Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11204 [X]

Grodzisk, dnia 31 października 2019 r.

Ustawa Sejmu nr 362

o zmianie Ustawy o prefektach

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 ust. 1 („Prefekt Generalny jest wybierany przez Sejm na czteromiesięczną kadencję”) otrzymuje brzmienie „Prefekta Generalnego powołuje i odwołuje Kanclerz w drodze postanowienia”;
  2. Skreśla się art. 3a („(1) Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd Prefekta Generalnego: 1) gdy urząd Prefekta Generalnego jest opróżniony; 2) od 21 do 14 dni przed dniem upływu kadencji Prefekta Generalnego. (2) Kandydaturę na urząd może zgłosić każdy zainteresowany w terminie pięciu dni od dnia zarządzenia naboru. Zgłoszenie kandydatury zawiera oświadczenie o spełnianiu warunków sprawowania urzędu. (3) Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu. (4) Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie wyboru kandydata na urząd i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem. (5) Jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydata. Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał większość głosów pierwszej preferencji. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio. (6) Sejm może, w drodze uchwały, odwołać Prefekta Generalnego przed upływem kadencji”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny