Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11155 [X]

Grodzisk, dnia 22 października 2019 r.

Rozporządzenie Księcia z mocą ustawy

o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1.

Art. 1a ust. 1–5 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. („(1) Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski: a) gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie; b) na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora. (2) Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany w terminie 7 dni od dnia zarządzenia naboru. W zgłoszeniu dowodzi spełniania warunków sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu. (3) Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, Marszałek Sejmu zawiadamia Prefekturę Generalną. (4) Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem. (5) Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych stanowisk asesorskich, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydatów w liczbie równej liczbie wolnych stanowisk asesorskich. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio”) otrzymują brzmienie:

  1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
    1. gdy nie wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone;
    2. od 21 do 14 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
  2. Kandydaturę na urząd może zgłosić każdy zainteresowany w terminie określonym przez Marszałka Sejmu, wynoszącym od trzech do siedmiu dni od dnia zarządzenia naboru. Zgłoszenie kandydatury zawiera oświadczenie o spełnianiu warunków sprawowania urzędu.
  3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu.
  4. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie wyboru kandydata na urząd i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
  5. Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych stanowisk asesorskich, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydata (kandydatów). Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał większość co najmniej dwóch trzecich głosów pierwszej preferencji. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny