Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11495 [X]

Grodzisk, dnia 5 maja 2020 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. organizacji Rady Ministrów (uchylony)

Rozdział 1 [Rada Ministrów]

 

 

Art. 1 [Skład Rady Ministrów]

 

  1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
   a) Kanclerz;
   b) Minister Spraw Wewnętrznych;
   c) Minister Finansów i Gospodarki;
   d) Minister Stanu;
   e) Minister Spraw Zagranicznych.
  2. Co najmniej jeden z ministrów pełni funkcję Podkanclerzego, który zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
  3. W skład Rady Ministrów mogą wchodzić także Ministrowie Posiłkowi.

(Art. 1 ust. 1. ppkt. e) w brzmieniu ustalonym Zarządzenie Kanclerza ws. zmiany zarządzenia ws. organizacji Rady Ministrów)

 

Art. 2 [Uchwały Rady Ministrów]

 

 1. Kanclerz zarządza głosowanie nad uchwałą Rady Ministrów, określając miejsce oraz termin głosowania.
 2. Kanclerz może skrócić termin głosowania, jeżeli nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady Ministrów rozstrzygnięcie Rady Ministrów uległo zmianie.
 3. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów, w tym głosem Kanclerza.
 4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Kanclerza.
 5. Przedłożyć Radzie Ministrów uchwałę może każdy członek Rady Ministrów.

 

Art. 3 [Zastępstwo członków Rządu]

 

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
 2. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.
 3. Przez nieobecność rozumie się brak wypowiedzi w jawnych działach Forum Centralnego.

 

Art. 4 [Jednostki organizacyjne]

 

 1. Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:
 2. a) Fundusz Pracy,
  b) Urząd Skarbowy,
  c) Korpus Administracji Rządowej.

 

Rozdział 2 [Obowiązki członków Rady Ministrów]

 

 

Art. 5 [Obowiązki wspólne członków Rządu]

 

 1. Wszyscy członkowie Rady Ministrów:
  a) mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów;
  b) zarządzają Grodziską Agencją Prasową;
  c) biorą udział w głosowaniach nad uchwałami Rady Ministrów;
  d) Zarządzają Kącikiem Propagandowym.

 

Art. 6 [Kanclerz]

 

  1. Wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami;
  2. Reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji;
  3. Administruje Forum Centralnym;
  4. Wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji;
  5. Przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi;
  6. (Skreślony);
  7. Składa do Księcia wnioski o powołanie i odwołanie przedstawicieli Księstwa Sarmacji;
  8. (Skreślony);
  9. (Skreślony);
  10. Prowadzi oficjalne strony Księstwa Sarmacji na Facebooku oraz Twitterze;
  11. Zajmuje się promocją Księstwa Sarmacji poza Pollinem;
  12. Może wykonywać kompetencje, obowiązki i zadania innych członków Rady Ministrów;
  13. Powołuje i odwołuje inne jednostki organizacyjne, niewchodzące w skład Rady Ministrów.

(Art. 6 ust. 6, 8, 9.) skreślony Zarządzeniem Kanclerza ws. zmiany zarządzenia ws. organizacji Rady Ministrów)

(Art. 6 ust. 13. w brzmieniu ustalonym Zarządzenie Kanclerza ws. zmiany zarządzenia ws. organizacji Rady Ministrów)

 

Art. 7 [Minister Spraw Wewnętrznych]

 

 1. Nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu;
 2. Rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne.
 3. Inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii,
 4. Przyznaje nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,
 5. Pełni funkcję doradczą przy uznawaniu tytułów naukowych przez Księcia;
 6. Organizuje i nadzoruje państwowe szkolnictwo wyższe w Sarmacji oraz wspiera prywatne uczelnie i akademie;
 7. Zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej;
 8. Realizuje zadania z zakresu polityki społecznej i opieki zdrowotnej.
 9. Zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków;

 

 Art. 8 [Minister Finansów i Gospodarki]

 

 1. Jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym;
 2. Przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych;
 3. Dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów;
 4. Ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych;
 5. Prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji;
 6. Jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych;
 7. Inicjuje i wspiera działania o charakterze gospodarczym.

 

 Art. 9 [Minister Stanu]

 

 1. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Koronnego i Prefektury Generalnej;
 2. Przygotowuje i wdraża reformy dotyczące porządku prawnego Księstwa Sarmacji;
 3. Dba o jedność ustrojową Księstwa Sarmacji;
 4. Prowadzi Politykę informacyjną Rady Ministrów.

 

Art. 9a [Minister Spraw Zagranicznych]

 

  1. Reprezentuje i chroni interesy Księstwa Sarmacji i jego obywateli poza granicami państwa;
  2. Utrzymuje stosunki Księstwa Sarmacji z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi;
  3. Współpracuje z obywatelami sarmackimi zamieszkującymi granice innych państw;
  4. Promuje Księstwo Sarmacji na arenie międzynarodowej;
  5. Ustala organizację i kieruje działalnością misji dyplomatycznych.

(Art. 9a w brzmieniu ustalonym Zarządzenie Kanclerza ws. zmiany zarządzenia ws. organizacji Rady Ministrów)

 

Art. 10 [Ministrowie Posiłkowi]

 

 1. Ministrowie posiłkowi mogą być powołani w dowolnej liczbie celem pomocy członkom Rady Ministrów, o których mowa w art. 1 ust. 1;
 2. Minister Posiłkowy podlega bezpośrednio członkowi Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany;
 3. Minister Posiłkowy może zastępować członka Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany w zakresie ustalonym przez tego członka.

 

 Art. 11 [Postanowienia końcowe]

 

 1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 29 października 2019 roku (Dz. P. poz. 11194).

(―) Adam Jerzy Piastowski
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny