Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 11417 [X]

Grodzisk, dnia 16 marca 2020 r.

Akt ratyfikacji

Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji a Palatynatem Leocji

KSIĄŻĘ SARMACJI
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

 

W dniu 10 marca 2020 roku w Nowym Brzegu został sporządzony i parafowany Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji a Palatynatem Leocji. W dniu dzisiejszym niniejszym traktat ten, za zgodą Narodów Rzeczpospolitej w Sejmie Księstwa Sarmacji reprezentowanych, podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż traktat ten uznajemy za zawarty w następującym brzmieniu:

 

***

 

Traktat o stosunkach dyplomatycznych między
Księstwem Sarmacji a Palatynatem Leocji

sporządzony w Nowym Brzegu 10 marca 2020 roku

 

Umawiające się Strony:

Jego Książęca Mość, Książę Sarmacji Filip I Gryf
w imieniu Księstwa Sarmacji,
reprezentowany przez Piotra de Zayma, Ministra Spraw Zagranicznych

oraz

Najczcigodniejsi Namiestnicy Palatynatu Leocji
Franklin Garamond i Helwetyk Romański,
w imieniu Palatynatu Leocji,
reprezentowani przez Helwetyka Romańskiego, Namiestnika

uzgodniły, co następuje:

 

Artykuł I [Stosunki dyplomatyczne]
 

1. Księstwo Sarmacji i Palatynat Leocji nawiązują stosunki dyplomatyczne.
2. Strony kształtują swoje stosunki w duchu wzajemnego szacunku, przyjaźni i partnerstwa, kierując się zasadami suwerennej równości, integralności terytorialnej oraz nieingerencji w sprawy wewnętrzne.

 

Artykuł II [Ambasady]
 

1. Każda ze Stron otworzy ambasadę na terytorium drugiej Strony w celu upowszechniania swojego dorobku, rozpowszechniania informacji o wydarzeniach z życia kraju, zapraszania do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz pogłębiania przyjaznych stosunków między narodami.
2. Każda ze Stron zapewni ambasadzie drugiej Strony dział na swoim forum, o ile działy takie posiadają inne misje dyplomatyczne, oraz zwolni ją z wszelkich podatków i opłat w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla nieskrępowanej realizacji celów ambasady.

 

Artykuł III [Przedstawiciele dyplomatyczni]
 

1. Za przedstawiciela dyplomatycznego Strony wysyłającej na terytorium Strony przyjmującej uważany jest przedstawiciel zaakceptowany przez Stronę przyjmującą. Stałemu przedstawicielowi Strony wysyłającej przysługuje tytuł ambasadora.
2. Strona przyjmująca może w każdym czasie zawiadomić Stronę wysyłającą o wycofaniu akceptacji.
3. W żadnym przypadku treści rozpowszechnione przez ówczesnego przedstawiciela dyplomatycznego w ramach oraz zgodnie z celami ambasady i w duchu niniejszego traktatu nie będą uważane za sprzeczne z prawem Strony przyjmującej oraz nie będą podlegały czynnościom urzędowym Strony przyjmującej wykraczającym poza zakres czynności porządkowych.
4. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do konsulów honorowych, powoływanych przez Stronę wysyłającą z grona mieszkańców Strony przyjmującej.

 

Artykuł IV [Postanowienia końcowe]
 

1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Grodzisku.
2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony. Traktat może zostać wypowiedziany w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron i utraci moc po upływie 10 dni od dnia wypowiedzenia.

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny