pod zwierzchnictwem Króla i zarządem Wicekróla, są:

1) Dwór Królewski,
2) Rada Królestwa Baridasu (Patriotyczna Rada Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu),
3) Kongregascja panów Lennych,
4) Urzędy, instytucje, Kantony i lenna położone na terenie Królestwa,
5) Królewska Gwardia Baridasu,
6) Inne powołane organy i instytucje.

2. Organy naczelne wykonują zadania, o których mowa w niniejszym ordonansie oraz inne zadania wynikające z ordonansów, uniwersałów oraz innych aktów prawnych Królestwa.

 

Artykuł III

KRÓL

 1. Król Baridasu:

1) jest głową i symbolem Państwa oraz jedności Narodu;
2) jest najwyższym przedstawicielem Królestwa Baridasu i jego organem naczelnym;
3) zawiera i ratyfikuje umowy między Królestwem a podmiotami zewnętrznymi;
4) osobiście lub przez Wicekróla stoi na czele Rządu Narodowego, któremu najjaśniejsza Izba poleciła wskrzesić Królestwo Baridasu i odnowić  władze obecnego Rządu Jego Królewskiej Mości;
5) powołuje i odwołuje Wicekróla oraz podległych mu urzędników;
6) gdy sytuacja tego wymaga może powołać i odwożać każdego urzędnika królestwa oraz tworzy nowe urzędy i stanowiska;
7) może uchylić bądź zmienić wszystkie akty prawne Królestwa oraz decyzje pozostałych organów Królestwa;
8) przyznaje „ius publice respondenci”. Prawo to nie daje uprawnień do udzielania responsów od prawa przez Króla wydanego tj. Praw Kardynalnych, ordonansów królewskich, dekretów Króla i wydanych przez niego innych aktów prawnych. Responsy od prawa wydanego przez Króla wydaje On sam;
9) rozstrzyga spory kompetencyjne między organami Królestwa;
10)jest Naczelnym Wodzem Królewskiej Gwardii Baridasu — siły zbrojnej Królestwa;
11)nadaje i odbiera ordery, odznaczenia i tytuły honorowe Baridasu;
12)nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie;
13)zarządza niewiążące i tajne referenda wśród wszystkich obywateli.

2.Król ordonansem może upoważnić Wicekróla lub Regenta do wykonywania swoich kompetencji, na zasadach przez niego określonych z wyłączeniem abdykacji w imieniu Króla. Tylko Król moze zmienić bądź uchylić Prawa Kardynalne.
3.Na czas opróżnienia tronu, Interrexem z mocy prawa jest urzędujący Wicekról, a w czasie wakatu na tym urzędzie, do chwili jego uzupełnienia — Regent lub w dalszej kolejności Marszałek Dworu Interrex przeprowadza wybory nowego Króla, a do chwili obsadzenia tronu, posiada jego prawa i obowiązki, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.Podczas bezkrólewia nie można wydać, zmienić ani uchylić Praw Kardynalnych, a  Interrex nie stanowi prawa, chyba, że trzy następujące po sobie wybory nowego Króla nie dają rozstrzygnięcia, co skutkuje wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

 

Artykuł IV

PRAWO

 1. Prawo w Królestwie Baridasu stanowią, w hierarchii ważności: Prawa Kardynalne, ratyfikowane umowy, w tym z Księstwem Sarmacji, ordonanse, uniwersały i równe im dekrety, postanowienia, uchwały, zarządzenia oraz inne akty prawne.
 2. Ilekroć w aktach prawnych Baridasu jest mowa o uniwersałach, należy przez to rozumieć również dekrety.
 3. Zarządzenia wydawane są na podstawie i w granicach prawa, przez upoważnione do tego podmioty.
 4. Inicjatywę ustawodawczą w tymczasowo powołanej na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego Patriotycznej Radzie Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu posiadają Król, Wicekról i Marszałek Baridasu oraz dwóch członków PROND KB.
 5. Patriotyczna Rada Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu nie stanowi prawa, a wspólnie wydane uchwały i uniwersały podpisuje Król.
 6. Rada lub PROND KB podejmuje decyzje zwykłą większością głosów jej członków, chyba, że przepisy szczegółowe dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego stanowią inaczej.
 7. Akty prawne dodające, zmieniające lub uchylające Prawa Kardynalne oraz akty prawne równe Prawom Kardynalnym mogą nosić nazwę edyktów królewskich.
 8. Akty prawa lokalnego publikuje się na forum w dzienniku lennym oraz w oznaczeniu wskazującym nazwę lenna np. (1.2017) oraz podaniem numeru i roku wydania prawa.

 

Artykuł V

RADA KRÓLESTWA

 1. Rada Królestwa zwana dalej również RK lub Radą jest organem ustawodawczym, kontrolnym i opiniodawczym Baridasu, której działanie na czas wprowadzenia stanu wyjątkowego zawiesza się i w jej miejsce powołuje się Patriotyczną Radę Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu, dalej zwaną również PROND, która jest organem wyłącznie opiniodawczym.
 2. W skład Rady wchodzi każdy obywatel Baridasu,  a w skład PROND wchodzi każdy aktywny obywatel Baridasu.
 3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami RK i reprezentuje ją przed innymi organami, a PROND przewodniczy Król, który przewodniczy i kieruje jej pracami.
 4. Rada, na wniosek Króla bądź Wicekróla, opiniuje przedłożone projekty aktów prawnych oraz przedstawia stanowisko w sprawach dotyczących bieżących spraw Królestwa. Stanowisko można przedstawić również na wniosek 2 Członków Rady. Opinie i stanowiska nie są wiążące.
 5. Rada może przeprowadzać dyskusje niezakończone głosowaniem, nad bieżącymi sprawami państwa.
 6. Członkowie Rady składają interpelacje Wicekrólowi i Marszałkowi Dworu oraz członkom Dworu, a także innym urzędnikom Królestwa z wyłączeniem Króla. Król może odwołać członka Dworu z urzędu, jeżeli nie udzielił on odpowiedzi na interpelację w terminie siedmiu dni od zadania pytania.
 7. Szczegóły funkcjonowania Rady określi ordonans.

 

Artykuł VI

WICEKRÓL, MARSZAŁEK BARIDASU I RZĄD

 1. Wicekról prowadzi politykę wewnętrzną Baridasu, z wyłączeniem prerogatyw królewskich. Wicekról poprzez Marszałka Baridasu lub gdy sytuacja w kraju tego wymaga, osobiście kieruje pracami Rządu Jego Królewskiej Mości, który tworzą podlegli mu urzędnicy dworu i administracji państwowej oraz jest zwierzchnikiem wszystkich urzędników niepodlegających bezpośrednio Królowi, wykonuje obowiązki powierzone mu przez Króla i prawo.
 2. W czasie wprowadzenia stanu wyjątkowego Król prowadzi politykę wewnętrzną Baridasu osobiście lub poprzez Wicekróla, a działalność Dworu i administracji państwowej przy braku aktywności może zostać zawieszona lub ograniczona.
 3. W przypadku zawieszenia funkcjonowania Dworu lub administracji państwowej Król może sprawować władzę bezpośrednio lub przez powołanych przez siebie urzędników wraz z określeniem ich tymczasowych obowiązków.
 4. Król, o ile nie ustalono inaczej, powołuje i odwołuje wszystkich urzędników Królestwa.
 5. W czasie wakatu na urzędzie Wicekróla, jego obowiązki wykonuje osobiście Król lub Marszałek dworu.
 6. Król odwołując Wicekróla, może powierzyć mu dalsze pełnienie obowiązków do czasu objęcia urzędu przez nowego Wicekróla.

 

Artykuł VII

STOLICA I SIEDZIBY

 1. Stolicą Królestwa Baridasu oraz siedzibą Króla, Dworu i urzędów jest Zamek Królewski w Królewskim Mieście Almera.
 2. Dwór Królewski, a w tym Rząd mają swoją siedzibę w budynku Kurii w Królewskim Mieście Almera.
 3. Siedzibą funkcjonującej Rady Krolestwa lub działającej tymczasowo Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu jest budynek rady Królestwa w Stołecznym Mieście Cracoffia.

 

 Artykuł VIII

STAN WYJĄTKOWY

 1. Gdy zachodzą nadzwyczajne okoliczności, skutkujące znaczną utratą sprawności działania przez władze publiczne lub zbyt długo trwającą znikomą aktywnością mieszkańców i obywateli Królestwa Baridasu zawiesza się prawa i wolności mieszkańców oraz obywateli Królestwa Baridasu.
 2. Wprowadzenie stanu wyjątkowego skutkuje weryfikacją statusu obywateli, którzy nie wykazywali ciążącej na nich aktywności wynikającej ze złożonej przysięgi oraz powołaniem z pośród aktywnych obywateli Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu jako organu wspierającego Króla w odzyskaniu aktywności i sprawności działania urzędów państwowych.
 3. Stan wyjątkowy zostaje wprowadzony na terenie całego terytorium Królestwa Baridasu od czasu wejścia w życie szczegółowych wytycznych określonych Dekrecie o wprowadzenia stanu wyjątkowego,
 4. Wprowadzenie stanu wyjątkowego może wiązać się z wprowadzeniem innych tymczasowych przepisów wykonawczych.
 5. Aktywność obywatela wchodzącego w skład Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu jest liczona przez Króla od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca z niżej wymienionych elementów dotyczących aktywności na terenie Królestwa Baridasu:

1)  aktywność w miejscach publicznych należących do terytorium Baridasu (FC);
2)  artykuł w prasie baridajskiej (aktywność sumuje się w zależności od ilości przedstawionych danych, rzetelności i ogólnego wizerunku);
3)  inna aktywność w tym poza systemowa realizowana na rzecz Baridasu (uzależniona od nakładów pracy).

 

 

Artykuł IX

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Tracą moc Prawa Kardynalne z dnia 21 sierpnia 2018 roku, przez JKWysokość Konrada Jakuba wydane oraz wszystkie inne akty prawne na ich podstawie wydane.
 2. Obecni urzędnicy Króla i Rządu Jego Królewskiej mości z dniem wejścia w życie Praw kardynalnych tracą swe urzędy, a ich aktywność lub zapewnienie aktywności daje im pierwszeństwo do ponownego powołania  z chwila publikacji Ordonansu o Dworze Królewskim i urzędach Królestwa Baridasu.
 3. Prawa Kardynalne wchodzą w życie z dniem publikacji.

***

Prawa powyższego polecamy wiecznie przestrzegać i nakazujemy jego niezmienne przechowywanie na wieczną rzeczy pamiątkę.

Dano w Królewskim Mieście Almerze, dnia 12 października  2019 roku, w czwartym dniu naszego panowania.

***

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny