Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasUstawy, poz. 11146 [X]

Almera, dnia 20 października 2019 r.

Ordonans Króla

o majątku i skarbie Królestwa Baridasu

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust.8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

 

Rozdział I

MAJĄTEK BARIDASU

Art. 1.

Skarb Państwa

  1. W skład Skarbu Królestwa wchodzi majątek Królestwa Baridasu, w tym organizacji Królestwa w systemie informatycznym (P00003) oraz wszystkich należących do niej instytucji królestwa, z zastrzeżeniem ustępu 2.
  2. Skarbem Dworu Królewskiego jest majątek instytucji Cõrt Aryoar (S00122-Dwór Królewski). Skarb Dworu jest autonomiczny i niezależny względem pozostałych składników Skarbu Królestwa.
  3. Skarbem Królestwa zarządza Podskarbi.
  4. Skarbem Dworu Królewskiego zarządza Król i powołani przez niego urzędnicy.
  5. Ilekroć w dekrecie jest mowa o Podskarbim, należy przez to rozumieć również Wicekróla.

 Rozdział II

BUDŻET BARIDASU

Art. 2.

Dochody Królestwa

Dochody Królestwa Baridasu stanowią:

1. Podatki ustalone prawem.
2. Subwencje.
3. Darowizny.
4. Inne środki, które nie zostały uregulowane ordonansem.

 Art. 3.

Podatki

1. Ustala się następujące stawki podatków:

1) podatek od tantiem — 5%;
2) podatek od żywienia — 10%;
3) podatek od posiadania baronii, znajdującej się na terytorium Królestwa Baridasu — 1000 lt miesięcznie;
4) podatek od posiadania hrabstwa, znajdującego się na terytorium Królestwa Baridasu — 2500 lt miesięcznie.

2. Jeżeli posiadacz lenna nie logował się w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji od co najmniej 30 dni, podatki z ust. 1 pkt 3. i 4. powiększa się o 500 lt.
3. Król lub Wicekról, na wniosek zainteresowanego, zwalnia z płacenia miesięcznego podatku określonego w ust. 1 pkt 3. i 4. mieszkańca, który aktywnie uczestniczy w życiu Królestwa.
4. Osobą odpowiedzialną za pobór podatków jest Podskarbi.

 Art. 4.

Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia są wypłacane przez Podskarbiego ze środków Skarbu Królestwa do 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
2. Wysokość wynagrodzenia Króla i części członków Dworu Królewskiego podległego bezpośrednio Królowi, ustala Król z Podskarbim.
3. Wysokość wynagrodzenia pozostałych urzędników Królestwa, za wyjątkiem Króla i części członków Dworu Królewskiego podległego bezpośrednio Wicekrólowi, ustala Wicekról z Podskarbim.
4. Łączne miesięczne wynagrodzenie i premie funkcjonariusza publicznego nie mogą być wyższe niż 25 000 lt.
5. Z wypłaty wynagrodzeń Podskarbi sporządza raport i przedkłada go do wiadomości publicznej w budynku Kurii.

Art. 5.

Dotacje

1. Król lub Wicekról mogą przeznaczyć do 100 000 lt miesięcznie ze Skarbu Królestwa na dotacje dla prywatnych inicjatyw w oparciu o złożone wnioski.
2. Dotację w kwocie przekraczającej 6 000 lt może uzyskać jedynie obywatel Królestwa Baridasu.
3. Osoba, której udzielono dotacji ma obowiązek na wniosek przyznającego dotację, w ciągu 7 dni, przedstawić rozliczenia z wykorzystania środków.
4. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.

Art. 6.

Wsparcia finansowe i nagrody

1. Król w uznaniu aktywności w miejscach publicznych Baridasu może przyznać obywatelowi Królestwa Baridasu wsparcie finansowe w wysokości 10 000 lt,
2. Podskarbi może przyznać obywatelowi Królestwa Baridasu jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 12 000 lt, jeżeli mieszkaniec zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 15 wypowiedzi.
3. Podskarbi może zwrócić dwa razy raz w miesiącu kwotę za dodanie artykułu do rotatora, jeżeli mieszkaniec Królestwa Baridasu spełnia poniższe warunki:

1) zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 10 wypowiedzi,
2) nie posiada na swoich rachunkach bankowych więcej niż 15 000 lt.

4. Podskarbi może wypłacić nagrodę obywatelowi Królestwa Baridasu do 25 000 lt, jeżeli był on autorem lub współautorem użytecznej inicjatywy społecznej.
5. Obywatel Królestwa Baridasu, który opublikował artykuł w Heroldzie i który uzyskał za niego co najmniej 7 serc, może ubiegać się o wynagrodzenie.
6. Wynagrodzenie wypłaca się na wniosek obywatela.
7. Wynagrodzenie za publikację artykułu wylicza się według poniższego wzoru: W = 200*S+200, gdzie „W” to obliczone wynagrodzenie, a „S” to liczba serc, którą uzyskał artykuł.
8. Obliczone wynagrodzenie za artykuł nie może być wyższe niż 5 000 lt.
9. O wynagrodzenie można się ubiegać w ciągu 14 dni od opublikowania artykułu.
10.O przyznaniu wynagrodzenia decyduje Podskarbi.

Rozdział III

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 7

Vacatio legis

1. Traci moc Dekret królewski o Skarbie Królestwa z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10334).
2. Grzywny i kary określa art. 11 Ordonansu Króla o wartościach najwyższych i obywatelstwie — Kodeks Społeczny (Dz. P. poz. 11135).
3. Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny