Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 11241 [X]

Grodzisk, dnia 20 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych (uchylony)

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:
  1. Marszałka, Wicemarszałków Sejmu i Posłów na Sejm,
  2. Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów,
  3. Marszałka i Asesorów Trybunału Koronnego,
  4. Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
  5. przedstawicieli dyplomatycznych tj. ambasadorów nadzwyczajnych, ambasadorów zwyczajnych, radców, attache wojskowych,
  6. pracowników Korpusu Administracji Rządowej tj. pracowników instytucji podlegających Radzie Ministrów i funkcjonariuszom służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

1. Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:

2. Wynagrodzenie pracowników Korpusu Administracji Rządowej i funkcjonariuszy służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów określa Minister Spraw Wewnętrznych osobnym zarządzeniem.
3. Wynagrodzenia się łączą.
4. Kanclerz może przyznawać premię za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy. Suma premii w miesiącu nie może przekroczyć pensji.
5. W przypadku urzędników, którzy rozpoczęli lub zakończyli pracę w trakcie miesiąca, wypłaca się odpowiedni procent wynagrodzenia, w zależności od ilości przepracowanych dni.

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzeń]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 15 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

2. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 16 stycznia 2019 r. (poz. 10671 DP).

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Kanclerz Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny