Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 11194 [X]

Grodzisk, dnia 29 października 2019 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. organizacji Rady Ministrów

Rozdział 1 [Rada Ministrów]

 

Art. 1 [Skład Rady Ministrów]

 

1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
a) Kanclerz;
b) Minister Spraw Wewnętrznych;
c) Minister Spraw Zagranicznych;
d) Minister Informacji;
e) Minister Stanu;
f) Minister Edukacji Narodowej i Opieki Społecznej;
g) Minister Kultury.
2. Co najmniej jeden z ministrów pełni funkcję Podkanclerzego, który zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

Art. 2 [Uchwały Rady Ministrów]


1. Kanclerz zarządza głosowanie nad uchwałą Rady Ministrów, określając miejsce oraz termin głosowania.
2. Kanclerz może skrócić termin głosowania, jeżeli nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady Ministrów rozstrzygnięcie Rady Ministrów uległo zmianie.
3. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów, w tym głosem Kanclerza.
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Kanclerza.
5. Przedłożyć Radzie Ministrów uchwałę może każdy członek Rady Ministrów.


Art. 3 [Zastępstwo członków Rządu]

 

1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
2. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.
3. Przez nieobecność rozumie się brak wypowiedzi w jawnych działach Forum Centralnego.

 

Art. 4 [Jednostki organizacyjne]

 

1. Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

1. Fundusz Pracy,
2. Urząd Skarbowy,
3. Korpus Administracji Rządowej.

 

Rozdział 2 [Obowiązki członków Rady Ministrów]

Art. 6 [Obowiązki wspólne członków Rządu]

 

1. Wszyscy członkowie Rady Ministrów:
a) mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów;
b) zarządzają Grodziską Agencją Prasową;
c) biorą udział w głosowaniach nad uchwałami Rady Ministrów;
d) Zarządzają Kącikiem Propagandowym.


Art. 7 [Kanclerz]

 

1. Wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami;
2. Reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji;
3. Administruje Forum Centralnym;
4. Wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji;
5. Przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi;
6. Może wykonywać kompetencje, obowiązki i zadania innych członków Rady Ministrów.

 

Art. 8 [Minister Spraw Wewnętrznych]

 

1. Jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym;
2. Dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów;
3. Ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych;
4. Prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji;
5. Jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych;
6. Zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków;
7. Nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu;
8. Rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne.

 

Art. 9 [Minister Spraw Zagranicznych]


1. Wraz z Kanclerzem reprezentuje Radę Ministrów za granicą;
2. Składa do Księcia wnioski o powołanie i odwołanie przedstawicieli Księstwa Sarmacji;
3. Jest szefem Korpusu Dyplomatycznego;
4. Broni praw Sarmatów mieszkających poza granicami kraju.

 

Art. 10 [Minister Informacji]


1. Prowadzi Politykę informacyjną Rady Ministrów;
2. Prowadzi oficjalne strony Księstwa Sarmacji na Facebooku oraz Twitterze;
3. Zajmuje się promocją Księstwa Sarmacji poza Pollinem.
4. W sposób szczególny obejmuje opieką Park Stołeczny.

 

Art. 11 [Minister Stanu]

 

1. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Koronnego i Prefektury Generalnej;
2. Przygotowuje reformy dotyczące porządku prawnego Księstwa Sarmacji.

 

Art. 12 [Minister Edukacji Narodowej i Opieki Społecznej]

 

1. Zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej;
2. Reprezentuje Radę Ministrów w dziale “Powitania” na Forum Centralnym;
3. Pełni funkcję doradczą przy uznawaniu tytułów naukowych przez Księcia;
4.  Organizuje i nadzoruje państwowe szkolnictwo wyższe w Sarmacji oraz wspiera prywatne uczelnie i akademie;
5.  Realizuje zadania z zakresu polityki społecznej i opieki zdrowotnej.

 

Art. 13 [Minister Kultury]

 

1. Inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii,
2. Przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,

 

Rozdział 3 [Postanowienia końcowe]

 

1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2019 roku (Dz. P. poz. 10995).

 

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny