Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 1125 [X]

, dnia 9 marca 2007 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 6/2007

o Obywatelstwie Teutońskim (uchylony)

Art. 1.

Niniejsza ustawa określa tryb, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa teutońskiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.

Art. 2.

Organami uprawnionym do nadawania obywatelstwa - zwanymi dalej Organami - są:

 1. Namiestnik Marchii Teutońskiej,
 2. Mer Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu.

Art. 3.

Organy mogą nadać obywatelstwo Teutońskie osobie, która:

 1. jest mieszkańcem Marchii Teutońskiej,
 2. zamieszuje Marchię od co najmniej dwóch tygodni,
 3. złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa, zawierający:
  • imię i nazwisko oraz/lub pseudonim wnioskodawcy,
  • identyfikator wnioskodawcy w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji,
  • stwierdzenie faktu niesprawowania funkcji publicznych w państwach obcych oraz na terenie innych prowincji.

Art. 4.

Organy nadają obywatelstwo lub odmawiają przyznania obywatelstwa w formie postanowienia podawanego do publicznej wiadomości. Odmowa przyznania obywatelstwa wymaga uzasadnienia.

Art. 5.

Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa wskutek:

 1. śmierci,
 2. zrzeczenia się obywatelstwa,
 3. oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Marchii Teutońskiej,
 4. poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa,
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji,
 6. zaprzestania spełniania wymogów określonych w artykule 3.

Art. 6.

Pozbawienie obywatelstwa na podstawie innych niż przewidzianych w artykule 5 kryteriów może nastąpić w formie postanowienia Namiestnika, wydanego na wniosek lub za zgodą Senatu Marchii. Pozbawienie obywatelstwa wymaga uzasadnienia podawanego do publicznej wiadomości.

Art. 7.

Z dniem wejścia w życie ustawy, traci moc Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 12/2004.

(—) Konrad Hergemon
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny