Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 112 [X]

, dnia 31 grudnia 2004 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 12/2004

o obywatelstwie teutońskim (uchylony)

Art. 1.

Niniejszy dekret określa tryb, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa teutońskiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.

Art. 2.

 1. Namiestnik Marchii Teutońskiej może nadać obywatelstwo osobie, która:
  1. jest mieszkańcem Marchii Teutońskiej od co najmniej dwóch tygodni;
  2. złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa, zawierający:
   • imię i nazwisko oraz/lub pseudonim wnioskodawcy;
   • identyfikator wnioskodawcy w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji;
   • stwierdzenie faktu niesprawowania funkcji publicznych w państwach obcych;
  3. nie sprawuje w innych państwach funkcji publicznych:
   • głowy państwa;
   • członka rządu;
   • członka parlamentu;
   • sędziego lub prokuratora;
   • głowy jednostki samorządu terytorialnego;
   • przedstawiciela dyplomatycznego.
 2. Namiestnik może odmówić nadania obywatelstwa wnioskodawcy:
  1. z powodu jego braku dostatecznych przymiotów moralnych, etycznych lub umysłowych;
  2. który publicznie znieważa Marchię Teutońską, Naród Teutoński lub władze Marchii Teutońskiej.
 3. Od postanowienia Namiestnika o nieprzyznaniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Sądu Marchii.

(Art. 2 ust. 2 i 3 uchylone Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 3.

 1. Namiestnik nadaje obywatelstwo oraz odmawia przyznania obywatelstwa w formie zarządzenia podawanego do publicznej wiadomości. Odmowa przyznania obywatelstwa wymaga uzasadnienia.
 2. Namiestnik pozbawia obywatelstwa na wniosek Rady Marchii w formie zarządzenia podawanego do publicznej wiadomości.

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 4.

Utrata obywatelstwa następuje wskutek:

 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się obywatelstwa;
 3. oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Marchii Teutońskiej;
 4. poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa;
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji;
 6. objęcia funkcji publicznej w państwie obcym, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. c.

Art. 5.

Dekret wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2004 roku.

(—) mar. Jakob,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny