Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 1138 [X]

Grodzisk, dnia 21 marca 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 378

— Akt ratyfikacji Traktatu o współpracy gospodarczej między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 2 marca 2007 r. został sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku Traktat o współpracy gospodarczej między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o współpracy gospodarczej

między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii

Art. 1. [Przystąpienie do systemów]

Królestwo Natanii przystępuje do systemów ewidencyjnego (ludności, działalności gospodarczej i gruntów), bankowego i gospodarczego Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Systemy ewidencyjne]

 1. Osoby fizyczne Królestwa Natanii legitymują się odrębnymi identyfikatorami w systemie ewidencji ludności, ustalonymi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy organami właściwymi do spraw infrastruktury informatycznej Wysokich Układających się Stron. Porozumienie podlega publikacji w oficjalnych dziennikach urzędowych Wysokich Układających się Stron.
 2. Przedsiębiorstwa Królestwa Natanii, gdy będzie to umożliwiało oprogramowanie ewidencyjne, będą mogły legitymować się odrębnymi identyfikatorami w systemie ewidencji działalności gospodarczej, ustalonymi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy organami właściwymi do spraw infrastruktury informatycznej Wysokich Układających się Stron. Porozumienie takie będzie podlegało publikacji w oficjalnych dziennikach urzędowych Wysokich Układających się Stron.
 3. Grunty na terytorium Królestwa Natanii będą wytyczane i likwidowane przez organ właściwy do spraw infrastruktury informatycznej Księstwa Sarmacji w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku od właściwego organu Królestwa Natanii, z poszanowaniem obowiązującej w systemie ewidencji gruntów Księstwa Sarmacji systematyki gruntów.
 4. Czynności ewidencyjne w odniesieniu do podmiotów natańskich są wykonywane przez właściwe organy Królestwa Natanii. Przepis niniejszy nie stoi na przeszkodzie zawarciu porozumienia właściwych organów Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii, na mocy którego czynności ewidencyjne w odniesieniu do podmiotów natańskich podejmowane byłyby przez właściwe organy Księstwa Sarmacji. Porozumienie takie podlegałoby publikacji w oficjalnych dziennikach urzędowych Wysokich Układających się Stron.

Art. 3. [System bankowy]

 1. Walutą Królestwa Natanii jest libert.
 2. Księstwo Sarmacji przekaże Królestwu Natanii kwotę dziesięciu tysięcy libertów w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego traktatu.
 3. Księstwo Sarmacji, na wniosek Królestwa Natanii, przekaże Królestwu Natanii dalszą kwotę, nieprzekraczającą łącznie dziewięciu tysięcy libertów, w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego traktatu.
 4. Emisja waluty przez Królestwo Natanii następować będzie w porozumieniu z Księstwem Sarmacji. Księstwo Sarmacji może uzależnić wyrażenie zgody na emisję waluty od zgody państw trzecich, z którymi będzie miało w chwili otrzymania wniosku zawarte umowy dotyczące emisji waluty.

Art. 4. [Tworzenie miejscowości]

 1. Do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji dodaje się następujące miejscowości natańskie: Apia, Atar, Caurdilla, Falkenburg i Przystań.
 2. Dalsze miejscowości natańskie będą dodawane i usuwane z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez organ właściwy do spraw infrastruktury informatycznej Księstwa Sarmacji w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku od właściwego organu Królestwa Natanii.

Art. 5. [Dostęp funkcjonariuszy]

 1. Księstwo Sarmacji umożliwi funkcjonariuszom Królestwa Natanii dostęp do systemów ewidencyjnego, bankowego i gospodarczego Księstwa Sarmacji w zakresie niezbędnym dla podejmowania właściwych władzom państwowym czynności w odniesieniu do podmiotów natańskich, na tych samych zasadach, które obowiązują funkcjonariuszy Księstwa Sarmacji.
 2. Każda z Wysokich Układających się Stron wyraża zgodę na dostęp funkcjonariuszy drugiej Wysokiej Układającej się Strony do danych własnych podmiotów zgromadzonych w systemach ewidencyjnym, bankowym i gospodarczym Księstwa Sarmacji, w zakresie niezbędnym dla podejmowania czynności dochodzeniowo-śledzczych i w razie uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa.

Art. 6. [Przepisy prawne]

 1. Do czasu przyjęcia odrębnych unormowań prawnych przez Królestwo Natanii, w odniesieniu do spraw majątkowych oraz ochrony własności podmiotów natańskich i w zakresie wynikającym z postanowień niniejszego traktatu, stosowane będą odpowiednio przepisy prawa Księstwa Sarmacji.
 2. Przyjęcie odrębnych unormowań przez Królestwo Natanii będzie następowało w porozumieniu z Księstwem Sarmacji.

Art. 7. [Ściganie przestępstw]

 1. We wszystkich sprawach o popełnienie przestępstwa właściwy będzie sąd Wysokiej Układającej się Strony, na terytorium której popełniono przestępstwo, a jeżeli terytorium nie można ustalić w sposób jednoznaczny — sąd Wysokiej Układającej się Strony, której obywatelem był pokrzywdzony w chwili popełnienia przestępstwa.
 2. Każda z Wysokich Układających się Stron, na uzasadniony wniosek drugiej Wysokiej Układającej się Strony, dokona zatrzymania lub aresztowania własnego obywatela lub mieszkańca podejrzewanego o popełnienie przestępstwa, jeżeli czyn taki jest zabroniony w myśl prawa Wysokiej Układającej się Strony i jeżeli zatrzymanie lub aresztowanie takiej osoby jest konieczne dla dobra postępowania karnego.
 3. W sprawach niecierpiących zwłoki, każda z Wysokich Układających się Stron będzie miała prawo zatrzymać podejrzewanego o popełnienie przestępstwa obywatela lub mieszkańca drugiej Wysokiej Układającej się Strony, niezwłocznie zawiadamiając o fakcie zatrzymania jej właściwy organ, który będzie miał prawo osobę zatrzymaną uwolnić.
 4. Każda z Wysokich Układających się Stron zobowiązuje się wykonać prawomocnie orzeczoną w drugiej Wysokiej Układającej się Stronie karę, w zakresie wynikającym z postanowień niniejszego traktatu.

Art. 8. [Zasada niedyskryminacji]

Każda z Wysokich Układających się Stron przyznaje obywatelom drugiej Wysokiej Układającej się Strony te same prawa, co własnym obywatelom, za wyjątkiem praw politycznych oraz przywilejów materialnych związanych z obywatelstwem.

Art. 9. [Sprawy sporne]

Ilekroć wskutek stosowania niniejszego traktatu pojawią się niejasności lub sprawy sporne, każda z Wysokich Układających się Stron będzie miała prawo żądać spotkania na szczeblu głów państw w terminie nie późniejszym, niż siedem dni. Wszelkie ustalenia zapadłe na takim spotkaniu będą wiążące i będą podlegały publikacji w dziennikach urzędowych Wysokich Układających się Stron.

Art. 10. [Przepisy końcowe]

 1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie tygodnia od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Przystani.
 2. Niniejszy traktat utraci moc po upływie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie umowy o rozwiązaniu współpracy gospodarczej, normującej stosunki własnościowe po wypowiedzeniu niniejszego traktatu. Żadna z Wysokich Układających się Stron nie będzie mogła odmówić żądaniu rokowań.
 3. W przypadku, gdyby Wysokie Układające się Strony nie doszły do porozumienia odnośnie umowy o rozwiązaniu współpracy gospodarczej w ciągu trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia rokowań i nie zgodziły się jednomyślnie na przedłużenie terminu na zawarcie takiej umowy, niniejszy traktat utraci moc po upływie trzydziestu dni od dnia notyfikacji wypowiedzenia niniejszego traktatu, dokonanej po upływie terminu na zawarcie umowy o rozwiązaniu współpracy. Każda z Wysokich Układających się Stron zgadza się w takim przypadku na zaspokojenie ewentualnych roszczeń majątkowych podmiotów drugiej Wysokiej Układającej się Strony w przypadku, gdyby zachowanie przez nie majątku w niezmienionej postaci okazało się niemożliwe.

Sporządzono w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 2 marca 2007 r.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 21 marca 2007 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny