Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse, poz. 11141 [X]

Almera, dnia 16 października 2019 r.

Ordonans Króla

o Królewskiej Gwardii Baridasu

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust.8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

 

Rozdział I

KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU

Art. 1.

Przepisy ogólne

1. Królewska Gwardia Baridasu (KGB) jest siłą zbrojną Królestwa.
2. Naczelnym Wodzem KGB jest Król.
3. Dowódcą KGB jest Komendant, powoływany i odwoływany przez Króla spośród oficerów lub podoficerów KGB. Ilekroć w Ordonansie jest mowa o Komendancie, należy przez to rozumieć również Króla.
4. Komendant KGB powołuje i odwołuje swojego zastępcę spośród żołnierzy KGB. Obowiązki zastępcy określa Komendant KGB.
5. Służba w KGB jest ochotnicza. Pełnić ją mogą wyłącznie obywatele baridajscy.
6. KGB dzieli się na Korpus Lądowy, Korpus Morski oraz Korpus Powietrzny.
7. Kwatera Główna KGB jest urzędem wspierającym Komendanta KGB w jego obowiązkach. Jej organizację określa Komendant w zarządzeniu.
8. Rozkazy sformowania i rozformowania jednostek lub związków, w tym doraźnych, wydaje Król.

Art. 2.

Komendant KGB

1. Do zakresu działań Komendanta KGB należy:

   1) dowodzenie Gwardią na podstawie i w granicach rozkazów Króla,
   2) kierowanie całokształtem codziennej działalności KGB,
   3) opracowywanie planów militarnych i operacyjnych oraz koncepcji rozwoju KGB,
   4) realizowanie generalnych założeń i wytycznych Króla w zakresie działalności KGB oraz kierowanie jej szkoleniem i sprawami kadrowymi,
   5) kultywowanie historii i tradycji gwardyjskiej w społeczeństwie baridajskin oraz promowanie postaw patriotycznych,
   6) współdziałanie z KSZ i z organizacjami o podobnym profilu działania oraz z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
   7) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów a także zaleceń i rozkazów Króla.

2. Komendant określa w drodze zarządzenia zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów i pracowników cywilnych, zasady zwalniania ze służby, umundurowanie i wyposażenie gwardzistów, etaty gwardyjskie oraz schemat organizacyjny wojska wraz z łańcuchem dowodzenia.

 

Rozdział II

RADA WOJENNA I SZKOŁA GWARDYJSKA

Art. 3.

Rada Wojenna

1. Rada Wojenna jest organem wspierającym Króla w dowodzeniu Gwardią, kierowaniem obroną państwa oraz jego bezpieczeństwem. Służy mu radą, pomocą i pełni funkcję Sztabu Generalnego.
2. Na czele Rady stoi Król. Obowiązki jej sekretarza pełni Komendant KGB.
3. W skład Rady wchodzi oprócz Króla:

   1) Wicekról,
   2) Komendant KGB,
   3) Zastępca Komendanta KGB,
   4) Komendant Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej,
   5) Marszałek Dworu,
   6) Emisariusz królewski,
   7) inne osoby imiennie wskazane przez Króla.

4. Posiedzenia Rady Wojennej są niejawne.

Art. 4.

Królewska Szkoła Gwardyjska

1. Królewska Szkoła Gwardyjska jest uczelnią kształcącą korpus szeregowych, podoficerów i oficerów KGB.
2. Na czele Szkoły stoi jej Komendant, powoływany i odwoływany przez Komendanta KGB spośród oficerów Gwardii. W przypadku wakatu na stanowisku Komendanta Szkoły, jego obowiązki pełni Komendant KGB.
3. Komendant KSG kieruje szkolnictwem wszystkich formacji oraz powołuje i odwołuje kadrę nauczycielską KSG.
4. W skład kadry nauczycielskiej wchodzić mogą jedynie oficerowie i podoficerowie, w tym formacji wojskowych lub paramilitarnych innych niż KGB. Członek kadry nauczycielskiej nie musi być obywatelem baridajskim.
5. Na określone kursy i szkolenia kieruje Komendant KGB. Skierowanie może zostać wydane również na wniosek zainteresowanego.
6. Kurs oficerski i podoficerski odbywa się wyłącznie po odbyciu wcześniejszego szkolenia podstawowego. Jeżeli do kursów tych przystępuje kandydat bez posiadanego stopnia wojskowego, najpierw przechodzi kurs podstawowy i bezpośrednio po nim odbywa kurs właściwy, po którym otrzymuje odpowiedni stopień gwardyjski. Pośredniego stopnia gwardzisty nie nadaje się, chyba że kurs właściwy nie został ukończony lub został ukończony z wynikiem negatywnym i kandydat posiada zaliczony jedynie kurs podstawowy.
7. Program nauczania, jego czas, tryb i inne regulacje związane ze szkolnictwem gwardyjskim określa zarządzenie Komendanta KSG.
8. KSG może realizować całość lub część szkolenia we współpracy z innymi uczelniami wojskowymi, a także kształcić gwardzistów na rzecz innych formacji militarnych i paralimitarnych.

 

Rozdział III

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA KGB

 

Art. 5.

Zgłoszenie do służby

1. Ochotnicy do służby w KGB składają podania o powołanie do Gwardii na ręce jej Komendanta. Od decyzji Komendanta przysługuje odwołanie do Króla.
2. Po zatwierdzeniu wniosku o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przed powołaniem do służby, Komendant KGB kieruje kandydata na określone szkolenie w Królewskiej Szkole Gwardyjskiej lub weryfikuje posiadany obcy stopień wojskowy, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 13.
3. Po czynnościach z ustępu poprzedniego i nadaniu bądź zweryfikowaniu stopnia, Komendant KGB odbiera przysięgę od żołnierza i powołuje do służby w Królewskiej Gwardii Baridasu.

Art. 6.

Przysięga Gwardyjska

1. Każdy żołnierz KGB składa publicznie przysięgę według następującej roty:

Ja, (imię i nazwisko), gwardzista Królewskiej Gwardii Baridasu, przysięgam bronić Króla Baridasu, obywateli Królestwa oraz ich ziemi, nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić jego Honoru — ni słowem, ni czynem”.
Gwardzista może złożyć przysięgę z dodaniem formuły religijnej lub dewizy „dla Króla, prawa i narodu”.

2. Złożenie przysięgi stwierdza Komendant KGB. Od stwierdzenia negatywnego przysługuje odwołanie do Króla.
3. Odmowa złożenia przysięgi lub złożenie jej w sposób nieprawidłowy skutkuje odmową powołania do służby w KGB oraz, jeżeli nadano wcześniej stopień gwardyjski, jego odebraniem przez Komendanta KGB.

Art. 7.

Pobór powszechny i mobilizacja

1. Król może zdecydować w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w wyniku agresji obcych państw lub innego zagrożenia wewnętrznego, a także wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanu wyjątkowego, o powołaniu pod broń każdego obywatela Królestwa zdolnego do pełnienia służby w KGB.
2. Mobilizację powszechną lub częściową zarządza Król w drodze wydanego aktu prawnego, który zawiera wytyczne, organizację i tryb przeprowadzania mobilizacji. W trakcie mobilizacji można powołać do czynnej służby gwardzistów z rezerwy.
3. Król może zdecydować w uzasadnionych przypadkach o zarządzeniu ćwiczeń gwardzistów z rezerwy, również w ramach współuczestnictwa w ćwiczeniach czynnej Gwardii.

Art. 8.

Służba zasadnicza i rezerwa

1. Do rezerwy przenosi gwardzistów Komendant KGB, również na wniosek gwardzisty. Odwołanie gwardzisty od decyzji rozpatruje Król.
2. Gwardzista z rezerwy może złożyć do Komendanta KGB wniosek o przywrócenie do czynnej służby. Odwołanie gwardzisty od decyzji rozpatruje Król.
3. Każdy chętny obywatel baridajski może zgłosić się do Komendanta KGB w sprawie odbycia ochotniczej służby zasadniczej.
4. W czasie służby zasadniczej obywatel odbywa szkolenie podstawowe lub kurs podoficerski. Po zakończeniu szkolenia funkcjonariusz lub gwardzista składa przysięgę gwardyjską i zostaje przeniesiony do rezerwy.
5. Gwardziści z rezerwy mogą być ochotniczo powoływani do ćwiczeń i manewrów gwardyjskich.
6. Szczegółowe zasady pełnienia służby zasadniczej i rezerwy może określić Komendant KGB w drodze zarządzenia.

Art. 9.

Stopnie Gwardii

1. Do stopni gwardyjskich w KGB należą stopnie szczegółowo określone w zarządzeniu Komendanta KGB wraz z ich odpowiednikami w jednostkach kozackich, Marynarce Wojennej Królestwa Baridasu (MW KB) i Siłach Powietrznych Królestwa Baridasu (SP KB).
2. Podział korpusów osobowych i stopni podstawowych:

1) korpus szeregowych gwardzistów:

          1. gwardzista (kozak),
          2. starszy gwardzista (starszy kozak),

2) korpus podoficerów gwardii:

          1. kapral gwardii,
          2. sierżant gwardii (wachmistrz),

3) koprus chorążych gwardii:

          1. chorąży gwardii,
          2. aspirant gwardii,

4) korpus oficerów gwardii:

          1. porucznik (setnik),
          2. kapitan (rotmistrz),
          3. major (ataman koszowy),
          4. pułkownik (ataman),

5) generałowie (w składzie korpusu oficerów):

          1. generał polny KGB
          2. Hetman KGB

3. Stopień Hetmana KGB może posiadać jednocześnie jeden żołnierz KGB. Stopień ten nadaje i odbiera jedynie Król.
4. Stopień gwardzisty otrzymują bez szczególnego nadania osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe, stopień kaprala - szkolenie podoficerskie a stopień porucznika - szkolenie oficerskie. Wyjątki określa ust. 6.
5. Na czas szkolenia podstawowego, szkolonemu przysługuje tytuł poborowego, na czas szkolenia podoficerskiego - elewa, a , na czas szkolenia chorążych – kadeta, natomiast szkolenia oficerskiego — podchorążego.
6. Stopnie w ramach ukończenia szkoleń i kursów, o których mowa w ust. 3, nadaje Komendant KSG, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na ponadprzeciętne wyniki kursu, Komendant KSG może zdecydować o nadaniu stopnia wyższego o jeden poziom po ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 8
8. Na pierwszy stopień oficerski i każdy generalski mianuje Król. Podchorążemu kończącemu kurs oficerski, stopień nadaje się na wniosek Komendanta KSG. Z wnioskiem o awans na pierwszy stopień oficerski lub każdy generalski, występuje do Króla Komendant KGB.
9. Ustępy 3-8 stosuje się odpowiednio do stopni nadawanych w korpusie osobowym Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i dla kozaków.
10.O awansie na dowolny wyższy stopień decyduje Komendant KGB lub Król. Awans do wyższego korpusu osobowego wymaga odbycia odpowiedniego przeszkolenia określonego niniejszym Ordonansem, przy czym awans generalski wymaga posiadania stopnia pułkownika. Od odstąpienia od obowiązku szkolenia, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować Król.
11.Stopnie gwardyjskie są dożywotnie, z zastrzeżeniem ustępu 12.
12.Degradacja bądź obniżenie stopnia gwardyjskiego odbywa się w przypadku poważnego naruszenia przez żołnierza przysięgi gwardyjskiej, prawa baridajskiego lub zwyczaju i splamienia honoru żołnierza. Degradacja wymaga zgody Króla.
13.Komendant KGB decyduje o weryfikacji posiadanych stopni wojskowych nadanych w Książęcych Sił Zbrojnych bądź wojskach państw obcych i nadaniu na tej podstawie równorzędnego bądź zbliżonego stopnia w KGB. Weryfikacja odbywa się na wniosek zainteresowanego.
14.Weryfikacja stopni korpusu oficerskiego wymaga zatwierdzenia przez Króla.
15. Komendant KGB może w drodze zarządzenia określić odrębne, równorzędne nazwy stopni gwardyjskich dla poszczególnych rodzajów, jednostek i innych formacji Gwardii.

Art. 10

Finansowanie KGB

1. Komendant KGB oraz Komendant Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej pobierają miesięczną według przepisów dotyczących finansów Królestwa Baridasu.
2. Komendant KGB w drodze zarządzenia określa zasady i tryb wynagrodzenia gwardzistów KGB w służbie czynnej, gwardzistów rezerwy w trakcie odbywania ćwiczeń gwardyjskich, osób odbywających kursy i ćwiczenia w KSG, kadrze naukowej KSG, osób powołanych do służby w ramach mobilizacji i poboru powszechnego oraz innym funkcjinariuszy i pracowników podlegających pośrednio lub bezpośrednio KGB i Komendantowi KGB
3. Wysokość wynagrodzenia i innych świadczeń o których mowa w ust. 2 ustala Komendant KGB z Wicekrólem (Marszałkiem Dworu) i Podskarbim.

Art. 11

Symbole KGB

1. Symbole KGB i ich jednostek określa Król w zarządzeniu, w porozumieniu z Komendantem KGB.
2. Sztandary gwardyjskie nadaje Król.

Art. 12

Dziennik Gwardyjski

1. Wszystkie dokumenty, postanowienia, decyzje i rozkazy wydawane na podstawie niniejszego Ordonansu, za wyjątkiem zarządzeń, postanowień w sprawie powołania i odwołania Komendanta KGB, jego zastępcy, a także Komendanta Królewskiej Szkoły Gwardyjskiej oraz nadania i odebrania tytułu Hetmana KGB zwolnione są z publikacji w Dzienniku Praw.
2. Dokumenty zwolnione z publikacji w Dzienniku Praw, o których mowa w ustępie 1, podlegają publikacji w Dzienniku Gwardii (DG), prowadzonym w wyznaczonym przez Króla miejscu.
3. Król lub Komendant KGB mogą ustalić szczegółowe zasady publikacji, kategoryzacji i archiwizacji dokumentów Dziennika Urzędowego, a także jego systemu kancelaryjnego.

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 13

Vacatio legis

1. Traci moc Ordonans Króla Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 1 listopada 2018 roku (Dz. P. poz. 10472).
2. Komendant KGB powołany na podstawie przepisów przywołanych w ust. 1 staje się Komendantem KGB. Komendanta powołanego na podstawie niniejszego ustępu uważa się za powołanego zgodnie z przepisami Ordonansu.
3. Do czasu uzupełniania braku oficerów w rezerwie kadrowej Gwardii, przepisów dotyczących wymogu posiadania stopnia oficerskiego bądź wyższego dla wymaganych stanowisk nie stosuje się.
4. Ordonans wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny