Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 11160 [X]

Almera, dnia 23 października 2019 r.

Dekret królewski

o powołaniu PROND

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. VIII  Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

 

Art. 1.

Patriotyczna Rada Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu

 1. Patriotyczna Rada Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu, zwana dalej "Radą" lub "PROND"jest organem doradczym i opiniotwórczym dla Króla Baridasu w czasie wprowadzenia stanu wyjątkowego.
 2. Rada obraduje za zgodą i wolą Króla.
 3. Głosowanie związane z powołaniem Przewodniczącego Rady zarządza i prowadzi Król.

Art. 2.

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady:

 1. jest wybierany większością głosów spośród członków Rady,
 2. posiada obywatelstwo baridajskie, jest aktywny i zamieszkuje miasto położone w Baridasie,
 3. stoi na straży praw i godności Rady,
 4. zwołuje posiedzenia Rady,
 5. przewodniczy obradom Rady,
 6. czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady,
 7. nadaje bieg inicjatywom oraz innym postępowaniom przed Radą,
 8. podejmuje inne czynności wynikające z niniejszego Dekretu lub innych przepisów prawa.

Art. 3.

Członkowie Rady

 1. Członkiem Rady jest zweryfikowany i aktywny Obywatel Królestwa Baridasu.
 2. Członkostwo ustaje z chwilą negatywnej weryfikacji z powodu braku aktywności lub z powodu dwukrotnej nieusprawiedliwionej obecności w czasie prowadzonych obrad.
 3. Utrata członkostwa skutkuje odwołaniem w przypadku pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady.
 4. Członkostwo ustaje również z powodu zastosowania środków karnych.
 5. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady.

Art. 4.
Złożenie projektu 

 1. Projekt uniwersału bądź uchwały, zwany dalej “projektem”, składa się na ręce Przewodniczącego Rady w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Do projektu uniwersału załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
 3. Przewodniczący Rady może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia uniwersału w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 5.
Pierwsze czytanie

1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:


1) przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
2) zajęcie stanowiska w sprawie przez Dwór Królewski,
3) debatę nad projektem,
4) zgłaszanie poprawek przez Króla, Dwóri członków Rady,
5) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawcę.


2. Przewodniczący zarządzając pierwsze czytanie projektu podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem pkt 3. i 4.
3. Przewodniczący może skrócić pierwsze czytanie projektu na wniosek Króla, Dworu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
3. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
4. Przewodniczący przedłuża pierwsze czytanie projektu z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla, Dworu lub co najmniej 2 Członków Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 7 dni.

Art. 6.
Drugie czytanie

1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie w następującym porządku:


1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Króla, Dwór lub 2 Członków Rady,
2) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.


2. Przewodniczący, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Przewodniczący informuje Członków Rady drogą Poczty Konnej o zarządzonym głosowaniu.
4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Przewodniczący może skrócić głosowanie, nawet jeśli trwało krócej niż 3 dni.
5. Jeżeli w głosowaniu nie osiągnięto kworum, Przewodniczący przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich Członków Rady, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6. Przewodniczący przedkłada Królowi przyjęty przez Radę uniwersał do podpisu. Przyjętą uchwałę Przewodniczący podpisuje i publikuje w Dzienniku Praw osobiście.

Art. 7.
Tryb pilny

Na uzasadniony wniosek Króla bądź Wicekróla, Przewodniczący Rady może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 8.
Dyskusje niezakończone głosowaniem

 1. Wniosek o przeprowadzenie dyskusji niezakończonej głosowaniem składa Król, Wicekról bądź 2 Członków Rady.
 2. Przewodniczący zarządza dyskusję określając jej termin, który trwa nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 14 dni.
 3. Przewodniczący przedłuża dyskusję z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla, Dworu lub co najmniej 2 Członków Rady. Dyskusja może być przedłużona łącznie o nie więcej niż 14 dni.
 4. Przewodniczący może skrócić dyskusję na wniosek Króla, Dworu lub 2 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w niej przez 5 dni.

Art. 9.
Interpelacje

 1. Członkowie Rady składają interpelacje bezpośrednio na Sali plenarnej.
 2. Przewodniczący zamyka wątek w przypadku upłynięcia 5 dni od chwili udzielenia odpowiedzi przez właściwy organ lub 10 dni od chwili zadania pytania, jeżeli odpowiedź nie została udzielona.

Art. 10.
Przepis końcowy

 1. Traci moc Uniwersał Rady Królestwa o porządku obrad Rady Królestwa z dnia 28 września 2018 roku (Dz. P. poz. 10419).
 2. Dekret wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny