Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuAkty wykonawcze, poz. 11413 [X]

Almera, dnia 15 marca 2020 r.

Zarządzenie Komendanta KGB

o służbie w Królewskiej Gwardii Baridasu

Ja, Julian Fer at Atera,

Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu,

z mocy Postanowienia Króla powołany,
zarządzam, co następuje:

 

 § 1. [Zasady ogólne]

Na podstawie art. 2 ust. 2 Ordonansu Króla Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 16 października 2019 roku oraz Ustawy Sejmu Nr 253 o organizacjach paramilitarnych z dnia 19 lipca 2015 roku, ustalam podstawowe zasady służby:

 1. Służba zawodowa w Królewskiej Gwardii Baridasu pełniona jest na podstawie zasad określonych w wyżej wymienionych aktach prawa centralnego i królewskiego oraz przepisach wynikających z niniejszego zarządzenia.
 2. Do służby w KGB powołuje na wniosek mieszkańca lub obywatela Królestwa Baridasu Komendant KGB.
 3. Powoływanie i zwalnianie ze służby podaje się do Rozkazu Gwardyjskiego Komendanta KGB.
 4. Rozkaz Gwardyjski wydaje się w sprawach personalnych i powszechnych.
 5. Rozkaz Gwardyjski podpisuje Komendant lub upoważniona przez niego osoba.

 § 2. [Struktura]

 1. Królewska Gwardia Baridasu oraz wchodząca w jej skład Straż Królewska posiadają struktury dostosowane do bieżących zadań oraz panującej sytuacji politycznej w Królestwie Baridasu, które określone zostają według potrzeb w Rozkazie Gwardyjskim.
 2. Struktury KGB stanowią pododdziały wartownicze, honorowe i reprezentacyjne oraz inne struktury wydzielane do zadań specjalnych oraz zabezpieczenia uroczystości.
 3. W zakresie współpracy KGB z innymi organizacjami paramilitarnymi oraz Książęcymi Siłami Zbrojnymi struktury KGB zostają przekształcane w regimenty.
 4. Struktury KGB publikuje się do szczebla kompanii.

 § 3. [Powoływanie do służby]

 1. Rozpoczęcie i zakończenie służby w KGB reguluje Rozkaz Gwardyjski, a powołany funkcjonariusz mianowany jest na pierwszy stopień gwardyjski - z dniem stawienia się do służby lub zakończenia stażu.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy lub służby do dnia złożenia przysięgi gwardyjskiej traktowana jest jako kandydat do pracy lub służby.
 3. Okres od czasu zgłoszenia się do służby do czasu powołania może trwać nie dłużej niż dwa miesiące

 § 4. [Stopnie Gwardii i mianowanie]

 

 1. Rozpoczęcie i zakończenie służby w KGB reguluje Rozkaz Gwardyjski, a powołany funkcjonariusz mianowany jest na pierwszy stopień
 2. Nadanie wyższego stopnia gwardyjskiego następuje w drodze mianowania w korpusie szeregowych, podoficerów lub oficerów.
 3. Awans następuje w drodze wyróżnienia za pracę na rzecz KGB oraz Królestwa Baridasu, a podstawowe zasady awansów określa Ordonans Króla.
 4. Awans w korpusie podoficerskim dodatkowo może być uzależniony jest od realizacji zadań specjalistycznych lub zadań związanych z dowodzeniem małymi grupami lub pododdziałami gwardzistów. Dodatkowym warunkiem może być uzyskanie minimum jednego wyróżnienia.
 5. Awans w korpusie oficerskim dodatkowo może być uzależniony jest od realizacji zadań specjalistycznych lub zadań związanych z dowodzeniem grupami, pododdziałami gwardzistów oraz umiejętnością prowadzenia samodzielnej współpracy z innymi organizacjami o podobnym charakterze lub KSZ. Dodatkowym warunkiem może być uzyskanie minimum dwóch wyróżnień.
 6. Podział korpusów osobowych i stopni podstawowych:

  1) korpus szeregowych gwardzistów:
  • gwardzista (kozak),
  • starszy gwardzista (starszy kozak).
  2) korpus podoficerów gwardii:
  • kapral gwardii (kapral gwardii kozak),
  •  sierżant gwardii (wachmistrz).
  3) korpus chorążych gwardii:
  • chorąży gwardii (chorąży gwardii kozak),
  • aspirant gwardii (aspirant gwardii kozak).
  4) korpus oficerów:
  • porucznik (setnik),
  • kapitan (rotmistrz),
  • major (ataman koszowy),
  • pułkownik (ataman).
  5) generałowie (w składzie korpusu oficerów):
  • generał polny KGB (generał polny KGB kozak),
  • Hetman KGB (Hetman KGB kozak).
 1. Wzory stopni gwardyjskich zamieszcza się z załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 5. [Utrata lub obniżenie stopnia]

 1. Funkcjonariusz Gwardii traci stopień gwardyjski w korpusie szeregowych w razie:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
2) pozbawienia stopnia.

 1. Funkcjonariusz Gwardii traci stopień gwardyjski w korpusie podoficerów i oficerów w razie:

1) utraty obywatelstwa sarmackiego,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
3) pozbawienia stopnia.

 1. Funkcjonariuszowi Gwardii obniża się o jeden stopień gwardyjski w razie:

1) w korpusie szeregowych w przypadku opuszczenia terytorium Królestwa Baridasu oraz gdy osoba, która 
    dopuściła się tego czynu posiada stopień wyższy niż gwardzista,
2) w korpusie podoficerów i oficerów w przypadku opuszczenia terytorium Królestwa Baridasu,

 1. Funkcjonariusz Gwardii, który opuści terytorium Królestwa zostaje zawieszony w prawach przysługujących mu z tytułu przynależności do KGB.
 2. Degradacja gwardzisty wymaga złożenia stosownego wniosku przez Komendanta KGB lub innego przełożonego i po zaopiniowaniu Komendanta KGB wymaga zgody Króla.

 § 6. [Odzyskanie lub przywrócenie stopnia]

 1. Funkcjonariusz Gwardii odzyskuje stopień gwardyjski w razie uchylenia

1) wyroku skazującego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
2) rozkazu o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia gwardyjskiego.

 1. Funkcjonariusz Gwardii mianowany na stopień gwardzisty i starszego gwardzisty odzyskuje stopień gwardzisty z chwilą powrotu na terytorium Królestwa Baridasu.
 2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego i wpisania do rejestru obywateli Królestwa Baridasu osoba pozbawiona podoficerskiego lub oficerskiego stopnia gwardyjskiego odzyskuje stopień gwardzisty, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień gwardyjski.
 3. Za szczególne zasługi dla Królestwa Baridasu lub inne znaczące osiągnięcia Funkcjonariuszowi Gwardii
  można przywrócić uprzednio posiadany stopień gwardyjski.
 4. Stopień gwardyjski może również być przywrócony za zasługi dla Książęcych Sił Zbrojnych.

 § 7. [Wyróżnienia]

 1. Pracownik cywilny i funkcjonariusz za swą pracę lub służbę może być wyróżniany.
 2. Wyróżnień udzielać mogą:

1) Zwierzchnik KGB,
2) Komendant KGB,
3) przedstawiciele władz Królestwa Baridasu,
4) pracownicy i funkcjonariusze KGB, którym zostały nadane uprawnienia do wyróżniania.

 1. Wyróżnieniami są:

1) pochwały,
2) premie uznaniowe,
3) nagrody rzeczowe,
4) nadanie tytułu gwardyjskiego,
5) awans na wyższy stopień gwardyjski,
6) nadanie odznaki pamiątkowej, odznaczenia lub orderu.

 1. Udzielenie wyróżnień przez przedstawicieli władz oraz osób, którym zostały nadane uprawnienia do wyróżniania następuje na wniosek skierowany do Komendanta KGB.
 2. Komendant ma prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o wyróżnienie.

 § 8. [Przepisy końcowe]

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Zarządzenie Komendanta KGB o służbie w Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 2 listopada 2016 r (Dz. P. poz. 8991)

Załącznik do zarządzenia [stopnie KGB i  Straży Królewskiej] 

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu
(—) Julian Fer at Atera
Komendant KGB

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny