Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 11386 [X]

Grodzisk, dnia 27 lutego 2020 r.

Rozporządzenie Księcia

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych

MY, FILIP I GRYF,
Książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii etc;

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. ustalamy poniższe zasady wynagradzania funkcjonariuszy publicznych:


Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]


Z budżetu Dworu Książęcego wypłaca się wynagrodzenia:


1. Księcia,
2. Radców Naczelnej Izby Architektury,
3. Członków Dworu Książęcego.


Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]


1. Wynagrodzenia funkcjonariuszy o których mowa w art. 1 składa się z wynagrodzenia podstawowego, premii uznaniowej oraz dodatków: naukowy i wojskowy.
2. Wynagrodzenie podstawowe:


1) Księcia wynosi 25000 lt,
2) Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi od 5000 do 20000 lt,
3) Członków Dworu Książęcego wynosi od 5000 do 20000 lt.


3. O wypłacie wynagrodzenia w określonej wysokości decyduje Książę na drodze własnej decyzji, lub na wniosek Infanta Koronnego.
4. Premia uznaniowa wynosi nie więcej niż 15000 lt. Książę wypłaca ją w drodze własnej decyzji, lub na wniosek Infanta Koronnego.
5. Dodatki: naukowy oraz wojskowy wynosi 5 000 lt. Książę wypłaca je członkom Dworu Książęcego i Radcom Naczelnej Izby Architektury, którzy posiadają określony tytuł naukowy lub stopień wojskowy.
6. Wynagrodzenia za pełnienie więcej niż jednej funkcji publicznej łączą się.


Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzenia]


Wynagrodzenia wypłaca się w terminie do 15 dnia następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie się należy.


Art. 4. [Przepisy końcowe]


1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Uchyla się Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 8 czerwca 2018 r.

  

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny