Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 114 [X]

, dnia 14 stycznia 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 16/2005

o orderach i odznaczeniach (uchylony)

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1.

 1. Marchia Teutońska zapewnia ciągłość najlepszych tradycji teutońskich w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć.
 2. Najwyższym wyróżnieniem zasług położonych dla chwały i rozwoju Marchii Teutońskiej są ordery i odznaczenia.
 3. Ordery w każdej klasie i odznaczenia w każdym stopniu nadaje się jeden raz, jeżeli dekret nie stanowi inaczej.
 4. Ordery i odznaczenia nadaje się na zasadach określonych w dekrecie.

(Art. 1 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 2.

 1. Ordery i odznaczenia, o których mowa w dekrecie, nadaje Namiestnik Marchii Teutońskiej.
 2. Namiestnik Marchii Teutońskiej nadaje ordery i odznaczenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Marchii.

Art. 3.

 1. Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom sarmackim i teutońskim.
 2. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane również obywatelom sarmackim, którzy nie są mieszkańcami Marchii Teutońskiej, oraz cudzoziemcom za zasługi położone dla Marchii Teutońskiej, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Rozdział II
ORDERY

Art. 4.

 1. Order Teutoński Bene Meritus jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Księstwu Sarmacji, Marchii Teutońskiej i społeczeństwu.
 2. Order Teutoński Bene Meritus dzieli się na cztery klasy:
  1. klasa I — Krzyż Wielki Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  2. klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  3. klasa III — Krzyż Oficerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  4. klasa IV — Krzyż Kawalerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus.
 3. Order Teutoński Bene Meritus jest nadawany osobom, które zasłużyły się zwłaszcza poprzez:
  1. wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla Marchii Teutońskiej i działalności publicznej,
  2. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

(Art. 4 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 5.

 1. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego jest najwyższym orderem Marchii Teutońskiej.
 2. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego nadawany jest za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Marchii Teutońskiej.
 3. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego dzieli się na pięć klas:
  1. klasa I — Krzyż Wielki Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  2. klasa II — Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  3. klasa III — Krzyż Komandorski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  4. klasa IV — Krzyż Oficerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  5. klasa V — Krzyż Kawalerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,

Art. 6.

 1. Order Zasługi Marchii Teutońskiej jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami.
 2. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą Teutończykom, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Marchię Teutońską z innymi narodami.
 3. Order Zasługi Marchii Teutońskiej dzieli się na trzy klasy:
  1. klasa I — Krzyż Wielki Orderu Zasługi Marchii Teutońskiej,
  2. klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Marchii Teutońskiej,
  3. klasa III — Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Marchii Teutońskiej

(Art. 6 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Rozdział III
ODZNACZENIA

Art. 7.

 1. Medal Sapere Auso nadawany jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Marchii Teutońskiej, w służbie Księstwu, prowincji i społeczeństwu.
 2. Medal Sapere Auso dzieli się na trzy stopnie:
  1. I stopień — Złoty Medal Sapere Auso,
  2. II stopień — Srebrny Medal Sapere Auso,
  3. III stopień — Brązowy Medal Sapere Auso.

(Art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 8.

 1. Krzyż Virtuti Civili stanowi nagrodę przyznawaną w dowód uznania wybitnej odwagi cywilnej w obronie ideałów prawdy, godności i honoru, krzewienia tradycji, a także za czyny przeciw przemocy ideały te depczącej.
 2. Krzyż Virtuti Civili dzieli się na dwa stopnie:
  1. I stopień — Krzyż Virtuti Civili z Liliami,
  2. II stopień — Krzyż Virtuti Civili.

(Art. 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Rozdział IV
KAPITUŁY ORDERÓW

Art. 9.

 1. Na czele Orderu Teutońskiego Bene Meritus i Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego stoją Kapituły.
 2. Kapituła stoi na straży honoru orderu, dla którego została ustanowiona.

Art. 10.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:

 1. opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesione przez członków Rady Marchii, przed ich przedstawieniem Namiestnikowi,
 2. może wystąpić do Namiestnika z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia,
 3. zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących orderu,
 4. może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących orderu.

Art. 11.

 1. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu podejmuje uchwały:
  1. o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
  2. stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia orderu lub że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. 3. Kapituła może zaproponować nadanie innej niż proponowana klasy orderu.

Art. 12.

 1. Kapitułę Orderu Teutońskiego Bene Meritus tworzą Wielki Mistrz Orderu i dwóch członków Kapituły.
 2. Namiestnik z tytułu pełnionej funkcji jest Kawalerem Orderu Teutońskiego Bene Meritus I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule.
 3. Członków Kapituły powołuje i odwołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Teutońskiego Bene Meritus.
 4. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.
 5. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

Art. 13.

 1. Kapitułę Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego tworzą Wielki Mistrz Orderu i dwóch członków Kapituły.
 2. Namiestnik z tytułu pełnionej funkcji jest Kawalerem Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule.
 3. Członków Kapituły powołuje i odwołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego.
 4. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.
 5. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

Art. 14.

 1. Kapituły działają według Statutu, zatwierdzonego przez Namiestnika.
 2. Statut Kapituł określi również:
  1. dewizy orderowe,
  2. broń orderową,
  3. strój orderowy

Rozdział V
NADAWANIE I POZBAWIANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ

Art. 15.

Akt wręczenia odznak orderów i odznaczeń, dokonywany w imieniu Namiestnika, jest poprzedzony wypowiedzeniem formuły „W Imieniu Marchii Teutońskiej wręczam...”.

Art. 16.

 1. Namiestnik może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów, oraz odznaczeń na wniosek Kapituł Orderów, członków Rady Marchii, oraz z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy oraz odpowiedniej Kapituły, w razie stwierdzenia, że:
  1. nadanie orderu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, albo
  2. odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu.
 2. Decyzja o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych orderów oraz odznaczeń.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 17.

 1. Dekret wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2005 roku.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu uchyla się Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 4/2004.

(—) mar. Jakob,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny