Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 115 [X]

, dnia 14 stycznia 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 17/2005

o Sądzie Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1.

 1. Ustawa niniejsza określa organizację Sądu Marchii Teutońskiej, zwanego dalej „sądem” oraz obowiązki i prawa prezesa i sędziów sądu.
 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o sędzim, rozumie się przez to sędziego sądu.

Art. 2.

 1. Każdy podmiot, w tym osoby fizyczne, prawne oraz władze Marchii, obowiązany jest udzielać sądowi pomocy w zakresie określonym przez prezesa, w związku ze złożonym pozwem lub toczącym się postępowaniem; w szczególności każdy ma obowiązek stanąć przed sądem, o ile zostanie wezwany.
 2. Prawa i obowiązki uczestników postępowania określają prezes sądu, w ramach kierowania przebiegiem przewodu sądowego.

Art. 3.

 1. Każdy podmiot może wnosić o podjęcie określonych działań, jakie uznaje za właściwe ze względu na konieczność zapewnienia należytego przestrzegania porządku prawnego.
 2. Prezes sądu może tymczasowo uregulować istniejący stan faktyczny lub prawny, jeżeli jest to zasadne ze względu na konieczność zabezpieczenia przyszłej egzekucji wyroku sądowego; o podjęcie takich działań można wnosić także przed wniesieniem pozwu.

Art. 4.

 1. W celu wykonania swoich kompetencji, prezes sądu wydaje zarządzenia.
 2. Ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio do sędziego wyznaczonego przez prezesa sądu, w szczególności do przewodniczącego składu orzekającego.

Art. 5.

Prezes sądu:

 1. a. czuwa nad przestrzeganiem sędziowskiej niezawisłości oraz niezależności sądownictwa;
 2. reprezentuje sąd;
 3. kieruje pracami sądu i odpowiada za należyte jego funkcjonowanie w zakresie, w jakim nie narusza to sędziowskiej niezawisłości.

Art. 6.

Obejmując stanowisko, sędzia składa ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Sędzia Sądu Marchii służyć wiernie Marchii stojąc na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać bezstronnie według prawa i mego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

Art. 7.

 1. Sędzia obowiązany jest dochować wierności złożonemu ślubowaniu.
 2. Za naruszenie prawa oraz obowiązków służbowych sędzia odpowiada dyscyplinarnie przed sądem.
 3. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje na wniosek prezesa sądu lub Namiestnika Marchii Teutońskiej.

Art. 8.

 1. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. czasowe obniżenie wynagrodzenia;
  4. wydalenie ze służby.
 2. Czasowe obniżenie wynagrodzenia nie może być orzeczone na czas dłuższy aniżeli 3 miesiące, a obniżone wynagrodzenie nie może być niższe od 1/5 wynagrodzenia sędziego.
 3. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie wyklucza odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

Art. 9.

 1. Sędziemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 25 libertów.
 2. Prezesowi sądu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 10 libertów.
 3. Wynagrodzenia wypłaca prezes sądu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłaca się wynagrodzenie.
 4. Wysokość wynagrodzenia jest proporcjonalna do czasu pełnienia funkcji sędziego.

Art. 10.

Czas pracy sędziego określony jest wymiarem jego zadań.

Art. 11.

 1. Dekret wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2005 roku.
 2. Sędziowie mianowani przed wejściem w życie niniejszego dekretu, w ciągu siedmiu dni obowiązani są do złożenia ślubowania sędziowskiego zgodnie z art. 6 niniejszego dekretu.

(—) mar. Jakob,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny