Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 11511 [X]

Eldorat, dnia 12 maja 2020 r.

Dekret p.o. Konsula

o organizacji pracy Rady

Art. 1. [Cel dekretu]

Dekret określa organizację pracy Rady Konsulatu Sclavinii.

Art. 2. [Debata i głosowanie]

 1. Konsul zarządza debatę Rady nad projektem ustawy lub uchwały na czas od 24 do 96 godzin. 
 2. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę Konsul zarządza głosowanie
 3. Czas każdego z głosowań ustalany jest na 48 godzin.
 4. W szczególnych przypadkach Konsul może ustalić czas głosowania na 24 godziny.
 5. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych obywateli sclavińskich rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie.
 6. Edytowanie postów w dziale Rady jest zabronione.

Art. 3. [Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza]

 1. Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie ratyfikowanej umowy międzyprowincjonalnej przedkłada Konsul.
 2. Projekt uchwały w pozostałych sprawach przedkłada Konsul lub grupa co najmniej 25% aktywnych obywateli sclavińskich.
 3. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji oraz poprawkę do takiego projektu przedkłada Konsul lub grupa co najmniej 30% obywateli sclavińskich.

Art. 4. [Wybór Konsula]

 1. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula funkcjonariusz wykonujący zgodnie z Konstytucją Konsulatu Sclavinii kompetencje, obowiązki i zadania Konsula, zwany dalej „pełniącym obowiązki Konsula”, zarządza niezwłocznie wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — obywateli sclavińskich aktywnych w chwili zarządzenia wyboru.
 2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 48 do 96 godzin.
 3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
 4. Pełniący obowiązki Konsula zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
 5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem pełniący obowiązki Konsula zarządza głosowanie:
  1. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — obywatele głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  2. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — obywatele oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
 6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
 7. Pełniący obowiązki Konsula ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
 8. Przepisy art. 2 ust. 3 i 5-6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.

Art. 5. [Upoważnienie dla Konsula]

W przypadkach nieuregulowanych w dekrecie rozstrzyga Konsul.

Art. 6.  [Przepisy końcowe]

 1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

   

 2. Traci moc Dekret Konsula o organizacji pracy Rady z dnia 9 czerwca 2019 r.

 

(—) Ludwik diuk Tomović
p.o. Konsula Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny