Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse, poz. 11138 [X]

Almera, dnia 14 października 2019 r.

Ordonans Króla

o Dworze Królewskim i urzędach Królestwa Baridasu

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust.8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje

 

Rozdział I

DWÓR KRÓLEWSKI

Art. 1.

Postanowienia ogólne

 1. Dwór Królewski służy Królowi pomocą w wykonywaniu przez niego obowiązków oraz reprezentuje Jego majestat.
 2. Urzędników i członków Dworu powołuje oraz odwołuje Król lub Wicekról na mocy królewskiego upoważnienia wydanego w formie Postanowienia.
 3. Na czele Dworu stoi jego Marszałek, który organizuje i nadzoruje prace Dworu i jego urzędników, a także wspiera Króla i Wicekróla w ich obowiązkach.
 4. Urzędy dworskie mogą pełnić jedynie obywatele królestwa.
 5. Baridajską nazwą Dworu jest Cõrt Aryoar.

Art. 2.

Finansowanie urzędów

 1. Dwór Królewski finansowany jest z budżetu Baridasu w kwocie uzależnionej od stanu Skarbu Królestwa oraz zależnej bieżąco realizowanych zadań i efektów pracy jego urzędników.
 2. Za pełnienie urzędów, Podskarbi wypłaca comiesięczną pensję ze Skarbu Królestwa.
 3. Ze środków Dworu finansowane są inicjatywy i programy królewskie.
 4. Król osobiście lub poprzez Wicekróla, albo przez Podskarbiego przedstawia publicznie sprawozdanie z finansów Dworu za każdy poprzedni miesiąc.

Rozdział II

URZĘDY KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 3.

Podział i kompetencje urzędów podległych Królowi

 1. Do urzędów Dworu bezpośrednio podległych Królowi należą:

1) Wicekról,
2) Marszałek Baridasu,
3) Emisariusz królewski,
4) Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu (KGB).
5) Komendant Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej,
6) inni urzędnicy majestatu i stołu królewskiego.

 2. Wicekról lub Marszałek gdy Wicekról nie jest powołany:

1) kieruje bieżącą administracją Baridasu będącą w jego kompetencjach oraz w zakresie bezpośrednio podległych mu urzędników,
2) w zastępstwie nieobecnego i podległego mu urzędników lub natychmiast jeśli sytuacja tego wymaga ma prawo do podjęcia decyzji wynikającej z praw i obowiązków podległych mu urzędników, uzyskawszy zgodę Króla, wydaje w jego imieniu ordonanse i dekrety,
3) w uzgodnieniu z Królem prowadzi politykę wewnętrzną Królestwa Baridasu oraz osobiście lub przez Pretora pilnuje praworządności i stoi na straży ładu społecznego, na określonych przez Króla lub Radę Królestwa zasadach oraz w imieniu Króla nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie,
4) zażalenia mieszkańców związane z odebranym im obywatelstwem kieruje do ostatecznego rozpatrzenia przez Króla,
5) w systemie informatycznym prowadzi rejestr władz i obywateli,
6) za swą pracę oraz realizowaną politykę wewnętrzną odpowiada przed Królem.

 3. Marszałek Baridasu, zwany również Marszałkiem Dworu lub Marszałkiem:

1) prowadząc Sekretariat Królewski przyjmuje w swej kancelarii wszystkie sprawy kierowane do rozpatrzenia przez Króla lub Wicekróla,
2) koordynuje i przedstawia Królowi i Wicekrólowi propozycję scenariuszy dotyczących organizacji obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości państwowych z udziałem władz,
3) w imieniu Króla nadzoruje praworządność i zgodność przepisów prawa lokalnego w kantonach, lennach, miastach i wsiach,
4) wykonuje inne czynności zlecone przez Króla.

 4. Emisariusz królewski:

1) reprezentuje Króla i jego stanowisko w sprawach mu poruczonych,
2) przedstawia Królowi propozycje aktów prawnych
3) w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi przedstawia stanowisko Króla.

 5.Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu (KGB):

1) stoi na straży bezpieczeństwa publicznego oraz reaguje na wszelkie niepokoje społeczne oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa władz, obywateli i mieszkańców, a także innych gości przebywających na terenie kraju,
2) do realizacji swych zadań Komendant KGB składając wniosek do Króla może zwracać się o powołanie swego zastępcy,
3) w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa kraju może wystąpić z wnioskiem o wsparcie do Książęcych Sił Zbrojnych (KSZ),
4) składając wniosek do Króla zwraca się o powołanie Komendanta Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej, a w przypadku wakatu pełni obowiązki na tym stanowisku,
5) utrzymuje bieżącą współpracę z władzami i jednostkami KSZ oraz innymi organizacjami paramilitarnymi funkcjonującymi w Księstwie Sarmacji,
6) kultywuje tradycje gwardii i dba o zachowanie jej historii od dnia powstania oraz promuje postawy pro obronne i patriotyczne w społeczeństwie,
7) składa wnioski w sprawach związanych z działalnością KGB oraz wykonuje swoje obowiązki zgodnie z Ordonansem o królewskiej gwardii Baridasu,
8) w drodze zarządzeń, które podlegają publikacji w Dzienniku Praw doprecyzowuje zasady pełnienia służby, a przede wszystkim uszczegóławia sprawy, które nie wynikają z ordonansu Króla o KGB takie jak:

 1. obowiązki i uprawnienia gwardzistów i funkcjonariuszy cywilnych,
 2. umundurowanie i wyposażenie KGB,
 3. etaty, strukturę, schematy organizacyjne i plany rozwoju KGB,
 4. podporządkowanie jednostek KGB,
 5. program szkolenia Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej,
 6. inne kluczowe sprawy dotyczące działalności KGB.

9) w formie rozkazów Komendanta KGB reguluje:

 1. sprawy kadrowe,
 2. bieżące zadania,
 3. inne wyżej nie wymienione zadania i polecenia wymagające formy rozkazu.

10) zarządza stroną Królewskiej Gwardii Baridasu,
11) w razie zarządzenia stanu wyjątkowego lub wystąpienia innego zagrożenia dla kraju przejmuje pod swe rozkazy wszystkie służby porządkowe działające na terenie kraju oraz tworzy Radę Wojenną,
12) na czele Rady Wojennej stoi u boku Króla pełniącego funkcję Naczelnego Dowódcy KGB i przejmuje funkcję Szefa Sztabu Rady Wojennej,
13)realizuje inne zadania wynikające z innych przepisów lub rozkazów Króla, a przede wszystkim te które są określone w Ordonansie o Królewskiej Gwardii Baridasu.

6. Komendant Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej:

1) powoływany na wniosek Komendanta KGB kieruje Królewską Szkołą Gwardyjską i wraz z kadrą dydaktyczną realizuje proces szkolenia gwardzistów,
2) Komendantowi KGB przedstawia propozycje zmian dotyczących szkolenia gwardzistów, a także programów szkolenia KGB,
3) organizuje przysięgi gwardyjskie,
4) prowadzi szkolenia dla rezerwistów KGB,
5) prowadzi współpracę z innymi uczelniami o charakterze militarnym,
6) realizuje inne zadania wynikające z innych przepisów lub rozkazów Komendanta KGB, a przede wszystkim te które są określone w Ordonansie o Królewskiej Gwardii Baridasu.

7. Inni urzędnicy majestatu  i stołu królewskiego, a wśród nich między innymi:

1) urzędy majestatu królewskiego:

 1. podkomorzy,
 2. chorąży,
 3. zbrojmistrz,
 4. szambelani królewscy,
 5. koniuszy,
 6. łowczy,
 7. woźnica,
 8. błazen.

2) urzędy stołu królewskiego:

 1. kuchmistrz,
 2. stolnik,
 3. podczaszy,
 4. krajczy,
 5. podstoli,
 6. cześnik.

8. Zakres obowiązków urzędników majestatu i stołu królewskiego oraz ich ewentualne wynagrodzenie ustala Król.
9. Urzędników Dworu Królewskiego wymienionych w art. 3 powołuje Król.

Art. 4.

Podział i kompetencje urzędów podległych Wicekrólowi

 1. Do urzędów Dworu bezpośrednio podległych Wicekrólowi należą:

1) Pretor,
2) Podskarbi,
3) Pisarz,
4) Kustosz,
5) Kasztelan Almery.

 2. Urzędników Dworu Królewskiego wymienionych w art. 4 oraz innych urzędników królestwa wymienionych w art. powołuje Król lub Wicekról w drodze królewskiego upoważnienia określonego w Postanowieniu.
3. Pretor:

1) stoi na straży porządku publicznego,
2) w drodze decyzji wydanej na podstawie odrębnych przepisów, wymierza obywatelom i mieszkańcom Królestwa Baridasu kary administracyjne i grzywny oraz podejmuje czynności związane z utrzymaniem porządku,
3) wnioskuje do Króla, a za jego zgodą występuje z aktem oskarżenia do władz centralnych Księstwa Sarmacji o ukaranie w sprawach, w których nie ma kompetencji wymierzenia kary,
4) stoi na straży ładu społecznego, zaskarżając postanowienia w sprawach dotyczących obywatelstwa  i występuje z odwołaniem do Króla w tych sprawach prowadzonych przez Wicekróla,
5) składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dyscyplinarnych i porządkowych,
6) wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

 4. Podskarbi:

1) sporządza budżet miesięczny i odpowiada przed Królem i Wicekrólem za jego realizację,
2) wykonuje przelewy,
3) jest uprawniony do występowania w sprawach przyznania subwencji, dotacji oraz innych form pomocy finansowej do Króla i Wicekróla oraz władz centralnych po uzgodnieniu z Królem,
4) składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych,
5) wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

 5. Pisarz:

1) odpowiada za informowanie opinii publicznej o wszelkich działaniach podejmowanych w Królestwie Baridasu,
2) koordynuje i zarządza pracą zespołu redakcyjnego „Herolda”,
3) składa wnioski w sprawach związanych z prowadzeniem polityki informacyjnej Królestwa Baridasu,
4) wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

 6. Kasztelan Almery:

1) dba o rozwój Stolicy Królestwa Baridasu, a w szczególności o rozwój kulturalny i wzbudzenie aktywności jej mieszkańców,
2) sprawuje opiekę nad mieszkańcami Almery oraz dba o zapewnienie żywności dla miasta,
3) wydaje zarządzenie, w którym określa funkcjonowanie Rady Miasta oraz definiuje najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania Stolicy Królestwa Baridasu,
4) składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z funkcjonowaniem Stolicy Baridasu, a także wnioskuje o powołanie Podkasztelana wraz z podaniem uzasadnienia i propozycji przydziału obowiązków oraz zleca mu bieżące zadania do realizacji,
5) wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

 7. Kustosz:

1) odpowiada za pobudzanie życia kulturalnego Królestwa oraz organizacje imprez masowych na podstawie uzgodnionego z Królem i Wicekrólem scenariusza, a wszelkie uzgodnienia czyni poprzez Marszałka Dworu,
2) gromadzi dane dotyczące współczesnej historii królestwa i opisuje zabytki Baridasu,
3) przygotowuje nowe wystawy w Galerii Królewskiej,
4) czuwa nad aktualnością danych w Komnacie Zasłużonych i uzupełniania dane,
5) wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych.

Rozdział III

KOLEGIUM KRÓLEWSKIE

Art. 5

Podział i skład kolegium

 1. Kolegium Królewskie jest organem wspierającym Króla w sprawowaniu rządów oraz wykonywaniu jego praw i obowiązków, który służy mu radą i pomocą. Za jego pomocą Król sprawuje bieżącą administrację Królestwem. Obrady kolegium są niejawne.
 2. W skład kolegium wchodzą:

1) Wicekról,
2) Marszałek Dworu,
3) Emisariusz królewski,
4) inne osoby imiennie wskazane przez Króla.

Rozdział III

RODZINA KRÓLEWSKA

Art. 6.

Skład i rola Rodziny Królewskiej

 1. Skład Rodziny Królewskiej ustala Król w postanowieniu. Załącznik do postanowienia zawiera spis aktualnych członków rodu panującego lub przysposobionych przez Króla.
 2. Członkowie Rodziny Królewskiej, na życzenie Króla, reprezentują go w sprawach ceremonialnych i publicznych.

Art. 7.

Vacatio legis

 1. Ordonans wchodzi w życie z dniem publikacji.
 2. Traci moc Ordonans Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości z dnia 21 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10329).
 3. Traci moc Ordonans Króla o Dworze Królewskim z dnia 21 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10330).
 4. Rozporządzenie Kasztelana Almery o Radzie Królewskiego Miasta Almery (Dz. P. poz. 7290) traci rangę rozporządzenia i staje się Zarządzeniem.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny